Skip to content

CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008

29/01/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 klo 9.30
 
CapMan Oyj -konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2008
 
Vuoden 2008 tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:
 
– Konsernin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa (51,6 milj. euroa vuonna 2007). Vuoden 2007 korkeampi liikevaihto johtui pääosin kyseiselle vuodelle osuneista suuremmista voitonjako-osuustuotoista.
– Liikevoitto jäi tappiolliseksi rahastosijoitusten negatiivisen käyvän arvon muutoksen seurauksena ja oli -6,3 milj. euroa (29,8 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan tulos (liikevoitto ilman rahastosijoitusten tulosvaikutusta) oli 7,1 milj. euroa (23,6 milj. euroa).
– Rahastosijoitustoiminnan tulosvaikutus sijoitusten käyvän arvon muutokset ja liikevaihtoon sisältyvät realisoituneet tuotot huomioiden oli -13,4 milj. euroa (6,2 milj. euroa). 
– Tulos ennen veroja oli -10,7 milj. euroa (32,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen -8,1 milj. euroa (24,2 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli -8,2 milj. euroa (18,6 milj. euroa), ja siitä laskettu tulos/osake oli -10,2 senttiä (23,8 senttiä).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat vuonna 2008 noin 56 prosenttia 3 407,5 milj. euroon (2 190,0 milj. euroa 31.12.2007). Pääomia kasvatti CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Buyout IX -rahastojen perustaminen sekä nykyisen CapMan Russia -rahaston siirtyminen CapManin hallinnoitavaksi.
– CapMan laajensi strategiansa mukaisesti vuonna 2008 toimintaansa ja perusti kaksi uutta sijoitusaluetta CapMan Russian ja CapMan Public Marketin. Molempiin uusiin alueisiin liittyy merkittävää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.
– CapMan Oyj vahvisti joulukuussa pääomarakennettaan laskemalla liikkeeseen 20 milj. euron oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan.
– Hallitus ehdottaa 7.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2008 jaeta osinkoa.
 
Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kommentoi vuoden 2008 tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:
 
”Vuoden 2008 tulos painui tappiolliseksi rahastosijoitusten negatiivisen käyvän arvon muutoksen seurauksena. Hallinnointiliiketoimintamme kehittyi kuitenkin hyvin ja sen tulos oli selvästi positiivinen. Onnistuimme uusien rahastojen keräämisessä myös loppuvuonna erittäin vaikeasta varainhankintaympäristöstä huolimatta. Tulevaa kasvua tukevat myös strategisesti tärkeiden uusien sijoitusalueiden CapMan Russian ja CapMan Public Marketin perustaminen kesällä 2008. Hallinnoimamme pääoman määrä saavutti 3,4 miljardin euron tason, jossa on kasvua 56 prosenttia edellisvuodesta.
 
Sijoitustoiminnassa on näkynyt selvästi syksyllä 2008 maailmanlaajuiseksi taantumaksi laajentunut rahoitusmarkkinan kriisi. Yritys- ja kiinteistökauppojen määrä on pysynyt alhaisena, koska myyjien ja ostajien hintakäsitykset eroavat toisistaan ja pääomasijoitusmarkkina odottaa edelleen pankkien tukipakettien positiivista vaikutusta myös transaktiorahoitukseen. Globaalin talouden merkittävä hidastuminen on heijastunut kohdeyritystemme toimintaan, erityisesti niillä toimialoilla, joihin kriisi on vaikuttanut eniten kuten autoteollisuus. Pääosin rahastojemme sijoituskohteet ovat hyvässä kunnossa, ja sijoitustoimintamme on hyvässä asemassa hyödyntämään nykyisen markkinatilanteen tuomia mahdollisuuksia uusien sijoitusten ja nykykohdeyritysten yritysostojen kautta.
 
CapManin tulokseen heikko irtautumismarkkina vaikuttaa irtautumisten ja siten potentiaalisten voitonjako-osuustuottojen siirtymisenä ajallisesti eteenpäin. Hallinnointiliiketoiminnan tuloksen odotamme kuitenkin kehittyvän myönteisesti myös tänä vuonna. Kokonaistulokseen vaikuttaa erityisesti, miten rahastosijoitustemme arvot kehittyvät. Markkinatilanteesta johtuvan huonon ennustettavuuden vuoksi arvioimme, että vasta kesän jälkeen on mahdollista saada realistisia arvioita kohdeyritystemme tuloksen kehittymisestä tänä vuonna. Vahvistimme joulukuussa omaa rahoitusasemaamme laskemalla liikkeelle oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan.”
 
 
Liiketoiminta
 
CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta eli CapMan Private Equity (kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi) ja CapMan Real Estate (kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi sekä kiinteistökonsultointi). Rahastojen sijoitustoiminnan keskeinen periaate on aktiivinen suora vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Liiketoiminta-alueiden tiedot raportoidaan osavuosikatsauksissa omina segmentteinään.
 
CapMan Oyj:n tuotot muodostuvat rahastojen maksamista hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista, CapMan Oyj:n omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemien sijoitusten tuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista. Voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella eri vuosineljännesten välillä, minkä vuoksi CapManin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.
 
Liikevaihto ja tuloskehitys vuonna 2008
 
CapManin liikevaihto oli 37,1 milj. euroa vuonna 2008 (51,6 milj. euroa vuonna 2007). Keskeisimpiä liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaneita eriä on kuvattu tarkemmin omissa osioissaan.
 
Konsernin liikevoitto oli -6,3 milj. euroa (29,8 milj. euroa). Hallinnointiliiketoiminnan tulos (liikevoitto ilman omien rahastosijoitusten tulosvaikutusta) oli 7,1 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -10,7 milj. euroa (32,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen -8,1 milj. euroa (24,2 milj. euroa).
 
Emoyhtiön omistajien osuus voitosta oli -8,2 milj. euroa (18,6 milj. euroa), ja siitä laskettu osakekohtainen tulos oli -10,2 senttiä (23,8 senttiä).
 
Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto ja liikevoitto segmenteittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
 
Hallinnointipalkkiot, kiinteistökonsultoinnit tuotot ja operatiivisen toiminnan kulut
 
Hallinnointipalkkioiden määrä kasvoi vertailuvuodesta ja oli 29,6 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Hallinnointipalkkioiden nousuun vaikutti koko vuoden osalta uuden, 844,9 milj. euron kiinteistöpääomarahaston CapMan Hotels RE:n perustaminen tammikuussa 2008. Myös CapMan Public Market ja CapMan Russia -rahastot alkoivat maksaa hallinnointipalkkiota vuonna 2008. CapMan Russia -rahastolta saatiin lisäksi vuoden viimeisellä neljänneksellä takautuvasti hallinnointipalkkiota 1,8 milj. euroa.
 
Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 2,4 milj. euroa (2,1 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 32,0 milj. euroa (27,1 milj. euroa), ja ne kattoivat operatiivisen toiminnan kulut 29,8 milj. euroa (27,7 milj. euroa).
 
Voitonjako-osuustuotot
 
CapMan saa voitonjako-osuustuottoja rahastoilta, jotka ovat jo siirtyneet voitonjaon piiriin eli palauttaneet sijoittajille kutsutun pääoman ja sille tietyn vuotuisen etuoikeutetun tuoton. Vuonna 2008 voitonjaon piirissä olevista rahastoista tehtiin yksi irtautuminen. Toukokuussa tapahtuneen Staffpoint-irtautumisen seurauksena voitonjako-osuustuottojen määrä oli 4,1 milj. euroa. Vertailuvuonna voitonjako-osuustuotot olivat 23,6 milj. euroa, ja ne syntyivät pääasiassa CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynnin seurauksena.
 
CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
 
Tuotot omista rahastosijoituksista ja annetut sitoumukset
 
CapManin omasta taseesta tekemien rahastosijoitusten tulosvaikutus oli yhteensä -13,4 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Tästä rahastosijoitusten realisoituneet tuotot olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa) ja sijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos -13,7 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Käyvän arvon muutokseen vaikutti erityisesti yleinen markkinakehitys, mutta myös ruotsin kruunun voimakas heikkeneminen ja uusien rahastojen kulut. Vertailuvuoden käyvän arvon muutokseen vaikutti etenkin arvonkehitys CapMan Equity VII -rahaston kohdeyrityksessä Moventaksessa. Vuoden 2008 viimeisen neljänneksen negatiivinen kehitys, yhteensä -11,0 milj. euroa, johtui pääasiassa yleisestä markkinatilanteesta ja sen heijastumisesta arvonmäärityksessä käytettävien verrokkiyritysten kertoimiin. CapManin rahastosijoitusten käyvän arvon muutos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä -17,1 % ja vuoden 2008 alusta -20,6 %. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.12.2008 yhteensä 53,1 milj. euroa (44,2 milj. euroa 31.12.2007).
 
CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 26,3 milj. eurolla (15,4 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout VIII ja CapMan Hotels RE -rahastoihin. CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 2-10 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen. CapMan antoi katsauskaudella 5 milj. euron sijoitussitoumuksen CapMan Hotels RE -rahastoon, 13,5 milj. euron sitoumuksen CapMan Russia -rahastoon, 15 milj. euron sitoumuksen CapMan Public Market -rahastoon ja 13 milj. euron sitoumuksen CapMan Buyout IX -rahastoon. Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli katsauskauden lopussa 77,2 milj. euroa (56,0 milj. euroa). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat 31.12.2008 yhteensä 130,4 milj. euroa (100,2 milj. euroa 31.12.2007).
 
Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla.
 
Oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina
 
CapMan Oyj laski 18.12.2008 liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun 20,0 milj. euron suuruisen oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina). Lainalla vahvistetaan konsernin pääomarakennetta ja rahoitetaan CapMan Oyj:n strategian mukaisia sijoituksia CapManin hallinnoimiin rahastoihin. Lainan kuponkikorko on 11,25 % vuodessa, ja se maksetaan puolivuosittain.
 
Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin viiden vuoden kuluttua. Lainan koko voi nousta enintään 30 milj. euroon.
 
Tase ja rahoitusasema 31.12.2008
 
CapManin taseen loppusumma nousi katsauskaudella 138,0 milj. euroon (117,4 milj. euroa 31.12.2007). Pitkäaikaisten varojen määrä nousi katsauskauden aikana 99,8 milj. euroon (74,9 milj. euroa) pääasiassa tehtyjen rahastosijoitusten, saamisten kasvun sekä Norum-yritysostosta kirjatun liikearvon kasvun, 6,5 milj. euroa, seurauksena. Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 24,5 milj. euroa (16,2 milj. euroa), ja niistä 21,1 milj. euroa (11,6 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa, joiden tuotto-odotus vastaa pitkälti muiden CapManin omien rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.
 
Lyhytaikaiset varat olivat 38,2 milj. euroa (42,4 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 25,3 milj. euroa (34,6 milj. euroa). Rahavaroihin sisältyy 18.12.2008 liikkeeseen laskettu oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina. Vertailukaudella rahavarat olivat poikkeuksellisen suuret CapMan Real Estate I -rahaston kiinteistösalkun myynnin seurauksena saatujen voitonjako-osuustuottojen vuoksi.
 
Taseen omassa pääomassa 18.12.2008 liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina sisältyy Muihin rahastoihin. CapMan Oyj:llä oli vuoden lopussa 60 milj. euron (16,0 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 46,0 milj. euroa (16,0 milj. euroa). Korolliset velat nousivat, kun CapMan käytti strategiansa mukaisesti velkarahoitusta rahastosijoitusten rahoittamiseksi. Ostovelat ja muut velat olivat 15,8 milj. euroa (21,4 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 20,7 milj. euroa (-18,6 milj. euroa).
 
Avainlukuja
 
CapManin omavaraisuusaste 31.12.2008 oli 50,3 prosenttia (57,6 prosenttia 31.12.2007). Oman pääoman tuotto oli -11,8 prosenttia (38,9 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto -6,3 prosenttia (44,2 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.
 
 
* IFRS:n mukaan 18.12.2008 liikkeeseen laskettu 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa.
 
Hallituksen ehdotus voitonjaoksi
 
CapMan Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 50 prosenttia osingonmaksuun. Vuoden 2008 tappiollisen tuloksen ja nykyiseen markkinatilanteeseen liittyvän epävarmuuden vuoksi CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön 7.4.2009 Helsingissä pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkeenomistajille jaeta vuodelta 2008 osinkoa. Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 11,0 milj. euroa 31.12.2008 (19,0 milj. euroa 31.12.2007).
 
Norum-yritysosto ja toiminnan laajentaminen Venäjälle
 
CapMan Oyj allekirjoitti 26.5.2008 sopimuksen pääomasijoitusyhtiö Norumin ostamiseksi yhtiön johdolta, DnB NOR Bank ASA:lta ja Sitra Management Oy:ltä. Kauppa toteutui 27.8.2008, ja sen myötä CapMan Oyj:n omistukseen siirtyi 51 prosenttia nykyisen CapMan Russia -rahaston hallinnointiyhtiön ja 100 prosenttia rahaston advisory-yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Lisäksi varainhankintavaiheessa oleva CapMan Russia -rahasto siirtyi CapManin hallinnoitavaksi. Rahasto tekee sijoituksia Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin, ja sen koko on tällä hetkellä 118,1 milj. euroa. CapMan Oyj:n oma sitoumus rahastoon on 13,5 milj. euroa.
 
Ostetuista osakkeista suoritettu kauppahinta oli noin 3,4 milj. euroa, josta noin miljoona euroa maksettiin myyjille käteisellä ja loput noin 2,4 milj. euroa suunnatulla osakeannilla myyjille. Yhden B-osakkeen arvo kaupassa oli 2,43 euroa eli B-osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi 22.4.-21.5.2008. CapMan Oyj laski osakeannissa liikkeelle yhteensä 982 539 yhtiön B-osaketta, joita koskeva kolmivaiheinen lock up -periodi purkautuu lopullisesti 25.5.2011. Osakkeista maksettua kauppahintaa tullaan tarkistamaan CapMan Russia -rahaston lopullisen koon perusteella.
 
CapMan Oyj:llä on oikeus ostaa loput 49 prosenttia Norumin osakkeista viimeistään heinäkuussa 2012. Myyjillä on oikeus myydä jäljelle jäävä omistuksensa CapManille milloin tahansa. Näistä osakkeista maksettava hinta tulee olemaan sama, kuin varainhankinnan mukaan tarkentuva alkuperäinen kauppahinta.
 
Toiminnan laajentaminen Venäjälle on merkittävä strateginen askel CapManille, sillä Venäjän markkinoihin liittyy merkittävää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Kaupan myötä CapManin palvelukseen siirtyi 12 henkilöä. CapMan Russia -tiimin vetäjänä toimii senior partner Petri Saavalainen, ja sen sijoitustoiminnasta vastaa Norumin entinen toimitusjohtaja, partneri Hans Christian Dall Nygård. CapMan Oyj:n taloudellisessa raportoinnissa CapMan Russia sisältyy CapMan Private Equityyn. Tytäryhtiönä Norum on konsolidoitu konsernin lukuihin kokonaisuudessaan mm. liikearvon osalta. Norum-yrityskaupalla ei ole merkittävää vaikutusta CapMan Oyj:n lähivuosien tulokseen.
 
CapMan Public Market -rahasto
 
CapMan Oyj perusti 11.7.2008 uuden CapMan Public Market -rahaston. Rahaston koko on tällä hetkellä 106 milj. euroa CapMan Oyj:n 15 milj. euron sitoumus mukaan lukien. CapMan Public Market -rahasto sijoittaa listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin, joiden markkina-arvo on 100-1 000 milj. euroa, ja se hyödyntää toiminnassaan pääomasijoitustoiminnan arvonluontikeinoja. Rahaston varainhankinta jatkuu.
 
Rahaston myötä CapManille syntyi kuudes sijoitusalue CapMan Public Market, jonka vetäjäksi on nimitetty CapManin senior partner Jukka Ruuska. CapMan Oyj:n taloudellisessa raportoinnissa CapMan Public Market sisältyy CapMan Private Equityyn. CapMan Public Market -toimintaan liittyy merkittävää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia, mutta sijoitusalueen perustamisella ei ole merkittävää vaikutusta CapManin lähivuosien tulokseen.
 
CapMan Hotels RE -rahasto
 
CapMan Oyj perusti 18.1.2008 uuden hotellikiinteistöihin sijoittavan pääomarahaston, CapMan Hotels RE Ky:n. Hotellirahaston koko oli vuoden 2008 lopussa 844,9 milj. euroa, ja sen varainhankinta jatkuu. Rahasto osti perustamisensa yhteydessä Northern European Properties Ltd:ltä yhteensä 39 hotellikiinteistöä, joiden arvo kaupassa oli yhteensä 805 milj. euroa. Kaupan myötä CapMan-konsernin palvelukseen siirtyi seitsemän hotellikiinteistötoiminnan ammattilaista. CapMan Hotels RE Ky:n hallinnointiyhtiönä toimii CapMan Hotels RE Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia. Rahaston perustamisella on ollut lievä positiivinen vaikutus CapMan Oyj:n vuoden 2008 tulokseen sen maksamien hallinnointipalkkioiden kautta.
 
CapMan Buyout IX -rahasto
 
CapMan Oyj perusti 22.12.2008 yhdeksännen buyout-rahastonsa CapMan Buyout IX:n. Rahaston koko on ensimmäisen varainhankintakierroksen jälkeen 203 milj. euroa CapMan Oyj:n oma 13 milj. euron sijoitussitoumus mukaan lukien. Rahasto tekee sijoituksiin keskisuuriin pohjoismaisiin yritysjärjestelyihin ja sen varainhankinta jatkuu. Rahasto alkaa maksaa hallinnointipalkkiota CapManille ensimmäisestä sijoituksestaan lähtien.
 
Hallinnoitavat pääomat 31.12.2008
 
Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 % vuodessa. CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Buyout IX -rahastojen perustamisen sekä CapManin hallinnoitavaksi siirtyneen CapMan Russia -rahaston myötä hallinnoitavat pääomat kasvoivat vuonna 2008 noin 56 prosenttia 2 190,0 milj. eurosta 3 407,5 milj. euroon. Vuoden lopussa pääomista 1 767,0 milj. euroa (1 394,3 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 640,5 milj. euroa (795,7 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa. Katsauskaudella pääomia kerättiin seuraavasti:
 
 
* CapMan-konsernin voitonjako-osuus huomioiden hallinnointiyhtiöiden mahdollisten muiden omistajien ja sijoitustiimien voitonjako-osuudet sen jälkeen, kun rahasto on siirtynyt voitonjaon piiriin. Voitonjako-osuus = osuus rahaston saamista kassavirroista, kun rahasto on voitonjaon piirissä.
** CapMan Russia Fund siirtynyt CapManin hallinnoitavaksi 27.8.2008 Norum-yritysoston toteutuessa. CapMan Oyj:n osuus voitonjaosta tulee riippumaan rahaston lopullisesta koosta ja se tiedotetaan rahaston lopullisen koon julkistamisen yhteydessä.
 
Hallinnoitavien pääomien määrää pienensivät katsauskaudella toteutuneet irtautumiset, hankintahinnaltaan 39,4 milj. euroa. Hallinnoitavien rahastojen joukosta poistui Nordic Private Equity Partners II -rahasto, jonka viimeisestä sijoituskohteesta irtauduttiin katsauskaudella.
 
Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.
 
Henkilöstö
 
CapManin palveluksessa oli 31.12.2008 yhteensä 141 henkilöä (110 henkilöä 31.12.2007), joista 102 (86) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa tai Venäjällä. Henkilöstön määrä kasvoi etenkin uuden hotellirahaston perustamisen ja Norum-yritysoston myötä. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
CapMan Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut vuonna 2008 muutoksia ja se oli 771 586,98 euroa 31.12.2008 (771 586,98 euroa 31.12.2007). CapMan Oyj:n noteerattujen B-osakkeiden määrä nousi katsauskaudella yhteensä 1 489 605 kappaleella, kun 2003A-optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 507 066 B-osaketta ja kun Norum-yritysostoon liittyen laskettiin liikkeelle 982 539 uutta B-osaketta. B-osakkeiden määrä 31.12.2008 oli 75 458 424 kappaletta, ja noteeraamattomien A-osakkeiden määrä oli 6 000 000 kappaletta.
 
Osakkeenomistajat
 
CapMan Oyj:llä oli 4 514 osakkeenomistajaa 31.12.2008 (4 489 osakkeenomistajaa 31.12.2007). Merkittävin omistusmuutos vuonna 2008 oli, että Norum-yrityskauppaan liittyneen osakeannin myötä Norumin johdosta tuli CapManin omistajia yhteensä 1,21 prosentin omistusosuudella yhtiöstä. Katsauskaudella ei annettu liputusilmoituksia.
 
Omat osakkeet
 
CapMan Oyj:n hallitus päätti 8.8.2008 aloittaa 27.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamin valtuuksin omien B-osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankittiin 18.8.-15.10.2008 välisenä aikana yhteensä 135 503 kappaletta. Omien osakkeiden ostovaltuutus koskee enintään 8 000 000 B-osaketta ja on voimassa 30.6.2009 asti.
 
Optio-ohjelmat
 
CapMan Oyj:llä oli vuoden 2008 lopussa kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2003 ja Optio-ohjelma 2008. 2003B-sarjan optiot ovat kaupankäynnin kohteena OMX Pohjoismainen pörssi Helsingin optiolistalla. 2003B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 625 000 B-osaketta ja niiden merkintäaika päättyy 31.10.2009. 2003B-optioilla ei merkitty vuoden 2008 aikana lainkaan osakkeita. Lokakuun 2008 lopussa päättyneellä 2003A-sarjan optioilla merkittiin tammi-lokakuussa 2008 yhteensä 507 066 B-osaketta. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjattiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
CapMan Oyj:n 27.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön avainhenkilöille suunnatun Optio-ohjelma 2008:n. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012.
 
Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys
 
Poikkeuksellinen markkinatilanne ja pörssikurssien voimakas maailmanlaajuinen lasku vuonna 2008 näkyivät myös CapMan Oyj:n vaihdossa ja kurssikehityksessä. CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 0,95 euroa 31.12.2008 (3,25 euroa 31.12.2007). Vuoden keskikurssi oli 2,09 euroa (3,49 euroa). Ylin kurssi oli 3,40 euroa (4,07 euroa) ja alin 0,79 euroa (2,86 euroa). Yhtiön kappale- ja euromääräinen osakevaihto laskivat selvästi vuodesta 2007. CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin 14,8 milj. kappaletta vuonna 2008 (30,9 milj. kappaletta), mikä vastaa 29,6 milj. euron (107,0 milj. euron) vaihtoa. 
 
CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.12.2008 oli 71,7 milj. euroa (240,4 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 77,4 milj. euroa (259,9 milj. euroa).
 
Hallituksella olevat valtuutukset
 
CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 27.3.2008 annetussa tiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
 
Muut tapahtumat vuonna 2008
 
CapMan Oyj:n 25.7.2008 tiedottama osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin myynti peruuntui 9.10.2008 ostajan rahoittajapankin vetäydyttyä sovitusta kaupan rahoituksesta yleisen rahoituskriisin aiheuttamaan ylivoimaiseen esteeseen (force majeure) vedoten. CapMan jatkaa Accessin omistajana 35 prosentin omistusosuudella. Access Capital Partnersin hallinnoimien rahastojen alkuperäiset koot ja pääomasijoitusmandaatit 31.12.2008 on esitetty liitteessä 3.
 
Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät
 
CapMan Oyj:n hallinnointiliiketoiminta on kannattavaa, mutta vallitseva markkinatilanne on lisännyt yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyvää epävarmuutta. Yrityskauppamarkkinoiden lähes täydellisen pysähtymisen, lainarahoituksen heikon saatavuuden sekä sijoituskohteiden käypien arvojen voimakkaan laskun seurauksena irtautumismahdollisuudet ovat selvästi heikentyneet. Tämä voi johtaa irtautumisten ja sitä kautta voitonjako-osuustuottojen lykkääntymiseen. Kiinteistöpuolella taloudellinen tilanne voi heijastua kiinteistöjen vuokralaisten toimintaan ja sitä kautta kiinteistökohteiden vajaakäyttöasteeseen ja vuokratuottoihin. Varainhankintaympäristön odotetaan myös jatkuvan haastavana, mikä saattaa vaikuttaa käynnissä olevien varainhankintaprosessien lopputulokseen ja sitä kautta lähivuosien hallinnointipalkkioihin. CapMan Oyj:n rahoitusasemaa on vahvistettu joulukuussa 20 milj. euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan kautta.
 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2009
 
CapMan Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 julkistetaan kokonaisuudessaan yhtiön vuosikertomuksen 2008 yhteydessä viikolla 11. CapMan Oyj:n vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 7.4.2009 Helsingissä.
 
Toimintaympäristö
 
Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat säilyneet hyvinä. Rahoitusmarkkinan kriisi sekä muiden omaisuuslajien voimakas arvojen lasku hidastavat kuitenkin tällä hetkellä selvästi vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvua. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.
 
CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Velkamarkkinan syvä kriisi on kuitenkin heijastunut myös CapManin toiminta-alueelle. Tällä hetkellä yrityskauppamarkkina odottaa edelleen pankkien tukipakettien myönteisen vaikutuksen materialisoitumista. Positiivista muutosta on hidastanut pankkien antolainauksen sitoutuminen erityisesti suuryritysten rahoitukseen. Uskomme, että pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin elpyy vähitellen tämän vuoden aikana. Uusien sijoituskohteiden osalta markkina vaikuttaa lupaavalta sekä Pohjoismaissa että Venäjällä. Potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvällä tasolla erityisesti Public Market ja Russia -rahastoissa. Irtautumismarkkinat ovat nyt hetkellisesti pysähdyksissä, ja kriisi näkyy selvästi matalampana hintatasona.
 
Reaalitalouden kasvun hidastuminen on näkynyt sijoituskohteissamme erityisesti aloilla, joilla on sidonnaisuuksia esimerkiksi kuluttajakysyntään tai autoteollisuuteen. Pääsääntöisesti kohdeyritystemme kehitys on kuitenkin edelleen suotuisaa, mutta näkyvyys vuodelle 2009 on heikko. Markkina-arvojen voimakas lasku listatulla markkinalla on heijastunut sijoituskohteidemme käypiin arvoihin. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi tässä markkinatilanteessa. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää.
 
Kiinteistömarkkinoilla velkamarkkinoiden kriisi on näkynyt merkittävänä kiinteistökauppojen määrän laskuna. Pankkien kiristynyt luotonanto vaikuttaa alan kilpailutilanteeseen sekä kohteiden arvostustasoon, ja odotamme oman pääoman käytön kiinteistökaupoissa lisääntyvän. Hyvillä kiinteistökohteilla on edelleen kysyntää, ja muuttunut markkinatilanne saattaa tuoda tullessaan hyviä uusia sijoitusmahdollisuuksia. Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on kasvanut haasteellisilla markkinoilla. Vuokrausmarkkinoilla toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat olleet edelleen hyvällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla.
 
Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 875 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 320 milj. euron jäljellä oleva sijoituskapasiteetti hyvien sijoituskohteiden löytämiseksi ja nykyisen salkun kehittämiseksi.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
CapManin strategiana on hyödyntää kasvun mahdollisuuksia vaihtoehtoisessa sijoitusluokassa. Hankkeet laajentua maantieteellisesti Venäjälle ja perustaa CapManin arvonnousuosaamista hyödyntävä, julkiselle markkinalle sijoittava rahasto ovat toteutuneet, ja näiden rahastojen varainhankinta jatkuu. Lisäksi uusi buyout-rahasto perustettiin joulukuussa, ja sen varainhankinta jatkuu myös. Keskitymme nyt hyödyntämään olemassa olevaa liiketoimintaportfoliota täysimääräisesti eikä sen laajentaminen kuulu lähiaikojen suunnitelmiimme. Rahastojen kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen CapManin omat sijoitukset rahastoihin tulevat olemaan jatkossa 2-10 prosenttia uusien rahastojen alkuperäisistä sitoumuksista. Osana varautumistaan heikon irtautumismarkkinan jatkumiseen CapMan selvittää mahdollisuuksia yhtiöittää rahastosijoituksensa ja samalla selkeyttää hallinnointiliiketoiminnan ja sijoitustoiminnan eroa sekä hankkia näin mahdollisesti syntyvään yhtiöön myös ulkopuolisia sijoittajia. Vahvistimme joulukuussa omaa rahoitusasemaamme laskemalla liikkeelle 20 milj. euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalaina. Lainan koko voi nousta 30 milj. euroon.
 
Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut vuonna 2009. Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumismarkkinan kehittymisestä. Hiljentyneistä irtautumismarkkinoista huolimatta rahastoilla on kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen odotamme siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2009-2010 aikana. Vallitseva epävakaa markkinatilanne ja voimakkaasti laskeneet verrokkiyritysten kertoimet saattavat kuitenkin myös vuonna 2009 heijastua CapManin rahastosijoitusten käypiin arvoihin negatiivisesti. Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja.
 
 
CapMan Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 julkistetaan maanantaina 11.5.2009.
 
Helsingissä 29.1.2009
 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 
 
Tiedotustilaisuus:
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.
 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin Internet-sivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
talousjohtaja Kaisa Arovaara, puh. 0207 207 583 tai 050 370 3715
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
Liitteet (taulukko-osan jälkeen):
Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.12.2008, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-31.12.2008
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 31.12.2008
 
Laatimisperiaatteet
 
Konsernin tilinpäätöstiedote on laadittu entisin laatimisperiaattein, tilikauden aikana tulleet IFRS tulkinnat huomioiden. Tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmentti-informaatio
 
Tuloverot
 
Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
 
Osingot
 
Vuodelta 2007 osinkoa maksettiin 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 12,8 milj. euroa. (2006: 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 9,3 milj. euroa.)
 
 
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
 
Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
 
Henkilöstö
 
 
Jäljellä olevista sijoitussitoumuksista 15 milj. euroa kohdistuu CapMan Public Market -rahastoon, 13 milj. euroa CapMan Buyout IX -rahastoon, 12 milj. euroa kohdistuu CapMan Buyout VIII -rahastoon, 11,1 milj. euroa CapMan Russia -rahastoon, 10,8 milj. euroa CapMan Technology 2007 -rahastoon ja loput pääasiassa CapMan Life Science IV, CapMan Mezzanine IV, CapMan Equity VII ja Access Capital Fund II -rahastoihin.
 
 
 
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.12.2008, milj. euroa
 
Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta katsauskauden lopussa. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.
 
Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista CapMan Real Estate I on vielä aktiivisessa sijoitusvaiheessa, ja Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.
 
Sarakeotsikoiden määritelmät on esitettyjen taulukkojen alapuolella.
 
 
 
 
 
 
Rahastojen lyhenteet:
 
 
Koko / Sijoituskapasiteetti:
Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.
 
Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.
 
Kutsuttu pääoma:
Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.
 
Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:
Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.
 
Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan. Kohdeyritysten käypää arvoa määritettäessä sijoituskohteet arvostetaan hankintahintaan 12 kuukautta sijoituksen tekohetkestä eteenpäin, minkä jälkeen ne arvostetaan ensi kertaa käypään arvoon. IPEVG:n varovaisuusperiaatteiden mukaan teknologia- ja life science -kohteet on tyypillisesti arvostettu hankintahintaan tai sen alle aina irtautumiseen saakka.
 
Nettokassavarat:
Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. CapMan Mezzanine IV -rahastossa nettokassavarat saattavat olla negatiivisia, koska rahastossa käytetään lainalimiittiä. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.
 
CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:
Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest). Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.
 
Taulukon alaviitteet
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
2) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.
3) CapMan Russia -rahasto siirtyi CapManin hallinnoitavaksi 27.8.2008 Norum-yrityskaupan toteutuessa. CapMan Oyj:n osuus voitonjaosta tulee riippumaan rahaston lopullisesta koosta ja se tiedotetaan rahaston lopullisen koon julkistamisen yhteydessä.
4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 96 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Rahaston nettokassavarat sisältävät lainalimiitin, jolla sijoitukset rahoitetaan seuraavan joukkovelkakirjalainaerän liikkeelle laskuun asti. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.
5) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.12.2008 keskikurssiin.
6) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille.
7) CapMan Hotels RE: 526 milj. euron rahalaitoslainan (senior loan) lisäksi salkkua on rahoitettu 26,2 milj. euron lyhytaikaisella lainalla.
 
 
LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2008
 
CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, life science -sijoitukset lääketieteen teknologiaan erikoistuneisiin yrityksiin sekä terveydenhuollon palveluyrityksiin, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset keskisuuriin listattuihin yrityksiin.
 
CAPMAN PRIVATE EQUITY
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin vuonna 2008
 
Rahastot tekivät vuonna 2008 kahdeksan uutta sijoitusta sekä useita lisäsijoituksia yhteensä 232,6 milj. eurolla. Uusia sijoituskohteita olivat Barnebygg Gruppen, CargoPartner Group, Cederroth International AB, The New Black Oy (Varesvuo Partners Oy), Accanto Systems Oy (ent. LTE Innovations Oy), Crayon-konserni, Region Avia Airlines ja Russia Baltic Pork Invest A/S. Lisäsijoitusten osuus tehdyistä euromääräisistä sijoituksista oli lähes 100 milj. euroa, osa niistä tehtiin markkinatilanteesta johtuen kohdeyritysten likviditeettitilanteen tukemiseksi. Merkittävimmät lisäsijoitukset tehtiin Tokmanni Oy:öön, Walki Groupiin, Curato A/S:ään ja OneMed-konserniin. Vuonna 2007 rahastot tekivät 11 uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 164,7 milj. eurolla.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä vuonna 2008
 
Rahastot irtautuivat vuoden aikana lopullisesti kuudesta yrityksestä, jotka olivat Staffpoint Oy, Reima Holding, Animex AB, Solid Information Technology Oy, Spintop Netsolution AB ja ProstaLund AB. CapMan Equity VII -rahaston kohdeyritys LUMENE Group jakautui katsauskaudella LUMENE Groupiksi ja Farmos Oy:ksi, mikä palautti osan alkuperäisestä sijoituksesta rahastojen sijoittajille. Katsauskauden lopulliset ja osittaiset irtautumiset hankintahintaan olivat yhteensä 39,4 milj. euroa. Vuonna 2007 rahastot irtautuivat lopullisesti yhdeksästä ja osittain useista muista yrityksistä, ja tuolloin tehtyjen irtautumisten hankintahinta mezzanine-lainojen lyhennykset mukaan lukien oli 93,2 milj. euroa.
 
Muut tapahtumat vuonna 2008
 
Joulukuussa tiedotettiin sijoitus tanskalaiseen teknologiayhtiö Danfysik ACP A/S:ään. Sijoituksen toteutuminen on epävarmaa yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuuden vuoksi.
 
CAPMAN REAL ESTATE
 
Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin vuonna 2008
 
CapMan Hotels RE Ky -rahasto osti perustamisensa yhteydessä tammikuussa 39 hotellikiinteistöä Northern European Properties Ltd:ltä 805 milj. eurolla. Tammikuussa toteutuivat myös sijoitukset Turussa Yliopistonkatu 22:ssa ja Kristiinankatu 8:ssa sijaitseviin liikekiinteistöihin. Vuoden aikana käytettiin lisäksi aikaisemmin annettuja sijoitussitoumuksia Kauppakeskus Skanssin rahoittamiseksi, Tokmannin logistiikkakeskuksen ja Kauppakeskus Entressen ostamiseksi sekä CapMan Real Estate I -rahaston sijoituskohteiden kehittämiseksi. Lisäksi ostettiin Vantaan Kivistössä sijaitseva maa-alue ja annettiin uusi sitoumus pääkonttorin rakentamiseksi OneMed Oy:lle Helsinkiin.
 
Katsauskaudella tehtiin investointeja 1 070,4 milj. eurolla, ja lisäksi rahastot olivat 31.12.2008 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita lähivuosina yhteensä 95,0 milj. eurolla. Vuonna 2007 tehtiin sijoituspäätös 16 kohteeseen, ja toteutuneiden investointien määrä oli 160,0 milj. euroa. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 302,1 milj. euroa 31.12.2007.
 
Irtautumiset kiinteistökohteista vuonna 2008
 
Rahastot eivät irtautuneet kohdekiinteistöistään vuonna 2008. Vuonna 2007 toteutui kauppa, jolla CapMan Real Estate I -rahasto myi 22 toimitilakiinteistöstä koostuvan sijoitussalkkunsa Samson Properties Ltd:lle, The Royal Bank of Scotlandille (RBS) ja Ajanta Oy:lle 377,5 milj. euron kauppahintaan.
 
RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA
 
Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa
* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.
 
Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.12.2008 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita 95 milj. eurolla.
 
 
Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.12.2008, milj. euroa
*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.
 
Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti
 
Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.12.2008 jäljellä noin 875 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 478 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 153 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 38 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 100 milj. euroa CapMan Russia tiimin sijoituksiin ja noin 106 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä olevat sijoituskapasiteetti oli yhteensä 320 milj. euroa.
 
 
LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 31.12.2008
 
CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi vuoden 2008 lopussa noin 2,5 miljardin euron pääomia. Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.
 
 
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
 
CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin rahastojen osalta: Access Capital Fund: 47,5 %, Access Capital Fund II: 45 %, Access Capital Fund III: 25 %, Access Capital Fund IV: 25 %, Access/Private Equity mandaatit: 25 %.