Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

07/05/2010

CapMan Oyj Pörssitiedote 7.5.2010 kello 12.10

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tammi-maaliskuussa 2010:

– Konsernin liikevaihto oli 11,4 milj. euroa (8,1 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2009).

– Konsernin liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (-4,7 milj. euroa).

– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto 1,1 milj. euroa (-4,4 milj. euroa).

– Konsernin tulos ennen veroja oli 5,0 milj. euroa (-4,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 3,5 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).

– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 3,4 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Tulos/osake oli 3,3 senttiä (-5,5 senttiä).

– Rahavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 30,2 milj. euroa 31.3.2010 (34,6 milj. euroa 31.3.2009).

– Hallinnoitavat pääomat nousivat 3 556,8 milj. euroon (3 434,4 milj. euroa 31.3.2009 ja 3 504,3 milj. euroa 31.12.2009).

– CapMan Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettiin 30.3.2010 OTK Lennart Simonsen. Simonsen aloittaa tehtävässään 1.6.2010. Nykyinen toimitusjohtaja Heikki Westerlund valittiin uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen sekä hallituksen puheenjohtajaksi.

– Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen kokonaistulos oli hyvä ja odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen.

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund kommentoi katsauskauden tapahtumia ja tulevaisuuden näkymiä:

”Vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla alkanut myönteinen kehitys toiminnassamme jatkui ja tammi-maaliskuun 2010 tulos oli hyvällä tasolla. Hallinnointiliiketoiminnan osalta hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta ja saimme voitonjako-osuustuottoja pitkään jatkuneen kuivan kauden jälkeen. Sijoitusten käypien arvojen positiivinen kehitys vahvistui katsauskaudella, minkä seurauksena myös Rahastosijoitustoiminta oli kannattavaa. 

Kohdeyritystemme kehitys oli alkuvuonna pääosin hyvää. Tietyillä toimialoilla liikevaihdon ja volyymien tasot ovat kuitenkin huomattavasti taantumaa edeltänyttä kautta matalammalla, ja näillä aloilla toimivien kohdeyritysten tuloskunto on edelleen vain välttävä. Kiinteistösalkussamme olevien kauppakeskusten asiakas- ja myyntimäärät kehittyivät alkuvuonna suotuisasti.

Pohjoismainen yrityskauppamarkkina on odotustemme mukaisesti elpymässä, mutta markkinalla on edelleen selvää varovaisuutta. Uusien sijoitusmahdollisuuksien määrä on noussut selvästi kaikilla sijoitusalueillamme, ja rahastoillamme on salkuissaan useita kohdeyrityksiä, jotka ovat irtautumisprosessissa.

Loppuvuoden tuloksen kannalta ratkaisevaa on, jatkuuko varsin positiivinen markkinatunnelma, vai häiritseekö esimerkiksi euroalueen hermostuneisuus tätä kehitystä.”

Liiketoiminta

CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan toimija, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen suora vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun.

Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi ja kiinteistökonsultointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista, rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista sekä kiinteistökonsultoinnin tuotoista.

Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista.

Voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella eri vuosineljännesten välillä, minkä vuoksi konsernin taloudellista kehitystä tulisi seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 11,4 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010 (8,1 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2009). Operatiivisen toiminnan kulut pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat 8,3 milj. euroa (8,4 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto oli 4,3 milj. euroa (-4,7 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -0,1 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ja osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 5,0 milj. euroa (-4,6 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 3,5 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 3,4 milj. euroa (-3,8 milj. euroa). Tulos/osake oli 3,3 senttiä (-5,5 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 11,4 milj. euroa (8,1 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 8,4 milj. euroa (7,4 milj. euroa). Kasvuun vaikuttivat pääasiassa CapMan Buyout IX -rahaston maksamat hallinnointipalkkiot, joita alkoi kertyä kesäkuussa 2009.

Kiinteistökonsultoinnin tuotot laskivat vertailukaudesta ja olivat 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 8,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 2,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Voitonjako-osuustuottoja saatiin Finnventure V -rahastolta sen irtauduttua taloushallinnon palveluyritys Pretaxista sekä rahaston myytyä vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) ja tulos 2,7 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli 1,1 milj. euroa (-4,3 milj. euroa). Käyvän arvon muutos vastaa 1,9 prosentin arvonnousua katsauskaudella. Käyvän arvon nousuun vaikuttivat kohdeyritysten vakaana säilyneet tulosnäkymät vuodelle 2010 ja joidenkin kohdeyritysten kohdalla myös positiiviset valuuttakurssimuutokset. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.3.2010 yhteensä 59,4 milj. euroa (51,0 milj. euroa 31.3.2009).

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (-4,4 milj. euroa) ja tulos 0,8 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).

CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 1,4 milj. eurolla (2,5 milj. eurolla). Sijoituksia tehtiin mm. CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Life Science IV -rahastoihin. CapMan ei antanut katsauskaudella uusia sitoumuksia rahastoihinsa.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä laski tehtyjen sijoitusten ja kesällä 2009 tiedotettujen sitoumusten myynnin seurauksena merkittävästi vertailukaudesta ja oli 41,2 milj. euroa 31.3.2010 (75,3 milj. euroa 31.3.2009). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 100,5 milj. euroa (126,3 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.3.2010

CapManin taseen loppusumma nousi katsauskaudella 151,1 milj. euroon (144,5 milj. euroa 31.3.2009). Pitkäaikaiset varat nousivat vertailukaudesta, ja ne olivat 112,5 milj. euroa (99,6 milj. euroa). Liikearvossa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella, ja se oli 10,2 milj. euroa 31.3.2010 (11,0 milj. euroa 31.3.2009).

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset kasvoivat 59,4 milj. euroon (51,0 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 24,8 milj. euroa (24,6 milj. euroa), ja niistä 23,8 milj. euroa (21,7 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

 

Lyhytaikaiset varat olivat 38,6 milj. euroa (44,8 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat yhteensä 30,2 milj. euroa (34,6 milj. euroa).

 

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. Tehtyjen lyhennysten jälkeen CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 53,8 milj. euron (60 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 43,8 milj. euroa (46,0 milj. euroa). Korollisten velkojen määrässä ei tapahtunut katsauskaudella oleellisia muutoksia. Ostovelat ja muut velat olivat 32,7 milj. euroa (21,9 milj. euroa). Hybridilainan korot kuluvalta vuodelta sisältyvät lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin korolliset nettovelat olivat 13,5 milj. euroa (11,4 milj. euroa).

 

Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli 12,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta liittyy pääasiassa tehtyihin rahastosijoituksiin.

Avainlukuja 31.3.2010

CapManin omavaraisuusaste 31.3.2010 oli 52,6 prosenttia (52,4 prosenttia 31.3.2009). Oman pääoman tuotto oli 18,1 prosenttia (-21,0 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 18,0 prosenttia (-12,0 prosenttia). Tavoitetaso omavaraisuusasteelle on yli 50 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 25 prosenttia.

 

 

Avainlukuja
     
  31.3.10 31.3.09 31.12.09
       
Tulos / osake, senttiä* 3,3 -5,5 -3,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,3 -5,5 -3,0
Oma pääoma / osake, senttiä * 90,0 89,5 94,2
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 281 766 81 322 921 83 015 987
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 81 458 424 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 81 322 921 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 135 503 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a.** 18,1 -21,0 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a.** 18,0 -12,0 2,8
Omavaraisuusaste,% 52,6 52,4 55,1
Nettovelkaantumisaste,% 17,9 15,7 34,8

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan myös osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

** CapMan on muuttanut Oman pääoman tuoton ja Sijoitetun pääoman tuoton raportointitapaa. Tunnusluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi (aikaisemmin katsauskaudelta).

 

Varainhankinta ja hallinnoitavat pääomat 31.3.2010

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. CapManin tavoitteena on kasvattaa hallinnoitavia pääomia keskimäärin 15 prosenttia vuodessa.

Varainhankintamarkkina jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä haastavana.

Katsauskaudella varainhankintaa tehtiin CapMan Buyout IX ja CapMan Mezzanine V -rahastoihin. Lisäksi katsauskaudella jatkettiin selvityksiä uuden asuntokiinteistöihin sijoittavan kiinteistöpääomarahaston perustamiseksi.

CapMan Hotels RE Ky -rahaston sijoituskapasiteetti nousi katsauskaudella rahaston enimmäisvelanottokykyä vastaavaksi 872,5 milj. eurosta 950 milj. euroon.

Finnventure Rahasto II Ky, Finnventure Rahasto III Ky ja Finnventure Rahasto III G -rahastojen toiminta lakkasi katsauskaudella rahastojen irtauduttua viimeisestä sijoituskohteestaan Oy Turo Tailor Ab:sta.

Hallinnoitavat pääomat olivat 3 556,8 milj. euroa 31.3.2010 (3 434,4 milj. euroa 31.3.2009). Pääomista 1 829 milj. euroa (1 765,3 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 727,8 milj. euroa (1 668,1 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Muutokset yhtiön johdossa

CapMan Oyj:n talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 28.1.2010 YTM Niko Haavisto. Haavisto aloitti tehtävässään 26.4.2010. CapMan Oyj:n toimitusjohtajaksi ja senior partneriksi nimitettiin 30.3.2010 OTK Lennart Simonsen. Hän aloittaa tehtävässään 1.6.2010. Nimityksiä on käsitelty tarkemmin 28.1.2010 ja 30.3.2010 annetuissa pörssitiedotteissa.

Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan. Osakkeenomistajille maksettavan osingonmääräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin omistajille 13.4.2010.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Conny Karlsson ja Teuvo Salminen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Gimv NV:n toimitusjohtaja Koen Dejonckheere ja CapMan Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ää, joka liittyy yhtiökokouksen koolle kutsumiseen. Muutos merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden jälkeen 26.4.2010.

Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta ja se on voimassa 30.6.2011 asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia B-osakkeita sekä antamaan optio-oikeuksia ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia B-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 12 000 000 yhtiön B-osaketta ja se on voimassa 30.6.2011 asti. Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2010 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2010 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja Teuvo Salminen 1.6.2010 asti. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Sari Baldauf (puheenjohtaja), Tapio Hintikka ja Heikki Westerlund. Hallitus päätti lisäksi perustaa nimitysvaliokunnan, jonka jäsenet valitaan myöhemmin. Hallitus päätti olla perustamatta tässä vaiheessa erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska hallituksen katsotaan pystyvän hoitamaan nämä tehtävät riittävässä laajuudessa muiden tehtäviensä ohella.

Henkilöstö 

CapManin palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 148 henkilöä (147 henkilöä 31.3.2009), joista 102 (106) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa tai Venäjällä. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.3.2010. B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 31.3.2010. B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:llä oli 4 789 osakkeenomistajaa 31.3.2010 (4 529 osakkeenomistajaa 31.3.2009). Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön omistuksessa eikä liputusilmoituksia annettu.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.3.2010. Omia osakkeita ei hankittu katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Merkintäaika 2008A-optioilla alkaa 1.5.2011 ja 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Katsauskauden lopussa kaikki 2008A-sarjan optio-oikeudet oli jaettu ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 910 000 kappaletta.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden kurssikehitys oli vahvaa katsauskaudella, mutta kappalemääräinen vaihto jäi vertailukaudesta. B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,74 euroa 31.3.2010 (0,80 euroa 31.3.2009). Katsauskauden keskikurssi oli 1,66 euroa (0,92 euroa). Ylin kurssi oli 1,89 euroa (1,10 euroa) ja alin 1,34 euroa (0,79 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 3,2 milj. kappaletta (3,4 milj. kappaletta), mikä vastasi 5,4 milj. euron (3,1 milj. euron) vaihtoa. 

CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.3.2010 oli 136,2 milj. euroa (60,4 milj. euroa). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 146,7 milj. euroa (65,2 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan Buyout IX -rahaston koko nousi katsauskauden jälkeen toukokuussa 273,3 milj. eurosta 289,6 milj. euroon kun rahastoon kerättiin uutta pääomaa 16,3 milj. euroa. Rahaston varainhankinta jatkuu kesäkuun 2010 loppuun saakka.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Talouden taantumasta johtuva työttömyyden kasvu ja siitä seuraava kuluttajien ostovoiman pieneneminen saattavat puolestaan heijastua kuluttajasektoreilla toimivien kohdeyritysten ja kiinteistörahastojemme salkuissa olevien kauppakeskusten toimintaan ja tuottavuuteen. Varainhankintaympäristön odotetaan myös jatkuvan haastavana, mikä saattaa vaikuttaa käynnissä olevien varainhankintaprosessien lopputulokseen ja sitä kautta lähivuosien hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Vaihtoehtoisen sijoitusluokan kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma sekä sen seuraukset hidastavat tällä hetkellä selvästi sijoitusluokan kasvua. Pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset, julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen sekä tutkimus- ja kehityspanostuksen kaupallistaminen teknologia- ja life science -sektoreilla. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.

Valmisteilla oleva eurooppalainen AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) vaihtoehtoisen sijoitusluokan hallinnointiyhtiöille ja rahastoille tulee toteutuessaan edellyttämään alan toimijoilta toimilupaa sekä asettamaan merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. Uusi sääntely tulee kuormittamaan etenkin pienempiä toimijoita, mikä saattaa vaikuttaa myös rekisteröitävien toimijoiden määrään. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa tulevan sääntelyn vastaanottamiseksi.

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on palautunut. Potentiaalisten sijoituskohteiden määrä on selvästi noussut kaikilla sijoitusalueillamme. Uskomme, että irtautumismarkkinat ovat kääntymässä paremmiksi vuonna 2010.

Kohdeyritystemme kehitys alkuvuonna on ollut pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet vuodelle 2010 ovat positiivisia. Käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää, ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Kiinteistömarkkinoilla ostajien ja myyjien hintanäkemysten ero ja lainamarkkinoiden varovaisuus ovat näkyneet kauppojen määrän pysymisenä alhaisella tasolla. Oman pääoman käyttö on lisääntynyt kiinteistökaupoissa. Kiinteistöjen kysynnän heikentyminen ja tuottovaatimusten nousu ovat pysähtyneet, ja arvostustasot vakiintuneet ainakin toistaiseksi. Hyvien kiinteistökohteiden kysyntä on hyvää. Odotamme kiinteistökauppojen lisääntyvän vuonna 2010 selvästi. Toimistokiinteistöjen ja vähittäiskaupan kiinteistöjen vuokraustilanne ja kysyntä ovat pysyneet tyydyttävällä tasolla. Toimistokohteiden vajaakäytön odotetaan kuitenkin lisääntyvän pääkaupunkiseudulla, mikä luo paineita vuokratasoihin. Kiinteistökonsultoinnin kysyntä on säilynyt vakaana.

Kaikki CapManin sijoitustiimit ovat hyvissä asemissa ja niillä on riittävät resurssit sijoitusstrategioidensa toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Venäjällä. Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 830 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 370 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot kattavat CapManin kiinteät kulut ja korkokulut vuonna 2010.

Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ‑rahastojen sekä Finnmezzanine III A ja B ‑rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2010-2011 aikana. 

CapManin rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys oli vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lievästi positiivista, ja odotamme vähintäänkin neutraalin kehityksen jatkuvan. Loppuvuoden kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä.

Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen kokonaistulos oli hyvä ja odotamme vuoden 2010 kokonaistuloksen ylittävän edellisvuoden tuloksen. Kokonaistulos riippuu pääosin siitä, tehdäänkö voitonjaon piirissä olevista rahastoista uusia irtautumisia, siirtyykö uusia rahastojen voitonjaon piiriin ja miten sijoitusten arvot kehittyvät niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja.


CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010 julkistetaan perjantaina 6.8.2010.

 

 

Helsingissä 7.5.2010

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 13.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Heikki Westerlund, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Olli Liitola, senior partner, puh. 0207 207 506 tai 0400 605 040

Jakelu:

Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.3.2010, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta 1.1.-31.3.2010
Liite 3: Osakkuusyhtiö Access Capital Partnersin hallinnoimat rahastot ja mandaatit 31.3.2010

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. 1.1.2010 voimaan tulleilla IFRS -standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/10 1-3/09 1-12/09
Liikevaihto 11 449 8 110 36 257
Liiketoiminnan muut tuotot 57 0 137
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 176 -5 101 -18 464
Poistot ja arvonalentumiset -223 -247 -957
Liikearvon arvonalentuminen 0 0 -700
Liiketoiminnan muut kulut -2 930 -3 066 -12 845
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1 129 -4 349 -3 322
Liikevoitto / -tappio 4 306 -4 653 106
Rahoitustuotot ja -kulut -85 -526 -185
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 789 568 1 293
Voitto / tappio ennen veroja 5 010 -4 611 1 214
Tuloverot -1 534 889 -1 076
Konsernin voitto / tappio 3 476 -3 722 138
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot -64 -88 270
Konsernin laaja tulos yhteensä 3 412 -3 810 408
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 400 -3 793 -210
Vähemmistölle 76 71 348
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 336 -3 881 60
Vähemmistölle 76 71 348
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 3,3 -5,5 -3,0
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,3 -5,5 -3,0

Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu osakekohtaisen tuloksen laskennassa. 

 

KONSERNIN TASE (IFRS)
1 000 EUR 31.3.10 31.3.09 31.12.09
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 768 1 065 838
Liikearvo 10 245 10 985 10 245
Muut aineettomat hyödykkeet 2 830 3 205 2 972
Osuudet osakkuusyrityksissä 7 336 3 435 6 547
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
  Rahastosijoitukset 59 357 50 996 59 421
  Muut sijoitukset 569 828 585
Saamiset 24 836 24 567 25 304
Laskennalliset verosaamiset 6 585 4 568 6 177
112 526 99 649 112 089
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 360 10 199 10 291
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 2 894 936 1 673
Rahavarat 27 312 33 668 17 978
38 566 44 803 29 942
Varat yhteensä 151 092 144 452 142 031
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968
Muut rahastot 38 546 33 829 37 347
Muuntoerorahasto -328 -750 -392
Kertyneet voittovarat -2 315 -198 1 097
75 643 72 621 77 792
Vähemmistön osuus 180 173 413
Oma pääoma yhteensä 75 823 72 794 78 205
  
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 885 334 1 824
Pitkäaikaiset korolliset velat 37 500 43 125 40 625
Muut velat 2 620 6 096 2 291
  42 005 49 555 44 740
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 26 442 19 053 12 227
Lyhytaikaiset korolliset velat 6 250 2 875 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 572 175 609
33 264 22 103 19 086
Velat yhteensä 75 269 71 658 63 826
Oma pääoma ja velat yhteensä 151 092 144 452 142 031

 

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA        
                 
  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  
  Osake-
pääoma
Yli-
 kurssi-
rahasto
Muut
rahastot
Muunto-
erot
Ker-
tyneet
voitto-
varat
Yht. Vähem-
mistön
osuus
Oma
pääoma
Yht.
1 000 EUR                
                 
Oma pääoma 31.12.2008 772 38 968 25 829 -226 3 585 68 928 221 69 149
Optioiden kirjaus         10 10   10
Oman
pääoman
ehtoinen
joukkovelka-
kirjalaina
    8 000     8 000   8 000
Muut muutokset       -436   -436 -119 -555
Laaja tulos
yhteensä
      -88 -3 793 -3 881 71 -3 810
Oma pääoma
31.3.2009
772 38 968 33 829 -750 -198 72 621 173 72 794
                 
Oma pääoma
31.12.2009
772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus     1 199   -1 028 171   171
Osingonjako         -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman
pääoman
ehtoisen
joukkovelka-
kirjalainan
korot (netto)
        -2 414 -2 414   -2 414
Laaja tulos
yhteensä
      64 3 400 3 464 76 3 540
Oma pääoma
31.3.2010
772 38 968 38 546 -328 -2 315 75 643 180 75 823

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/10 1-3/09 1-12/09
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto / tappio 3 476 -3 722 138
Oikaisut tilikauden voittoon / tappioon 319 3 302 5 352
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 795 -420 5 490
Käyttöpääoman muutokset 8 700 5 918 -3 463
Rahoituserät ja verot -672 -1 168 -3 825
Liiketoiminnan rahavirta 11 823 4 330 -1 798
Investointien rahavirta 330 -2 992 -15 105
Rahavirta ennen rahoitusta 12 153 1 338 -16 903
Maksetut osingot (ml. vähemmistön osuus) 0 0 -46
Rahoituksen muu nettorahavirta -2 819 8 000 10 597
Rahoituksen rahavirta -2 819 8 000 10 551
Rahavarojen muutos 9 334 9 338 -6 352
Rahavarat kauden alussa 17 978 24 330 24 330
Rahavarat kauden lopussa 27 312 33 668 17 978

 

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä:
Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta

1-3/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitus-
toiminta
Konserni
 yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 9 263 2 186 11 449 0 11 449
Liikevoitto / -tappio 3 253 -14 3 239 1 067 4 306
Tilikauden tulos 2 675 -14 2 661 815 3 476
Pitkäaikaiset varat 16 451 1 625 18 076 93 602 111 678
Varat sisältävät:
Osuudet
osakkuusyrityksissä
2 135 0 2 135 5 201 7 336

 1-3/2009
Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitus-
toiminta
Konserni
 yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 5 920 2 190 8 110 0 8 110
Liikevoitto / -tappio -66 -177 -243 -4 410 -4 653
Tilikauden tulos 135 -177 -42 -3 680 -3 722
Pitkäaikaiset varat 16 254 2 228 18 482 81 167 99 649
Varat sisältävät:
Osuudet
osakkuusyrityksissä
2 047 0 2 047 1 388 3 435

 

1-12/2009 Hallinnointiliiketoiminta Rahasto-
sijoitus-
toiminta
Konserni
 yhteensä
1 000 EUR CapMan
Private
Equity
CapMan
Real
Estate
Yhteensä    
Liikevaihto 27 263 8 994 36 257 0 36 257
Liikevoitto / -tappio 3 128 547 3 675 -3 569 106
Tilikauden tulos 3 197 544 3 741 -3 603 138
Pitkäaikaiset varat 17 528 1 272 18 800 93 289 112 089
Varat sisältävät:
Osuudet
osakkuusyrityksissä
1 962 0 1 962 4 585 6 547

 

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

Osingot

Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj.euroa. (Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.)

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 31.3.10 31.3.09 31.12.09
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahastosijoitukset kauden
alussa
59 421 53 147 53 147
Lisäysten kassavirta 1 391 2 525 13 038
Palautusten kassavirta -2 425 -130 -586
Vähennysten kassavirta 0 0 -3 616
Käyvän arvon muutos 970 -4 546 -2 562
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahastosijoitukset kauden
lopussa
59 357 50 996 59 421

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahastosijoitukset kauden
lopussa
31.3.10 31.3.09 31.12.09
Buyout 34 298 26 738 34 233
Technology 4 060 4 959 3 616
Life Science 3 963 2 553 3 683
Russia 1 115 2 366 1 049
Public Market 2 320 0 3 422
Mezzanine 3 843 2 556 4 000
Muut 217 339 364
Real Estate 4 474 5 098 4 758
Access 5 067 6 387 4 296
Yhteensä 59 357 50 996 59 421

 

 

Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 31.3.10 31.3.09 31.12.09
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 22 766 21 676 22 598
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 399 1 476 779

 

Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 31.3.10 31.3.09 31.12.09
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 37 500 43 125 40 625

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisen toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.                     

 

Henkilöstö
Maittain 31.3.10 31.3.09 31.12.09
Suomi 102 106 107
Tanska 3 3 3
Ruotsi 22 20 21
Norja 7 6 7
Venäjä 13 12 12
Luxemburg 1 0 0
Yhteensä 148 147 150
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity 61 58 61
CapMan Real Estate 39 43 42
Sijoittajapalvelut 24 25 23
Sisäiset palvelut 24 21 24
Yhteensä 148 147 150

Vastuusitoumukset
1 000 EUR 31.3.10 31.3.09 31.12.09
Muut vuokrasopimukset 10 412 8 382 10 927
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 67 332 70 573 68 164
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 41 188 75 265 42 624
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 20 715 25 253 20 967
Technology 5 427 12 188 5 486
Life Science 3 764 5 490 4 160
Public Market 2 620 15 000 2 669
Russia 3 753 10 509 4 067
Mezzanine 906 2 239 910
Muut 508 481 510
Real Estate 1 326 1 718 1 582
Access 2 169 2 387 2 273
Yhteensä 41 188 75 265 42 624

 

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10
Liikevaihto 11,4
   Hallinnointipalkkiot 8,4
   Voitonjako-osuustuotot 2,4
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4
   Muut tuotot 0,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1
Liikevoitto / -tappio 4,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8
Tulos ennen veroja 5,0
Konsernin kauden tulos 3,5
  
Vuosi 2009
MEUR 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-12/09
Liikevaihto 8,1 8,7 9,5 10,0 36,3
   Hallinnointipalkkiot 7,4 8,2 9,0 8,7 33,3
   Voitonjako-osuustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,6 0,4 0,3 1,1 2,4
   Muut tuotot 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Operatiivisen toiminnan kulut -8,4 -8,1 -7,9 -8,6 -33,0
Sijoitusten käyvän arvon muutokset -4,3 -0,3 0,4 0,9 -3,3
Liikevoitto / -tappio -4,7 0,5 2,0 2,3 0,1
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 0,3 -0,2 0,2 -0,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -1,8 0,3 2,2 1,3
Tulos ennen veroja -4,6 -1,0 2,2 4,6 1,2
Konsernin kauden tulos -3,7 -1,3 2,0 3,1 0,1

 

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.3.2010, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 31.3.2010. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa. Voitonjaon piirissä olevista rahastoista Finnventure V voi tehdä vielä lisäsijoituksia nykyisiin kohdeyrityksiinsä.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

 


 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT
             
  Koko Kut-
suttu
pääoma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
CapManin
osuus
kassa-
virrasta,
      han-
kinta-
hinta
käypä
arvo
  sijoit-

tajille
hallin-
nointi-
yh-
tiölle
(car-
ried
inte-
rest)
jos
rahas-
to on
voiton-
jaossa
Voitonjaon
piirissä
olevat
rahastot
               
Fenno
Ohjelma 1)
ja FM II B
yhteensä
76,0 74,7 8,1 7,0 0,2 145,0 9,3 10-20 %
FV V 169,9 165,1 36,2 13,7 1,2 249,0 7,7 20 %
Yhteensä 245,9 239,8 44,3 20,7 1,4 394,0 17,0  
                 
Rahastot,
joiden
odotetaan
siirtyvän
voitonjaon
piiriin
vuosien
2010-2011
aikana
               
CME VII A 156,7 151,1 97,6 124,9 4,1 103,5   20 %
CME VII B 56,5 56,5 38,7 58,2 2,3 45,2   20 %
CME SWE 67,0 64,4 41,8 53,6 1,8 44,6   20 %
FM III A 101,4 100,4 33,1 26,4 4,6 103,7   20 %
FM III B 20,2 19,9 8,7 10,8 1,3 19,1   20 %
Yhteensä 401,8 392,3 219,9 273,9 14,1 316,1    
                 

Muut rahastot,
jotka eivät
vielä ole
voitonjaon
piirissä
               
CME VII C 23,1 18,9 11,6 8,3 0,3 7,2   20 %
CMB VIII 2) 440,0 343,3 296,0 267,6 3,6     14 %
CM LS IV 54,1 33,8 22,7 19,9 1,4     10 %
CMT 2007 2) 142,3 49,0 31,2 31,2 1,0     10 %
CMR 118,1 38,6 28,1 23,1 0,5     3,4 %
CMPM 138,0 67,0 50,0 63,0 0,4 34,2   10 %
CMB IX 273,3 18,9 12,3 12,3 1,1     10 %
CMM IV 4) 240,0 230,0 172,1 167,4 31,3 41,1   15 %
Yhteensä 1 428,9 799,5 624,0 592,8 39,6 82,5    
                 
Rahastot,
joilla
ei ole
voitonjako-
potentiaalia
CapManille
               
FM III C,
FV IV,
FV V ET,
SWE LS 3),
SWE Tech 2), 3)
ja FM II A, C, D 2)
                 
Yhteensä 305,0 290,4 73,0 37,7 4,1 205,0      
                   
Kohdeyritys-
sijoituksia
tekevät
rahastot yht.
2 381,6 1 722,0 961,2 925,1 59,2 997,6 17,0    

 

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT
                 
  Alku-
 peräi-
nen
Kut-
suttu
pääoma
Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
varat
Toteutunut
kassavirta
CapManin
osuus
  sijoi-
tus-
kapa-
si-
teet-
ti
  han-
kinta-
hinta
käypä
arvo
  sijoit-
tajille
hallin-
nointi-
yhtiölle
(carried
interest)
kassa-
virrasta,
jos
rahas-
to on
voiton-
jaossa
Rahastot,
jotka
eivät ole
voitonjaon
piirissä
               
CMRE I 5)                
  oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 66,4 53,1   190,7 27,4 26 %
  velka-
  rahoitus
300,0 278,0 98,0 98,0        
  Yhteensä 500,0 466,5 164,4 151,1 2,8 190,7 27,4  
                 
CMRE II                
  oma
  pääoma
150,0 85,3 95,2 80,8   0,5   12 %
  velka-
  rahoitus
450,0 241,2 229,8 229,8        
  Yhteensä 600,0 326,5 325,0 310,6 -9,4 0,5    
                 
CMHRE                
  oma
  pääoma
332,5 309,3 332,9 242,2   10,8   12 %
  velka-
  rahoitus
617,5 526,8 508,1 508,1        
  Yhteensä 950,0 836,1 841,0 750,3 0,9 10,8    
                 
Kiinteistö-
rahastot yht.
2 050,0 1 629,1 1 330,4 1 212,0 -5,7 202,0 27,4  
                 
Kaikki
rahastot yht.
4 431,6 3 351,1 2 291,6 2 137,1 53,5 1 199,6 44,4  
                 

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE SWE LS = Swedestart Life Science
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE Tech = Swedestart Tech
CMR = CapMan Russia Fund    

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Access Capital Partnersin hallinnoimat pääomat esitetään erikseen liitteessä 3.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Taulukon alaviitteet

1) Fenno Rahasto, Skandia I ja Skandia II muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.3.2010 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 59,4 milj. euroa.

Tämä pääoma ja sillä maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa. CapMan pitää markkinatilanteesta johtuen epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I ‑rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA 1.1.-31.3.2010

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista pääasiassa Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista pääasiassa Suomessa (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitustoiminta käsittää keskisuuret yritysjärjestelyt eli buyout-sijoitukset valmistavaan teollisuuteen, palvelualoille sekä kaupan toimialalle, teknologiasijoitukset kasvuvaiheessa oleviin sekä myöhäisemmän kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, life science ‑sijoitukset lääketieteen teknologiaan erikoistuneisiin yrityksiin sekä terveydenhuollon palveluyrityksiin, sijoitukset Venäjällä toimiviin keskisuuriin yrityksiin sekä merkittävät vähemmistösijoitukset keskisuuriin listattuihin yrityksiin.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-maaliskuussa 2010

Rahastot tekivät katsauskaudella kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia yhteensä 22,2 milj. eurolla. Uusien sijoitusten osuus summasta on noin kolmannes. Uusia sijoituskohteita olivat Hermelinen Hälsovård AB ja LMZ, joka julkistettiin katsauskauden jälkeen huhtikuussa. Merkittävät lisäsijoitukset tehtiin Walki Group Oy:öön, Affecto Oyj:öön ja InfoCare Holding A/S:ään. Vertailukaudella rahastot tekivät yhden uuden sijoituksen ja useita lisäsijoituksia yhteensä 39,6 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-maaliskuussa 2010

Rahastot irtautuivat katsauskaudella kokonaan Inflight Service AB:sta, Oy Turo Tailor Ab:sta ja Pretax Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät vuonna 2007 Hantro Products Oy:stä irtautumisen seurauksena saadut amerikkalaisen On2 Technologiesin osakkeet. Lisäksi rahastot irtautuivat osittain Nobia AB:sta. Katsauskauden aikana toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli 32,4 milj. euroa. Vertailukaudella ei tehty merkittäviä irtautumisia.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa tiedotettiin CapMan Technology 2007 -rahaston sijoitus suomalaiseen Lunawood Oy:öön, joka on maailman johtava lämpöpuun tuottaja ja CapMan Buyout IX -rahaston sijoitus Esperi Care Oy:öön, joka on hoiva-alan markkinajohtaja Suomessa.

Toukokuussa tiedotettiin lisäksi CapMan Buyout IX -rahaston sijoitus Havator Group Oy:öön, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista nostopalveluita, erikoiskuljetuksia, elementtiasennuksia ja satamanosturipalveluita tarjoavista yrityksistä. 

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa rahastot irtautuivat kahdesta teknologiasijoituskohteesta eli Gammadata AB:sta ja Exidio Oy:stä. Lisäksi rahastot myivät 42Networks-irtautumisen seurauksena vuonna 2006 saamansa osuuden ruotsalaisesta PacketFront Systems AB:sta.

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-maaliskuussa 2010

CapMan Hotels RE -rahasto sijoitti katsauskaudella Helsingin keskustassa sijaitsevaan kiinteistöön, joka on tarkoitus muuntaa hotelliksi, ja teki merkittävän lisäsijoituksen Vantaalla sijaitsevaan Rantasipi Airport -hotelliin. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot tekivät useita muita jatkosijoituksia nykyisiin kohteisiinsa. Uusien ja lisäsijoitusten määrä oli yhteensä 12,9 milj. euroa.
Lisäksi rahastot olivat 31.3.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 28 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät lisäsijoituksia yhteensä 25,6 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 69 milj. euroa 31.3.2009.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-maaliskuussa 2010

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalevankatu 20:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 8,7 milj. euroa. Vertailukaudella ei tehty irtautumisia.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

  1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009
Uudet ja jatkosijoitukset            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 22,2   39,6   172,0  
  Buyout   11,2   14,4   80,4
  Teknologia   1,0   2,1   13,5
  Life Science   1,3   0,5   8,1
  Russia   4,2   1,6   7,1
  Public Market   4,5   21,0   62,9
Kiinteistöpääomarahastot 12,9   25,6   104,9  
Yhteensä 35,1   65,2   276,9  
             
Irtautumiset*            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 32,4   0,2   32,4  
  Buyout   11,6     16,8
  Teknologia   6,5   0,2   8,6
  Life Science       3,9
  Russia      
  Public Market   14,3     3,1
Kiinteistöpääomarahastot 8,7     9,1  
Yhteensä 41,1   0,2   41,5  

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.3.2010 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 28 milj. eurolla.

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.3.2010, milj. euroa

  Salkku
hankinta-
hintaan
Salkku
käypään
arvoon
Osuus
salkusta
(käypä arvo) %
Kohdeyrityssijoituksia
tekevät rahastot
961,2 925,1 43,3
Kiinteistöpääomarahastot 1 330,4 1,212,0 56,7
Yhteensä 2 291,6 2 137,1 100,0
       
Kohdeyrityssijoituksia
tekevät rahastot
     
  Buyout 716,2 724,0 78,3
  Teknologia 118,7 81,7 8,8
  Life Science 48,2 33,3 3,6
  Russia 28,1 23,1 2,5
  Public Market 50,0

 
63,0 6,8
Yhteensä 961,2 925,1 100,0

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.3.2010 jäljellä noin 830 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 490 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 135 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 30 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 90 milj. euroa CapMan Russia -tiimin sijoituksiin ja noin 85 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 375 milj. euroa.

LIITE 3: ACCESS CAPITAL PARTNERSIN HALLINNOIMAT RAHASTOT JA MANDAATIT 31.3.2010

CapMan Oyj omistaa 35 prosenttia eurooppalaisesta rahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöstä Access Capital Partnersista. Access hallinnoi 31.3.2010 noin 2,7 miljardin euron pääomia. CapMan Oyj -konsernin osuus voitonjaosta Accessin vuonna 2003 ja sen jälkeen perustamien rahastojen ja private equity -mandaattien osalta on 25 %. Aikaisempien Access-rahastojen kohdalla tämä osuus on korkeampi.

Lisätietoja Access Capital Partnersin liiketoiminnasta löytyy osoitteesta www.access-capital-partners.com.