Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009

30/10/2009

 
CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009
 
 
Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:
 
– Konsernin liikevaihto oli 26,3 milj. euroa (27,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2008).
– Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,0 milj. euroa (-0,4 milj. euroa).
– Koko katsauskaudella konsernin liikevoitto jäi tappiolliseksi rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksen seurauksena ja oli -2,2 milj. euroa (3,3 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liiketappio oli -4,4 milj. euroa (-2,7 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen -3,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli -3,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Tulos/osake oli -6,6 senttiä (2,2 senttiä).
– Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 30,7 milj. euroa 30.9.2009 (7,7 milj. euroa 30.9.2008).
– Hallinnoitavat pääomat nousivat 3 504,1 milj. euroon (3 407,5 milj. euroa 31.12.2008 ja 3 174,9 milj. euroa 30.9.2008).
– CapManin omat sijoitussitoumukset vähenivät yhteensä 21,6 milj. euroa kun CapMan myi 13,6 milj. euron arvosta sijoitussitoumuksia belgialaiselle pääomasijoitusyhtiö Gimv:lle, ja kun CapMan Public Market -rahastoon tehty sijoitussitoumus pieneni 8,0 milj. euroa.
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kommentoi katsauskauden tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:
 
”Liiketuloksemme on palautunut tyydyttävälle tasolle viime vuodenvaihteen ympärille ajoittuneen voimakkaan käypien arvojen laskun jälkeen. Tämä positiivinen kehitys antaa lupaavat lähtökohdat tulevaisuuteen. Vaikka yritys- ja kiinteistökauppamarkkinan aktiivisuus on edelleen matalalla tasolla, on selvästi nähtävissä myös mahdollisuuksia irtautua hyvin kehittyneistä sijoituskohteista. Kokonaisuudessaan tuloksemme kehittyminen on sidoksissa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Uusien sijoitusten tekemiseen meillä on erinomainen, yli miljardin euron sijoituskapasiteetti. Potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on hyvällä tasolla etenkin Venäjällä ja Public Market
-rahastollamme.
 
Rahastojen salkkujen kehitys on viimeisten kuukausien aikana ollut odotustemme mukaista. Kohdeyritysten kehittämisessä pyrimme aktiivisesti hyödyntämään runsasta sijoituskapasiteettiamme ja konsolidointimahdollisuuksia eri toimialoilla.
 
Vahvistimme rahoitusasemaamme myymällä omia sijoitussitoumuksia ja rahastosijoituksia käyvällä arvolla belgialaiselle pääomasijoittaja Gimv:lle ja suomalaiselle instituutiolle. Yhdessä jo aiemmin kerätyn hybridilainan kanssa nämä toimenpiteet ovat vahvistaneet rahoitusasemaamme selkeästi.”
 
Liiketoiminta
 
CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen suora vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun.
 
Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi ja kiinteistökonsultointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista.
 
Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista.
 
Voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella eri vuosineljännesten välillä, minkä vuoksi konsernin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.
 
Rahastosijoitustoiminnan yhtiöittäminen ja omien sijoitusten ja sitoumusten myynti
 
CapMan perusti katsauskaudella uuden CapMan Fund Investments SICAV SIF -yhtiön, joka toimii syöttörahastona konsernin hallinnoimiin rahastoihin. CapMan siirsi osan jäljellä olevista sijoitussitoumuksistaan ja rahastosijoituksistaan syöttörahastoon 30.6.2009. Lisäksi CapManin tavoitteena on siirtää jäljellä olevat rahastosijoittajana tekemänsä sitoumukset ja sijoitukset syöttörahastoon vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Siirrot tulevat vaikuttamaan konsernin emoyhtiön jakokelpoisiin varoihin, ja vaikutuksen suuruus riippuu tehtyjen sijoitusten käyvästä arvosta siirtohetkellä. Kesäkuun lopussa tehtyjen siirtojen vaikutus emoyhtiön jakokelpoisiin varoihin on -1,8 milj. euroa.
 
CapMan tiedotti 7.8.2009 myyvänsä yhteensä 13,6 milj. euron sijoitussitoumukset ja 3,4 milj. euron rahastosijoitukset belgialaiselle pääomasijoitusyhtiö Gimv:lle. Kaupat toteutuivat 9.9.2009. Gimv:lle myydyt sitoumukset ja sijoitukset kohdistuvat CapMan Technology 2007, CapMan Russia ja CapMan Public Market -rahastoihin. Järjestelyn välitön kassavirtavaikutus on noin 3,4 milj. euroa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta konsernin vuoden 2009 tulokseen, koska kaupat toteutettiin käypään arvoon. Gimv:stä tuli sitoumusten ja sijoitusten myynnin seurauksena syöttörahaston toinen sijoittaja. Gimv:n tekemiä rahastosijoituksia ja sitoumuksia ei tulla yhdistelemään CapMan Oyj -konsernin lukuihin. Syöttörahastoon voidaan tulevaisuudessa ottaa uusia sijoittajia.
 
Rahastosijoitusten yhtiöittäminen selkeyttää konsernin hallinnointiliiketoiminnan ja rahastosijoitustoiminnan välistä eroa. Sijoitussitoumusten myynti pienentää puolestaan CapMan Oyj:n tulevien vuosien pääomakutsuja sekä vahvistaa konsernin rahoitusasemaa.
 
CapMan kertoi aikomuksestaan yhtiöittää rahastosijoituksensa sekä hankkia näin mahdollisesti syntyvään yhtiöön myös ulkopuolisia sijoittajia ensimmäisen kerran 30.10.2008 julkistetussa osavuosikatsauksessaan.
 
Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-syyskuussa 2009
 
Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 26,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009 (27,0 milj. euroa tammi-syyskuussa 2008). Rahastosijoitusten käyvän arvon muutokset olivat -4,2 milj. euroa (-2,5 milj. euroa), ja operatiivisen toiminnan kulut olivat 24,4 milj. euroa (21,2 milj. euroa). Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna operatiivisen toiminnan kulutaso laski katsauskaudella. Vertailukaudesta kulurakennetta ovat kasvattaneet etenkin uudet sijoitusalueet CapMan Russia ja CapMan Public Market sekä täysimääräisesti maaliskuusta 2008 vaikuttaneet CapMan Hotels RE -rahaston kulut.
 
Konsernin liikevoitto/tappio oli -2,2 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Katsauskaudella liikearvoa kirjattiin alas 0,7 milj. euroa, ja se kohdistui vuonna 2002 hankittuun life science -toimintaan. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,4 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -0,9 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -3,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa), ja tulos verojen jälkeen oli -3,0 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
 
Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli -3,2 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Tulos/osake oli -6,6 senttiä (2,2 senttiä).
 
Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä katsauskauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
Hallinnointiliiketoiminta
 
Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 26,3 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat selvästi vertailukaudesta ja olivat 24,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2009 (20,9 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat vuonna 2008 perustetut CapMan Hotels RE, CapMan Public Market, CapMan Russia ja CapMan Buyout IX -rahastot.
 
Kiinteistökonsultoinnin tuotot laskivat vertailukaudesta ja olivat 1,3 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 25,9 milj. euroa (22,6 milj. euroa).
 
CapManin hallinnoimat rahastot eivät tehneet katsauskaudella merkittäviä irtautumisia voitonjaon piirissä olevista rahastoista, ja voitonjako-osuustuottoja ei syntynyt. Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot olivat 4,1 milj. euroa, ja ne syntyivät StaffPoint-irtautumisen seurauksena.
 
Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 2,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa) ja tulos 3,4 milj. euroa (5,8 milj. euroa).
 
CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
 
Rahastosijoitustoiminta
 
Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli -4,2 milj. euroa (-2,5 milj. euroa), josta noin 1,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa) oli omien rahastosijoitusten myyntiin liittyvää realisoitunutta tappiota. Käyvän arvon muutos vastaa 7,3 prosentin arvon alenemista katsauskaudella. Kolmannella vuosineljänneksellä rahastosijoitusten käyvän arvon muutos oli 0,4 milj. euroa, mikä vastaa 0,9 prosentin arvon nousua. Käyvän arvon alenemiseen ovat vaikuttaneet etenkin joidenkin kohdeyritysten heikentyneet tulosnäkymät vuodelle 2009. Kokonaisuutena kohdeyritysten tulokset vuonna 2009 tulevat jäämään edellisvuodesta, mutta rahastojen salkuissa on myös vahvasti kehittyneitä yhtiöitä. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo 30.9.2009 oli yhteensä 53,9 milj. euroa (59,8 milj. euroa 30.9.2008).
 
Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto/tappio oli -4,4 milj. euroa (-2,7 milj. euroa) ja tulos -6,3 milj. euroa (-3,9 milj. euroa).
 
CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 9,2 milj. eurolla (21,4 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Buyout VIII, CapMan Buyout IX, CapMan Russia ja CapMan Public Market -rahastoihin. CapMan ei antanut katsauskaudella uusia sitoumuksia rahastoihinsa.
 
Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä laski merkittävästi vertailukaudesta ja oli 47,6 milj. euroa 30.9.2009 (69,0 milj. euroa). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 101,6 milj. euroa (128,8 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.
 
Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.
 
Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
 
Tase ja rahoitusasema 30.9.2009
 
CapManin taseen loppusumma nousi katsauskaudella 142,9 milj. euroon (129,4 milj. euroa 30.9.2008). Pitkäaikaiset varat laskivat vertailukaudesta, ja ne olivat 101,6 milj. euroa (112,6 milj. euroa 30.9.2008). Liikearvo oli 10,2 milj. euroa 30.9.2009. Liikearvoa oikaistiin katsauskaudella 0,7 milj. euroa Norum-yritysoston lopullisen kauppahinnan laskettua. Liikearvoon tehtiin myös 0,7 milj. euron life science -toimintaan kohdistunut alaskirjaus. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset laskivat 53,9 milj. euroon (59,8 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 24,0 milj. euroa (30,0 milj. euroa), ja niistä 22,0 milj. euroa (25,2 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.
 
Lyhytaikaiset varat olivat 41,3 milj. euroa (16,8 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 30,7 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Rahavaroihin sisältyy lähinnä oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan jäljellä oleva osuus. Lainaa on käytetty omien rahastosijoitusten rahoittamiseksi. Joukkovelkakirjalainan koko nousi katsauskaudella 29 milj. euroon (20 milj. euroa 31.12.2008), ja sen maksimikoko on 30 milj. euroa.
 
Taseen omassa pääomassa joukkovelkakirjalaina sisältyy Muihin rahastoihin. Lainan korot maksetaan puolivuosittain, ja korkojen maksu kirjattiin kesäkuun lopussa omasta pääomasta. Tehtyjen lyhennysten jälkeen CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 56,9 milj. euron (60 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 46,9 milj. euroa (44,0 milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 17,7 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat 16,2 milj. euroa (36,3 milj. euroa).
 
Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli -6,2 milj. euroa (-23,0 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta liittyy pääasiassa tehtyihin rahastosijoituksiin.
 
Avainlukuja
 
CapManin omavaraisuusaste 30.9.2009 oli 55,3 prosenttia (47,7 prosenttia 30.9.2008). Oman pääoman tuotto oli -4,1 prosenttia (3,1 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto -1,5 prosenttia (5,0 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.
 
* IFRS:n mukaan hybridilaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa.   
 
Varainhankinta ja hallinnoitavat pääomat 30.9.2009
 
Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.
 
Katsauskaudella varainhankintaa tehtiin CapMan Buyout IX, CapMan Hotels RE, CapMan Public Market ja CapMan Russia -rahastoihin.
 
CapMan Buyout IX -rahastoon kerättiin kesä-syyskuussa uusia pääomia 42 milj. euroa, ja rahaston koko nousi 263 milj. euroon. Rahaston varainhankinta jatkuu.
 
CapMan Hotels RE ja CapMan Public Market -rahastojen varainhankinnat päättyivät heinäkuussa. Hotellikiinteistörahaston lopulliseksi sijoituskapasiteetiksi muodostui 872,5 milj. euroa. Sijoituskapasiteetista 332,5 milj. euroa on omaa pääomaa, ja loput rahaston koosta on senior-lainaa. CapMan Hotels RE -rahasto sijoittaa olemassa oleviin hotellikiinteistöihin ja uusiin hotellihankkeisiin ensisijaisesti Suomessa ja Ruotsissa. Rahaston hallinnointiyhtiönä toimii CapMan Hotels RE Oy, josta CapMan Oyj omistaa 80 prosenttia. Hallinnointiyhtiön oma sijoitus rahastoon on 5 milj. euroa. CapMan Oyj:n osuus rahaston kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä, on 12 % ja rahaston sijoitustoiminnasta vastaavan sijoitustiimin osuus on 8 %.
 
Listattuihin pohjoismaisiin yhtiöihin sijoittavan CapMan Public Market -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 138,0 milj. euroa. CapMan Oyj:n sijoitussitoumus rahastoon laski katsauskaudella 15 milj. eurosta 7 milj. euroon kun viimeisellä varainhankintakierroksella rahastoon kerättiin uutta pääomaa 40 milj. euroa, josta 8 milj. eurolla merkittiin CapManin aiemmin antamaa sijoitussitoumusta. CapMan Oyj:n osuus kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä, on 10 % ja rahaston sijoitustoiminnasta vastaavan sijoitustiimin osuus on 10 %.
 
CapMan Russia -rahaston varainhankinta päättyi huhtikuussa. Rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 118,1 milj. euroa. CapMan Russia -rahasto tekee sijoituksia pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yhtiöihin. Varainhankinnan päätyttyä määräytyi myös CapMan Oyj:n osuus rahastolta mahdollisesti saatavista voitonjako-osuustuotoista. Tämä osuus on 3,4 prosenttia rahaston saamasta kassavirrasta, mikäli rahasto on voitonjaon piirissä. Muita rahastoja alempi voitonjako-osuus perustuu siihen, että CapMan Russia -rahasto oli osittain jo kerätty ennen sen siirtymistä CapManin hallinnoitavaksi.
 
Hallinnoitavat pääomat olivat 3 504,1 milj. euroa 30.9.2009 (3 174,9 milj. euroa 30.9.2008). Pääomista 1 845,0 milj. euroa (1 534,4 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 659,1 milj. euroa (1 640,5 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.
 
Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.
 
Henkilöstö 
 
CapManin palveluksessa oli 30.9.2009 yhteensä 147 henkilöä (141 henkilöä 30.9.2008), joista 106 (104) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa tai Venäjällä. Henkilöstön määrä on kasvanut vertailukaudesta etenkin CapMan Russia ja CapMan Public Market -tiimien perustamisen myötä. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
CapMan Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 30.9.2009 (771 586,98 euroa 30.9.2008). CapMan Oyj:n noteerattujen B-osakkeiden määrä nousi 77 674 965 kappaleeseen CapMan Oyj:n laskettua liikkeeseen 2 216 541 uutta yhtiön B-osaketta Norum-yritysostoon liittyneen suunnatun osakeannin yhteydessä. CapMan Oyj:n noteeraamattomien A-osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia. A-osakkeita oli 6 000 000 kappaletta 30.9.2009. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä /osake.
 
Osakkeenomistajat
 
CapMan Oyj:llä oli 4 729 osakkeenomistajaa 30.9.2009 (4 475 osakkeenomistajaa 30.9.2008). CapMan Oyj antoi 24.9.2009 liputusilmoituksen, kun belgialaisen pääomasijoittaja GIMV N.V.:n osuus yhtiön osakkeista nousi 23.9.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) eli viiden prosentin.
 
Omat osakkeet
 
Katsauskaudella käytettiin 109 204 yhtiön omaa osaketta osana Norum-yritysoston lisäkauppahinnan maksua. Katsauskauden lopussa 30.9.2009 CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta. Omia osakkeita ei hankittu katsauskaudella.
 
Optio-ohjelmat
 
CapMan Oyj:llä oli 30.9.2009 kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2003 ja Optio-ohjelma 2008. 2003B-sarjan optiot ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin optiolistalla. 2003B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 625 000 B-osaketta, ja niiden merkintäaika päättyy 31.10.2009. Optio-oikeuksilla 2003B merkittiin katsauskaudella yhteensä 40 500 yhtiön B-osaketta, jotka vietiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen 16.10.2009.
 
Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 
Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys
 
Vuonna 2009 jatkunut poikkeuksellinen markkinatilanne ja pörssikurssien maailmanlaajuinen kehitys näkyivät myös CapMan Oyj:n vaihdossa ja kurssikehityksessä. CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,31 euroa 30.9.2009 (1,85 euroa 30.9.2008). Katsauskauden keskikurssi oli 1,02 euroa (2,59 euroa). Ylin kurssi oli 1,63 euroa (3,40 euroa) ja alin 0,77 euroa (1,75 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 12,9 milj. kappaletta (8,2 milj. kappaletta), mikä vastaa 14,1 milj. euron (21,2 milj. euron) vaihtoa. 
 
CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 oli 101,8 milj. euroa (138,7 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 109,6 milj. euroa (149,8 milj. euroa).
 
Muutokset yhtiön johdossa
 
CapMan Oyj tiedotti 3.9.2009 muutoksista yhtiön johdossa ja johtoryhmässä. Senior partner ja Sijoittajapalvelut-tiimin vetäjä Jerome Bouix nimitettiin CapMan Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi keskeisimpinä vastuualueenaan CapManin omasta taseesta konsernin hallinnoimiin rahastoihin tehtävät rahastosijoitukset, konsernin hallinnoimien rahastojen varainhankinta, liiketoiminnan kehittäminen sekä talous ja hallinto. Partneri Göran Barsby ja senior partner Hans Christian Dall Nygård nimitettiin CapMan Oyj:n johtoryhmän uusiksi jäseniksi. Kaikki muutokset astuivat voimaan 1.10.2009.
 
CapMan Life Science -tiimin vetäjä, senior partner Jan Lundahl, KTK, erosi CapMan-konsernin palveluksesta 3.4.2009 ja jätti samalla CapMan Oyj:n johtoryhmän. CapMan Life Science -tiimin vetäjäksi nimitettiin 6.4.2009 alkaen partneri Johan Bennarsten, DI, LK. Hän on aikaisemmin toiminut Jan Lundahlin sijaisena.
 
Hallituksella olevat valtuutukset
 
CapMan Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä voimassa olevat valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka, ja niiden sisältöä on kuvattu tarkemmin 7.4.2009 annetussa tiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.
 
Norum-yrityskauppa
 
Toukokuussa 2008 tiedotetun Norum-yritysoston, jossa CapMan hankki omistukseensa 51 % yhtiön osakkeista, kokonaiskauppahinta laski katsauskaudella 7,3 milj. euroon. CapMan Oyj:n maksettavaksi lisäkauppahinnaksi jäi 0,3 milj. euroa, jonka hallitus päätti maksaa käteisellä ja yhtiön hallussa olleilla omilla osakkeilla. Lisäksi CapMan Oyj osti huhtikuussa loput 49 % Norumin osakkeista. Osuudesta maksettava kauppahinta oli 3,6 milj. euroa, josta CapMan Oyj maksoi noin 1,8 milj. euroa käteisellä ja noin 1,8 milj. euroa suunnatulla osakeannilla myyjille.
 
Norum-yrityskauppaa on kuvattu tarkemmin 26.5.2008, 27.8.2008, 7.4.2009 ja 20.4.2009 annetuissa pörssitiedotteessa. Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivuilla www.capman.com/Fi/Media/Releases/.
 
Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät
 
CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta vallitseva markkinatilanne on lisännyt yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyvää epävarmuutta. Yrityskauppamarkkinoiden lähes täydellisen pysähtymisen, lainarahoituksen rajoitetun saatavuuden sekä sijoituskohteiden käypien arvojen voimakkaan laskun seurauksena irtautumismahdollisuudet ovat edelleen heikot. Tämä voi johtaa irtautumisten ja sitä kautta voitonjako-osuustuottojen lykkääntymiseen. Kiinteistöpuolella taloudellinen tilanne voi heijastua kiinteistöjen vuokralaisten toimintaan ja sitä kautta kiinteistökohteiden vajaakäyttöasteeseen ja vuokratuottoihin.

Varainhankintaympäristön odotetaan myös jatkuvan haastavana, mikä saattaa vaikuttaa käynnissä olevien varainhankintaprosessien lopputulokseen ja sitä kautta lähivuosien hallinnointipalkkioihin.
 
 
Toimintaympäristö
 
Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma sekä muiden omaisuuslajien voimakas arvojen lasku hidastavat kuitenkin tällä hetkellä selvästi vaihtoehtoisen sijoitusluokan kasvua. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.
 
Valmisteilla oleva EU-tason sääntely vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiöille ja rahastoille tulee toteutuessaan edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. Uusi sääntely tulee kuormittamaan etenkin pienempiä toimijoita, mikä saattaa vaikuttaa myös rekisteröitävien toimijoiden määrään. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn vastaanottamiseksi.
 
CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Velkamarkkinan kriisi on heijastunut myös CapManin toiminta-alueelle. Uskomme, että pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin elpyy vähitellen. Emme ole vielä nähneet pakkomyyntejä, eli hintajousto pääomasijoitusmarkkinalla on ollut pörssimarkkinaa vähäisempää. Potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on hyvällä tasolla erityisesti Public Market ja Russia -rahastoissa. Irtautumismarkkinat ovat nyt pysähdyksissä, mutta käynnistymässä kohti vuotta 2010.
 
Reaalitalouden kasvun hidastuminen on näkynyt sijoituskohteissamme erityisesti aloilla, joilla on sidonnaisuuksia esimerkiksi teollisuustuotantoon tai autoteollisuuteen. Kohdeyritysten tulosennusteet ovat heikentyneet keväästä, mutta käypien arvojen negatiivista kehitystä kompensoi verrokkiyritysten kertoimien pääosin suotuisa kehitys. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi tässä markkinatilanteessa. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää, ja yhteistyö on toiminut hyvin.
 
Kiinteistömarkkinoilla lainamarkkinoiden kireys on näkynyt kiinteistökauppojen määrän laskuna. Etenkin ulkomaisten toimijoiden määrä on laskenut huomattavasti. Kiinteistöjen kysynnän heikentyminen ja tuottovaatimusten nousu ovat laskeneet kiinteistökohteiden arvostustasoa. Odotamme markkinoiden volyymin pysyvän aiempaa alhaisempana, mutta kauppojen lisääntyvän kohti vuotta 2010. Oman pääoman käyttö on lisääntynyt selvästi kiinteistökaupoissa. Hyvien kiinteistökohteiden kysyntä on edelleen hyvää. Toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat tyydyttävällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on säilynyt vakaana. 
 
Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 900 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 320 milj. euron jäljellä oleva sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut vuonna 2009. Voitonjako-osuustuotot riippuvat irtautumismarkkinan kehittymisestä. Hiljentyneistä irtautumismarkkinoista huolimatta rahastoilla on kohdeyrityksiä, jotka ovat valmiita siirtymään irtautumisprosessiin. CapMan Equity VII A, B ja Sweden -rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B -rahastojen odotamme siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2010-2011 aikana. CapManin rahastosijoitusten käyvät arvot ovat alkuvuonna kehittyneet negatiivisesti, ja loppuvuoden kehitys riippuu yleisestä markkinatilanteesta ja kohdeyritysten kehityksestä.


Vuoden 2009 kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Ilman merkittäviä käyvän arvon positiivisia muutoksia ja irtautumistuottoja vuoden 2009 tulos on tappiollinen.
 
CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2009 julkistetaan perjantaina 5.2.2010

 
 
Helsingissä 30.10.2009         

 
CAPMAN OYJ
Hallitus
 
 
 
Tiedotustilaisuus:
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas. Tiedotustilaisuus jatkuu kello 12.45-14.00 Capital Markets -tilaisuutena.
 
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin Internet-sivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut. Capital Markets -tilaisuuden esitykset julkaistaan vain englanninkielisinä.
 
 
 
Lisätietoja:
 
toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
talousjohtaja Kaisa Arovaara, puh. 0207 207 583 tai 050 370 3715
 
 
Jakelu:
 
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
 
Liitteet (taulukko-osan jälkeen):
 
Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 30.9.2009, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-30.9.2009
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 30.9.2009
 
 
Laatimisperiaatteet
 
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muilta osin on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2008. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuloverot
 
Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.
 
 
Osingot
 
Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa. (2007: 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 12,8 milj. euroa)
 
 
 
 
Liiketoiminnan kausiluonteisuus
 
Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.
 
 
 
 
LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 30.9.2009, milj. euroa
 
Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta katsauskauden lopussa. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.
 
Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista CapMan Real Estate I on vielä aktiivisessa sijoitusvaiheessa, ja Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.
 
Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.
 
 
 
 
 
Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:
Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.
 
Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.
 
Kutsuttu pääoma:
Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.
 
Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:
Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.
 
Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.
 
Nettokassavarat:
Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.
 
CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:
Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest). 
 
Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.
 
Taulukon alaviitteet
1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
2) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.
3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 30.9.2009 keskikurssiin.
4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.
 
 
LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-30.9.2009
 
CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisen kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, life science -sijoitukset lääketieteen teknologiaan erikoistuneisiin yrityksiin sekä terveydenhuollon palveluyrityksiin, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset keskisuuriin listattuihin yrityksiin.
 
CAPMAN PRIVATE EQUITY
 
Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-syyskuussa 2009
 
Rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 95,8 milj. eurolla. Uusia sijoituskohteita olivat Nobia AB, Papa John’s Russia ja Metals and Powders Thomas Klier AB. Katsauskaudella tehdyistä lisäsijoituksista merkittävämmät tehtiin Anhydro Holding A/S:aan, Avelon Group Oy:öön, Curato AS:aan, Cargo Partner Groupiin, InfoCare AS:aan, Komas Group Oy:öön, Metallfabriken Ljunghäll AB:iin, Northern Alliance Oy:öön, Proxima AB:iin ja ScanJour A/S:aan. Vertailukaudella rahastot tekivät seitsemän uutta sijoitusta sekä lisäsijoituksia yhteensä 185,3 milj. eurolla.
 
Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-syyskuussa 2009
 
Rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan XLENT AB:sta ja osittain Å&R Carton AB:sta. Lisäksi katsauskaudella myytiin SecGo Software -irtautumisen yhteydessä vuonna 2007 saadut Birdstep Technology ASA:n osakkeet. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli 19,6 milj. euroa. Vertailukaudella toteutuivat lopulliset irtautumiset viidestä yrityksestä ja rahastot irtautuivat osittain useista muista yrityksistä. Vertailukaudella tehtyjen lopullisten ja osittaisten irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 28,9 milj. euroa.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Katsauskauden jälkeen tiedotettiin CapMan Public Market -rahaston sijoitus Intrum Justitia AB:iin. Rahaston omistus yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä oli 4,0 prosenttia 28.10.2009.
 
Lisäksi CapMan Technology 2007 -rahaston ruotsalainen sijoituskohde KMW Energi AB hakeutui yrityssaneeraukseen lokakuussa.
 
 
CAPMAN REAL ESTATE
 
Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-syyskuussa 2009
 
Kiinteistöpääomarahastot tekivät katsauskaudella kaksi uutta sijoitusta. CapMan Real Estate I -rahasto sijoitti huhtikuussa Tuusulassa sijaitsevaan liikekiinteistöön ja osti kesäkuussa Helsingin Munkkiniemessä sijaitsevan toimistokiinteistön. Uusia ja lisäsijoituksia tehtiin katsauskaudella yhteensä 92,9 milj. eurolla. Merkittävin lisäsijoituskohde oli kauppakeskus Skanssi Turussa, joka valmistui ja otettiin käyttöön huhtikuussa. Lisäksi rahastot olivat 30.9.2009 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita 50,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot käyttivät aiemmin annettuja sijoitussitoumuksia ja tekivät uusia sijoituksia ja lisäsijoituksia yhteensä 994,7 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 160,5 milj. euroa 30.9.2008.
 
Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-syyskuussa 2009
 
Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Helsingin Ludviginkatu 3-5:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Vertailukaudella ei tehty irtautumisia.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Katsauskauden jälkeen lokakuussa CapMan RE II -rahasto ja Finesco Oy allekirjoittivat Hyvinkään kaupungin kanssa lopulliset tonttikauppakirjat ja hankesopimuksen kaupungilta ostettavasta liikerakentamiseen ja asumiseen kaavoitetusta tontista.
 
RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA
 
Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa
* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.
Kiinteistörahastot olivat lisäksi 30.9.2009 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja hankkeita 50,0 milj. eurolla.
 
Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 30.9.2009, milj. euroa
*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.
 
Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti
 
Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 30.9.2009 jäljellä noin 904 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 518 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 138 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 37 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 94 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 117 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 316 milj. euroa.
 
 
LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 30.9.2009
 
CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 30.9.2009 noin 2,6 miljardin euron pääomia. Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.
 
 


1) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampi juridinen yksikkö (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).
 
CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin rahastojen osalta: Access Capital Fund: 47,5 %, Access Capital Fund II: 45 %, Access Capital Fund III: 25 %, Access Capital Fund IV: 25 %, Access/Private Equity mandaatit: 25 %.