Skip to content

CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

29/01/2009

CapMan Oyj Pörssitiedote 29.1.2009 kello 10.10


CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009
 
CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 7.4.2009. Hallitus julkistaa tietoonsa tulleet suurimpien omistajien ehdotukset hallituksen seuraavaksi kokoonpanoksi ja tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
–          ehdotus, ettei vuodelta 2008 jaeta osinkoa
–          ehdotus tilintarkastajaksi
–          ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
–          ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta
 
Osingonmaksu
 
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa.
 
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta jäsentä ja Ari Tolppasen, Sari Baldaufin, Tapio Hintikan, Lennart Jacobssonin, Conny Karlssonin ja Teuvo Salmisen valitsemista uudelleen yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Tilintarkastajan valinta
 
Osakkeenomistajat valitsevat tilintarkastajan yhtiökokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Hallitus esittää KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg sekä KHT Terja Artimon uudelleenvalintaa yhtiön varatilintarkastajaksi.
 
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai henkilöstön kannustamiseen.
 
Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 20 000 000 yhtiön B-osaketta.
 
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy.  Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.
 
Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.
             
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka.
 
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.
 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.
 
Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
 
Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen Nasdaq OMX Helsingin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010 saakka.
 
Ehdotusten nähtävillä pito, tilinpäätös ja yhtiökokouskutsu
 
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ovat kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 17.3.2009 alkaen, osoitteessa www.capman.com/Fi/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings. Ehdotukset sisältyvät myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun. Hallituksen ehdotuksista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle ja ne ovat saatavilla myös kokouspaikalla.
 
Yhtiön vuosikertomus vuodesta 2008 on saatavilla yhtiön internet-sivuilla sen valmistuttua viikolla 11. Yhtiö postittaa lisäksi vuosikertomuksen osakkeenomistajille yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.
 
 
Lisätietoja:
Martti Timgren, Legal Counsel, CapMan Oyj, puh. 0207 207 582 tai 050 531 9772
 
 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 
 
 
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
CapMan  www.capman.com  
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,4 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi, ja joilla on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.