Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

30/03/2010

CapMan Oyj Pörssitiedote 30.3.2010 kello 11.30


CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2010.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo Salminen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Gimv NV:n toimitusjohtaja Koen Dejonckheere ja CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 4 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että mikäli hallitus perustaa valiokuntia, maksetaan niistä valiokuntien jäsenille 1 000 euron palkkio kokoukselta. Lisäksi päätettiin korvata kaikille kohtuulliset matkakulut.

 

Tilintarkastajat

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

 

 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 § kuulumaan seuraavasti:

 

”11. Yhtiökokouksen koollekutsuminen

 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkistamisesta myös muulla tavalla.”

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen.

 

Valtuutus käsittää yhteensä enintään 12 000 000 yhtiön B-osaketta ja sisältää hallituksen oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista maksuttomana silloin, kun poikkeamiseen on osakeyhtiölain mukainen erittäin painava taloudellinen syy.  Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeyhtiölain mukaan hallitus ei kuitenkaan saa tehdä päätöstä osakeannista yhtiölle itselle siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

 

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin, optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

             

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.

 

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 8 000 000 omaa B-osaketta, kuitenkin siten että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen saa ylittää yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista.

 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan ottaa pantiksi yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja rahoituksen yhteydessä.

 

Osakkeiden hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

 

Osakkeet hankitaan Nasdaq OMX Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja noudattaen Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä ja ohjeita omien osakkeiden hankkimisesta. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

 

Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka.

 

 

Lisätietoja:

Heidi Sulin, lakimies, CapMan Oyj, puh. 0207 207 517

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

Mari Reponen

viestintäjohtaja

Sijoittajapalvelut

 

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

 


 

CapMan

CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia pääomarahastoissaan. Yhtiöllä on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science, CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa ja Moskovassa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.