Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

07/05/2008

 
CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008
 
Katsauskauden tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:
 
– Konsernin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa (28,1 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2007). Vertailukaudelle osuivat 21,0 milj. euron voitonjako-osuustuotot CapMan Real Estate I -rahaston salkun myynnin seurauksena.
– Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (25,4 milj. euroa CapMan Real Estate I -rahastolta saatujen 21,0 milj. euron voitonjako-osuustuottojen seurauksena).
– Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 0,5 milj. euroa (14,3 milj. euroa), ja siitä laskettu tulos/osake oli 0,6 senttiä (18,5 senttiä).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat alkuvuonna noin 38 prosenttia 3 016,7 milj. euroon (2 190,5 milj. euroa 31.12.2007), kun CapMan perusti uuden 835 milj. euron hotellikiinteistöpääomarahasto CapMan Hotels RE Ky:n. Hallinnoitavien rahastojen koko yhteensä oli 3 853,6 milj. euroa 31.3.2008 (2 996,1 milj. euroa 31.3.2007).
– CapMan Oyj muuttaa hallinnoitavien pääomien esittämisperiaatetta. Jatkossa hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Lukuun ei sisälly pääoma, josta on jo irtauduttu. Rahastojen koolla tarkoitetaan jatkossa rahastojen alkuperäistä pääomaa mukaan lukien pääoma, josta on jo irtauduttu.
– CapMan sijoittaa jatkossa uusiin rahastoihinsa 2-10 prosenttia niiden koosta.
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kommentoi katsauskauden tulosta ja tulevaisuuden näkymiä:
 
”Katsauskauden tulos jäi selvästi vertailukaudesta, jolle osui merkittävä kiinteistösalkun myynti. Suuret neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat tyypillisiä liiketoiminnassamme.
 
CapManin pitkän aikavälin toimintaedellytykset ovat säilyneet hyvinä, sillä vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysyntä on jatkanut kasvuaan. Yhä useammat instituutiot allokoivat kasvavan määrän sijoituksistaan tähän sijoitusluokkaan. Uusien tuotteidemme kehityshankkeet Venäjällä ja julkisella markkinalla ovat edenneet konkreettiseen varainhankintavaiheeseen.
 
Rahastojemme sijoitus- ja irtautumistoiminnassa on alkanut näkyä kansainvälisen velkamarkkinakriisin leviäminen myös CapManin toiminta-alueille. Uskomme sijoitustiimeillämme olevan kuitenkin jatkossakin hyvät edellytykset uusien sijoitusten tekemiseksi. Irtautumismarkkinalle tilanne kuitenkin heijastuu matalampana hintatasona ja irtautumisten pitkittymisenä. Mikäli irtautumismarkkina jatkaa hidastumistaan, odotamme vuoden 2008 voitonjako-osuustuottojen jäävän edellisvuodesta.”
 
 
Liiketoiminta
 
CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta eli CapMan Private Equity (kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi) ja CapMan Real Estate (kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi sekä kiinteistökonsultointi). Rahastojen sijoitustoiminnan keskeinen periaate on aktiivinen suora vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Liiketoiminta-alueiden tiedot raportoidaan osavuosikatsauksissa omina segmentteinään.
 
CapMan Oyj:n tuotot muodostuvat rahastojen maksamista hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista, CapMan Oyj:n omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemien sijoitusten tuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista. Voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella eri vuosineljännesten välillä, minkä vuoksi CapManin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.
 
 
Liikevaihto ja tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2008
 
CapManin liikevaihto oli katsauskaudella 7,2 milj. euroa (28,1 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2007). Keskeisimpiä liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaneita eriä on kuvattu tarkemmin omissa osioissaan.
 
Konsernin liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (25,4 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (26,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 0,5 milj. euroa (19,9 milj. euroa).
 
Emoyhtiön omistajien osuus voitosta oli 0,5 milj. euroa (14,3 milj. euroa), ja siitä laskettu osakekohtainen tulos oli 0,6 senttiä (18,5 senttiä).
 
Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto ja liikevoitto segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
 
Hallinnointipalkkiot, kiinteistökonsultoinnit tuotot ja operatiivisen toiminnan kulut
 
Hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi vertailukaudesta ja oli 6,3 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Hallinnointipalkkioiden nousuun vaikutti etenkin uuden kiinteistöpääomarahaston, CapMan Hotels RE:n perustaminen katsauskaudella. Saatavien hallinnointipalkkioiden määrä on noussut myös CapMan Technology 2007 -rahaston varainhankinnan ja CapMan RE II -rahaston tekemien sijoitusten myötä.
 
Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 0,7 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 7,0 milj. euroa (6,4 milj. euroa), ja ne kattoivat operatiivisen toiminnan kulut 6,7 milj. euroa (6,8 milj. euroa huomioiden vertailukauden osalta tulokseen sidotut bonukset). Vertailukelpoiset kulut nousivat hieman vertailukaudesta organisaation kasvun myötä.
 
 
Voitonjako-osuustuotot
 
CapMan saa voitonjako-osuustuottoja rahastoilta, jotka ovat jo siirtyneet voitonjaon piiriin eli palauttaneet sijoittajille kutsutun pääoman ja sille tietyn vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Katsauskaudella ei tehty irtautumisia voitonjaon piirissä olevista rahastoista eikä voitonjako-osuustuottoja syntynyt. Vertailukauden voitonjako-osuustuotot olivat 21,2 milj. euroa, ja ne syntyivät pääasiassa CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynnin seurauksena.
 
Katsauskaudella ei toteutunut irtautumisia, jotka olisivat siirtäneet muita rahastoja merkittävästi lähemmäksi voitonjakoa. CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
 
 
Tuotot omista rahastosijoituksista ja annetut sitoumukset
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset jäivät lievästi tappiollisiksi. Alkuvuoden heikko markkinakehitys heijastui rahastosijoitusten tuottoihin sijoituskohteiden listattujen vertailuryhmien negatiivisen arvonkehityksen myötä. Rahastojen salkuissa kirjattiin myös yrityskohtaisia positiivisia arvonmuutoksia.
 
Rahastosijoituksiin liittyvät käyvän arvon muutokset olivat -0,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Vertailukaudella käyvän arvon muutos olivat poikkeuksellisen suuri, ja siihen vaikutti etenkin arvonkehitys CapMan Equity VII -rahastojen kohdeyrityksessä Moventaksessa, josta irtauduttiin osin vertailukaudella. Rahastot eivät katsauskaudella irtautuneet sijoituskohteistaan, joten sijoitusten realisoituneita tuottoja ei syntynyt (vertailukaudella 0,3 milj. euroa). Omasta taseesta tehtyjen rahastosijoitusten tulosvaikutus oli yhteensä -0,1 milj. euroa (4,4 milj. euroa). CapMan Oyj:n taloudellisena tavoitteena on 15 prosentin vuosituotto rahastosijoituksille.
 
CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 10,8 milj. eurolla (7,4 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout VIII  ja CapMan Hotels RE -rahastoihin. Kaikkien CapManin omasta taseesta tekemien rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.3.2008 yhteensä 53,5 milj. euroa (38,4 milj. euroa 31.3.2007).
 
CapMan antoi katsauskaudella 5 milj. euron sijoitussitoumuksen CapMan Hotels RE -rahastoon. Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli katsauskauden lopussa 50,9 milj. euroa (58,1 milj. euroa). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat 31.3.2008 yhteensä 104,4 milj. euroa (96,4 milj. euroa 31.3.2007).
 
Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta EVCA:n suositusten mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.
 
 
Tase ja rahoitusasema 31.3.2008
 
CapManin taseessa ei tapahtunut tammi-maaliskuussa merkittäviä muutoksia, ja tase oli katsauskauden lopussa 121,7 milj. euroa (114,2 milj. euroa 31.3.2007). Pitkäaikaisten varojen määrä nousi katsauskauden aikana 88,9 milj. euroon (60,6 milj. euroa) pääasiassa tehtyjen rahastosijoitusten sekä saamisten kasvun seurauksena. Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 20,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa), ja niistä 16,1 milj. euroa (9,0 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. Lyhytaikaiset varat laskivat alkuvuonna 32,9 milj. euroon (53,7 milj. euroa), kun vähemmistölle maksettiin osingot ja tehtiin rahastosijoituksia. Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 19,4 milj. euroa (43,7 milj. euroa). Vertailukaudella rahavarat olivat poikkeuksellisen suuret CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynnin seurauksena saatujen voitonjako-osuustuottojen vuoksi.
 
Korolliset velat nousivat 19,0 milj. euroon (10,0 milj. euroa), kun CapMan käytti strategiansa mukaisesti velkarahoitusta osan rahastosijoituksista rahoittamiseksi. Ostovelat ja muut velat nousivat 43,0 milj. euroon (28,1 milj. euroa) mm. verovarausten ja osingonmaksuvelan seurauksena. Konsernin korolliset nettovelat olivat -0,4 milj. euroa (-33,7 milj. euroa).
 
 
Avainlukuja
 
CapManin omavaraisuusaste 31.3.2008 oli 47,6 prosenttia (61,9 prosenttia 31.3.2007). Omavaraisuusaste laski alle 50 prosentin tavoitetason osingonmaksuvelan seurauksena. Mikäli osinko olisi maksettu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, olisi omavaraisuusaste ollut 53,5 prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 0,8 prosenttia (32,0 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 1,6 prosenttia (36,7 prosenttia). Tavoitetaso oman pääoman tuotolle on yli 25 prosenttia.
 
 
 
Uudet tuotteet ja tuotekehitys
 
CapMan Oyj perusti 18.1.2008 uuden hotellikiinteistöihin sijoittavan pääomarahaston, CapMan Hotels RE Ky:n. Hotellirahaston koko on perustamishetkellä 834,9 milj. euroa, ja se voi nousta maksimissaan 1,1 miljardiin euroon. Rahasto osti perustamisensa yhteydessä Northern European Properties Ltd:ltä (NEPR) yhteensä 39 hotellikiinteistöä, joiden arvo kaupassa oli yhteensä 805 milj. euroa. Kaupan myötä CapMan-konsernin palvelukseen siirtyi seitsemän hotellikiinteistötoiminnan ammattilaista. CapMan Hotels RE Ky:n hallinnointiyhtiönä toimii CapMan Hotels RE Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia. Rahaston perustamisella arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus CapManin kuluvan vuoden tulokseen rahaston maksamien hallinnointipalkkioiden seurauksena.
 
CapMan jatkoi katsauskaudella selvityksiä toiminnan laajentamiseksi Venäjälle sekä selvityksiä listatulle markkinalle sijoittavan rahaston perustamiseksi. Maaliskuun lopussa tiedotettiin OMX Pohjoismaisen Pörssin ja Tukholman Pörssin toimitusjohtajan Jukka Ruuskan siirtymisestä CapManille vetämään julkisen markkinan rahaston kehityshanketta. Tavoitteena on perustaa pohjoismaiselle listatulle markkinalle sijoittava, aktiiviseen omistajuuteen perustuvia arvonluontikeinoja hyödyntävä pääomarahasto. Ruuska aloittaa tehtävässä viimeistään syyskuussa 2008. Tavoitteena on saada molemmat kehityshankkeet valmiiksi vuoden 2008 aikana.
 
 
Hallinnoitavien pääomien raportointi 1.1.2008 alkaen
 
CapMan Oyj muuttaa hallinnoitavien pääomien esittämisperiaatetta. Jatkossa hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Lukuun ei sisälly pääoma, josta on jo irtauduttu. Hallinnoitavat pääomat kasvavat rahastojen varainhankinnan myötä, ja pienenevät irtautumisten myötä. Raportoitavaan hallinnoitavaan pääomaan kohdistuu tuotto-odotuksia hallinnointipalkkioiden ja mahdollisten voitonjako-osuustuottojen muodossa.
 
Rahastojen alkuperäiseen kokoon, mukaan lukien pääoma josta on jo irtauduttu, viitataan jatkossa termeillä hallinnoitavat rahastot tai rahastojen alkuperäiset pääomat. Alla olevat taulukot kuvaavat hallinnoitavien pääomien ja hallinnoitavien rahastojen euromääräistä kehitystä vuodesta 2003 lähtien.
 
CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.
 
 
Hallinnoitavat pääomat ovat kasvaneet vuodesta 2003 vuoteen 2007 keskimäärin 24,9 prosenttia vuodessa. Rahastojen valuuttamääräiset pääomat on kurssitettu 31.3.2008 keskikurssiin.
 
 
Hallinnoitavat pääomat 31.3.2008
 
Hallinnoitavat pääomat kasvoivat tammi-maaliskuussa noin 38 prosenttia CapMan Hotels RE -rahaston perustamisen seurauksena ja olivat 3 016,7 milj. euroa 31.3.2008 (2 190,5 milj. euroa 31.12.2007 ja 2 237,6 milj. euroa 31.3.2007). Pääomista 1 386,2 milj. euroa (1 442,0 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 630,5 milj. euroa (795,6 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa. Katsauskaudella pääomia kerättiin seuraavasti:
 
* Huomioiden hallinnointiyhtiöiden mahdollisten muiden omistajien ja sijoitustiimien voitonjako-osuudet sen jälkeen, kun rahasto on siirtynyt voitonjaon piiriin.
 
Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.
 
 
Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit
 
Access Capital Partnersin hallinnoimien rahastojen ja mandaattien yhteenlaskettu koko nousi katsauskaudella 2 498,5 milj. euroon (1 662,1 milj. euroa 31.3.2007). Rahastojen pääomat ovat nousseet katsauskauden jälkeen etenkin pääomasijoitusmandaattien kasvun ja uuden ACF IV Growth Buy-out Europe -rahaston perustamisen seurauksena. Rahaston varainhankinta jatkuu vuonna 2008. Accessin hallinnoimia rahastoja on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.
 
CapMan Oyj omistaa Access Capital Partnersin osakkeista 35 prosenttia. Osakkeet on arvostettu taseessa hankintahintaan.
 
 
Henkilöstö
 
CapManin palveluksessa oli 31.3.2008 yhteensä 119 henkilöä (101 henkilöä), joista 94 (74) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa. Henkilöstön määrä kasvoi etenkin uuden hotellirahaston perustamisen myötä. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.
 
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakkeiden määrissä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma 31.3.2008 oli 771 586,98 euroa (771 586,98 euroa 31.3.2007). Noteerattujen B-osakkeiden määrä oli 73 968 819 ja noteeraamattomien A-osakkeiden määrä 6 000 000. B-osakkeilla on kullakin 1 ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä per osake.
 
2003A- tai 2003B-optioilla ei merkitty katsauskaudella osakkeita. 2003A-optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 575 572 B-osaketta ja 2003B-optio-oikeuksilla 625 000 B-osaketta. 2003A-optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.10.2008 ja 2003B-optio-oikeuksien merkintäaika päättyy 31.10.2009. Osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
 
Osakkeenomistajat
 
CapMan Oyj:llä oli 4 490 osakkeenomistajaa 31.3.2008 (4 813 osakkeenomistajaa 31.3.2007). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön omistuksessa eikä liputusilmoituksia annettu. CapMan Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita.
 
 
Markkina-arvo ja kaupankäynti
 
CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 2,55 euroa 31.3.2008 (3,48 euroa 31.3.2007). Katsauskauden keskikurssi oli 2,79 euroa (3,20 euroa). Ylin kurssi oli 3,40 euroa (3,64 euroa) ja alin 2,40 euroa (2,86 euroa). Yhtiön kappale- ja euromääräinen osakevaihto laskivat selvästi vertailukaudesta. CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 4,2 milj. kappaletta (8,8 milj. kappaletta), mikä vastaa 11,6 milj. euron (28,2 milj. euron) vaihtoa. 
 
CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.3.2008 oli 188,6 milj. euroa (242,1 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 203,9 milj. euroa (269,9 milj. euroa).
 
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2008 Helsingissä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.
 
Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 8.4.2008. CapMan Oyj:n tavoitteena on jakaa nettotuloksesta vähintään puolet osinkoa, ja maksettu osinko vastasi 67 prosenttia vuoden 2007 osakekohtaisesta tuloksesta.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson, Teuvo Salminen ja Ari Tolppanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Conny Karlsson.
 
CapMan Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.
 
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille (Optio-ohjelma 2008). Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Ohjelmaan kuuluvien optio-oikeuksien määrä on enintään 4 270 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-oikeuksista 2 135 000 merkitään tunnuksella 2008A ja 2 135 000 tunnuksella 2008B. Osakkeen merkintähinta perustuu B-osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä touko-kesäkuussa 2008 lisättynä 10 prosentilla (optio-oikeudet 2008A) ja touko-kesäkuussa 2009 lisättynä 10 prosentilla (optio-oikeudet 2008B). Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.5.2011-31.12.2012 ja optio-oikeuksilla 2008B 1.5.2012-31.12.2013. Osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 
Yhtiökokouksen antamat valtuutukset
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antaa optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 20 000 000 yhtiön B-osaketta, ja sitä voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai henkilöstön kannustamiseksi. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy, oikeuden päättää osakeannista maksuttomana, mikäli siihen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy, sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle itselle annettavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää merkintähinnan kirjaamistavasta. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 B-osaketta. Hankittavien tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeiden hankinta alentaa vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Osakkeet hankitaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.
 
 
Hallituksen järjestäytyminen ja riippumattomuus yhtiöstä
 
Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tolppanen ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus arvioi jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomiksi jäseniksi todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo Salminen.
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
CapMan Oyj on 7.5.2008 allekirjoittanut 50 milj. euron rahoitussopimuksen. Sopimus on viisivuotinen, ja sitä käytetään CapMan Oyj:n tulevien omien rahastosijoitusten rahoittamiseksi.
 
 
Toimintaympäristö
 
Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysyntä on jatkanut kasvuaan, ja yhä useammat instituutiot allokoivat kasvavan määrän sijoituksistaan tähän sijoitusluokkaan. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen kasvua Pohjoismaissa vauhdittavat edelleen eri toimialojen konsolidoituminen, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen, vahva tutkimus- ja kehityspanostus teknologia- ja life science -sektoreilla sekä lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus. Kiinteistömarkkinan kasvua vauhdittaa nopeutuva rakennemuutos, jossa erityisesti eläkeyhtiöt siirtävät kiinteistösijoituksia taseistaan rahastoihin.
 
CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla pohjoismaisen sijoitusstrategiansa toteuttamista. Velkamarkkinan hermostuneisuus on alkanut heijastua myös CapManin toiminta-alueelle. Pohjoismaiset pankit tarjoavat edelleen rahoitusta keskisuurille yritysjärjestelyille ja kiinteistötransaktioihin, mutta tarjotut velkakertoimet ovat maltillistuneet ja rahan hinta on selvästi noussut kevään aikana. Uusien potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvällä tasolla, ja sijoitustiimeillämme on hyvä asema uusien sijoitusten tekemiseksi myös jatkossa. Velkamarkkinan hermostuneisuus heijastuu kuitenkin irtautumismarkkinalle matalampana hintatasona ja irtautumisten pitkittymisenä.
 
Reaalitalouden kasvun hidastuminen on näkynyt sijoituskohteissamme erityisesti aloilla, joilla on sidonnaisuuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen kuluttajakysyntään. Kokonaisuutena kohdeyritystemme kehitys on kuitenkin edelleen suotuisaa. Arvotasojen voimakas lasku listatulla markkinalla on heijastunut sijoituskohteidemme käypiin arvoihin.
 
Kiinteistömarkkinoilla velkamarkkinoiden epävakaisuus on näkynyt alkuvuonna heikentyneenä likviditeettinä. Korkojen nousu ja pankkien kiristynyt luotonanto tulevat edelleen vaikuttamaan alan kilpailutilanteeseen sekä kohteiden arvostustasoon, ja odotamme oman pääoman käytön kiinteistökaupoissa lisääntyvän. Hyvistä core-kohteista maksetaan jatkossakin korkeita hintoja, mutta opportunistisemmissa kohteissa tuottovaatimusten odotetaan kasvavan. Vuokrausmarkkinoilla toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat olleet hyvällä tasolla. Uusia rakennusprojekteja on tänä vuonna käynnissä paljon, mikä vaikuttaa etenkin toimistotilojen tarjontaan.
 
Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 650 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 340 milj. euron jäljellä oleva sijoituskapasiteetti hyvien sijoituskohteiden löytämiseksi ja nykyisen salkun kehittämiseksi.
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
 
Mikäli velkamarkkinoiden kriisi syvenee, saattaa rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen johtaa sekä sijoitustoiminnan hiljentymiseen että irtautumisten lykkääntymiseen. Velkakriisin heijastuminen reaalitalouden kasvuun saattaa heijastua rahastojen kohdeyritysten liiketoimintaan heikentävästi.
 
 
Tulevaisuuden näkymät
 
CapManin strategiana on hyödyntää kasvun mahdollisuuksia vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa. Nykyisten tuotealueiden (Private Equity, Real Estate) lisäksi sijoitusluokkaan kuuluvat mm. infrastruktuurirahastot, metsärahastot ja osakemarkkinoille aktiivista omistusta hyväksikäyttäen sijoittavat rahastot. CapManin hankkeet laajentua maantieteellisesti Venäjälle ja perustaa CapManin arvonnousuosaamiseen perustuva, listatulle markkinalle sijoittava rahasto ovat edenneet varainhankintavaiheeseen. Tavoitteena on saada hankkeet valmiiksi vuoden 2008 aikana. CapManin omat sijoitukset rahastoihin tulevat olemaan jatkossa 2-10 prosenttia uusien rahastojen koosta riippuen rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista.
 
Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut. Vuoden 2008 lopullinen tulos riippuu siitä, kuinka paljon voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehdään uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastoja voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen, Finnventure Rahasto IV:n sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Rahastoilla on useita irtautumisprosesseja käynnissä. Mikäli irtautumismarkkina jatkaa hidastumistaan, odotamme vuoden 2008 voitonjako-osuustuottojen jäävän edellisvuodesta.
 
Odotamme kohdeyritystemme ja kiinteistöjemme kehittyvän hyvin vuonna 2008. Vallitseva epävakaa markkinatilanne saattaa kuitenkin heijastua rahastojen sijoituskohteiden käypiin arvoihin niiden verrokkeina käytettävien listattujen yritysten arvonkehityksen myötä ja tätä kautta heijastua myös CapManin rahastosijoitusten käypiin arvoihin vuonna 2008.
 
 
 
CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 julkistetaan perjantaina 8.8.2008.

 
Helsingissä 7.5.2008     

 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 
 
Tiedotustilaisuus:
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.
 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin Internet-sivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
talousjohtaja Kaisa Arovaara, puh. 0207 207 583 tai 050 370 3715
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
 
 
 
Laatimisperiaatteet
 
Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Segmentti-informaatio
 
Tuloverot
 
Tilikauden aikana konsernin verot on laskettu käyttäen keskimääräistä, arvioitua verokantaa. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
 
 
Osingot
 
Vuodelta 2007 osinkoa maksettiin 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 12,8 milj. euroa. (2006: 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 9,3 milj. euroa.)
 
 
 
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
 
Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
 
Henkilöstö
 
 
 
Sijoitussitoumuksista 19,8 milj. euroa kohdistuu CapMan Buyout VIII -rahastoon, 12,4 milj. euroa CapMan Technology 2007 -rahastoon ja loput pääasiassa CapMan Life Science IV, CapMan Mezzanine IV, CapMan Equity VII ja Access Capital Fund II -rahastoihin.
 
 
 
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.3.2008, milj. euroa
 
Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta katsauskauden lopussa. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymisestä kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.
 
Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista pääomaa on vielä kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapMan osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista CapMan Real Estate I on vielä aktiivisessa sijoitusvaiheessa, ja Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.
 
Sarakeotsikoiden määritelmät on esitettyjen taulukkojen alapuolella.
 
 
Rahastojen lyhenteet:
 
 
Koko / Sijoituskapasiteetti:
Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.
 
Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.
 
Kutsuttu pääoma:
Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.
 
Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:
Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) EVCA:n (European Private Equity and Venture Capital Association) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.
 
Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan. Kohdeyritysten käypää arvoa määritettäessä sijoituskohteet arvostetaan hankintahintaan 12 kuukautta sijoituksen tekohetkestä eteenpäin, minkä jälkeen ne arvostetaan ensi kertaa käypään arvoon. EVCA:n varovaisuusperiaatteiden mukaan teknologia- ja life science -kohteet on tyypillisesti arvostettu hankintahintaan tai sen alle aina irtautumiseen saakka.
 
Nettokassavarat:
Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. CapMan Mezzanine IV -rahastossa nettokassavarat saattavat olla negatiivisia, koska rahastossa käytetään senior-velkaa. Kiinteistöpääomarahastojen nettokassavaroihin ei sisälly senior-velkaa, joka on esitetty taulukossa omalla rivillään.
 
CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:
Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest). Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.
 
Taulukon alaviitteet
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
2) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.
3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.3.2008 keskikurssiin.
4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 96 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Rahaston nettokassavarat sisältävät lainalimiitin, jolla sijoitukset rahoitetaan seuraavan joukkovelkakirjalainaerän liikkeelle laskuun asti. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.
5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille.
6) CapMan Hotels RE: MEUR 526 rahalaitoslainan (senior loan) lisäksi salkkua on rahoitettu MEUR 25,8 lyhytaikaisella lainalla.
 
 
LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-31.3.2008
 
CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa sekä kiinteistösijoituksista Suomessa. Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset, teknologiasijoitukset ja sijoitukset life science -toimialalle. Yritysjärjestelyjä tehdään valmistavaan teollisuuteen, palvelualoilla sekä kaupan toimialalla keskisuuressa kokoluokassa. Teknologiasijoitukset kohdistuvat kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin. Life science -sijoituksissa pääpaino on lääketieteen teknologiaan erikoistuneissa yrityksissä ja terveydenhuollon palveluyrityksissä.
 
 
CAPMAN PRIVATE EQUITY
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-maaliskuussa 2008
 
Rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 38,2 milj. eurolla tammi-maaliskuussa 2008. Uusia sijoituskohteita olivat Barnebygg Gruppen, The New Black Oy (Varesvuo Partners Oy) ja CargoPartner Group. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 58,1 milj. eurolla.
 
Katsauskaudella osa CapMan Technology 2007 -rahaston vuonna 2007 tekemästä Mawell-sijoituksesta syndikoitiin CapMan Life Science IV -rahaston kanssa, minkä seurauksena teknologiasijoitusten määrä oli poikkeuksellisesti negatiivinen.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-maaliskuussa 2008
 
Katsauskaudella toteutui lopullinen irtautuminen Solid Information Technology Oy:stä. Lisäksi CapMan Equity VII -rahaston kohdeyritys LUMENE Group jakautui katsauskaudella LUMENE Groupiksi ja Farmos Oy:ksi, mikä palautti osan alkuperäisestä sijoituksesta rahastojen sijoittajille. Katsauskauden lopulliset ja osittaiset irtautumiset hankintahintaan olivat yhteensä 10,7 milj. euroa. Vertailukaudella rahastot irtautuivat lopullisesti kahdesta ja osittain useista muista yrityksistä, ja tuolloin tehtyjen irtautumisten hankintahinta mezzanine-lainojen lyhennykset mukaan lukien oli 25,5 milj. euroa.
 
 
CAPMAN REAL ESTATE
 
Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-maaliskuussa 2008
 
CapMan Hotels RE Ky -rahasto osti perustamisensa yhteydessä tammikuussa 39 hotellikiinteistöä Northern European Properties Ltd:ltä. Tammikuussa toteutuivat myös sijoitukset Turussa Yliopistonkatu 22:ssa ja
Kristiinankatu 8:ssa sijaitseviin liikekiinteistöihin. Katsauskaudella käytettiin lisäksi aikaisemmin annettua sijoitussitoumusta kauppakeskus Skanssin rahoittamiseksi, ja tiedotettiin Vantaan kaupungin etuosto-oikeuspäätökselle ehdollisesta sijoituksesta Kivistössä sijaitsevaan maa-alueeseen.
 
Katsauskaudella tehtiin investointeja 902,0 milj. eurolla, ja lisäksi rahastot olivat 31.3.2008 mennessä sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita lähivuosina yhteensä 233,0 milj. eurolla. Vertailukaudella tehtiin sijoitus kolmeen uuteen kohteeseen, ja tehtyjen investointien määrä oli 19,4 milj. euroa.
 
Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-maalikuussa 2008
 
Katsauskaudella rahastot eivät irtautuneet kohdekiinteistöistään. Vertailukaudella toteutui kauppa, jolla CapMan Real Estate I -rahasto myi 22 toimitilakiinteistöstä koostuvan sijoitussalkkunsa Samson Properties Ltd:lle, The Royal Bank of Scotlandille (RBS) ja Ajanta Oy:lle 377,5 milj. euron kauppahintaan.
 
Muut tapahtumat katsauskaudella
 
CapMan Real Estate solmi 18.1.2008 aiesopimuksen Holiday Club Resorts Oy:n kanssa neljän vireillä olevan kylpylähotellihankkeen toteuttamisesta tulevina vuosina Pohjoismaissa. Suunnitteilla olevat kohteet sijaitsevat Himoksella ja Saimaalla sekä Ruotsin Västervikissä ja Öresundissa.
 
 
RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA
 
Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa
* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.
 
Kiinteistörahastot olivat 31.3.2008 mennessä sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita 233,0 milj. eurolla.
 
 
Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.3.2008, milj. euroa
*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.
 
Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti
 
Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.3.2008 jäljellä noin 650 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 430 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 178 milj. euroa teknologiasijoituksiin ja noin 42 milj. euroa life science -sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä olevat sijoituskapasiteetti oli yhteensä 340 milj. euroa.
 
 
LIITE 3: OSAKKUUSYHTIÖ ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT PÄÄOMAT 31.3.2008
 
CapMan omistaa 35 prosenttia Pariisissa, Münchenissä ja Guernseyllä toimivasta Access Capital Partnersista, joka hallinnoi neljää rahastojen rahastoa sekä pääomasijoitusmandaatteja. Hallinnointiyhtiönä toimivan Access Capital Partnersin rahastot sijoittavat keskikokoisiin eurooppalaisiin buyout- ja teknologiarahastoihin. Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.
 
 
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin rahastojen osalta: Access Capital Fund: 47,5 %, Access Capital Fund II: 45 %, Access Capital Fund III: 25 %, Access Capital Fund IV: 25 %, Access/Private Equity Mandaatit: 25 %.