Skip to content

CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu

04/02/2011

CapMan Oyj Pörssitiedote 4.2.2011 klo 8.50

CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu

 

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 kello 10.00 alkaen Valkoisessa salissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, 00170 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

 

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

–       toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 10,1 milj. euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2011.
 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:
 
–       hallituksen puheenjohtajalle 4 500 euroa,
–       hallituksen varapuheenjohtajalle 4 500 euroa, ja
–       muille hallituksen jäsenille kullekin 4 000 euroa.
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
 
–       Koen Dejonckheere,
–       Conny Karlsson,
–       Teuvo Salminen, sekä
–       Heikki Westerlund.
 
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Sari Baldauf ja Tapio Hintikka ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
 
–       Nora Kerppola, sekä
–       Claes de Neergaard.
 

MBA Nora Kerppola (s.1964) on Nordic Investments Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on 18 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aikaisemmin hän on toiminut GMT Communicationsin partnerina Lontoossa sekä Weiss, Peck & Greer Private Equityn (nykyisin Robeco) partnerina New Yorkissa. Ennen tätä Kerppola oli töissä Investor Internationalilla (USA), joka on Investor AB:n tytäryhtiö ja ruotsalaisen Wallenberg -suvun intressiyhtiö. Kerppola aloitti uransa Credit Suisse First Bostonin yritysrahoitusosastolla.

 

KTM Claes de Neergaard (s. 1949) on Industrifondenin toimitusjohtaja. Hän on ollut Industrifondenin palveluksessa helmikuusta 2005 lähtien. Aikaisemmin de Neergaard on toiminut Euroopan investointipankin varatoimitusjohtaja sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) toimitusjohtajana. Ennen tätä hän toimi Nordbanken Luxembourg SA:n toimitusjohtajana. de Neergaardilla on pitkä kokemus hallitustyöskentelystä pääasiassa rahoitusalalta. Hän on ollut Pohjoismaiden Investointipankin hallituksen puheenjohtaja ja on parhaillaan Tredje AP-fondenin hallituksen puheenjohtaja.

 

Lisätietoja ehdotetuista jäsenistä on saatavana yhtiön internet-sivuilta www.capman.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut korvataan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 

14. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Mikko Nieminen, sekä varatilintarkastajaksi uudelleen KHT Terja Artimo.

 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,22 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 9,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

 

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 15,33 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 14,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä varten.

 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 asti.

 

17. Kokouksen päättäminen

 

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla CapMan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.capman.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset. CapMan Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään viikolla 10. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2011 alkaen.

 

 

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 18.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 25.3.2011 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

a)     kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj, Osakerekisteri, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella,
b)    CapManin internet-sivujen kautta osoitteessa www.capman.fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,
c)     puhelimitse Satu Pihlajamaalle numeroon +358 207 207 515 tai Tiina Oikaraiselle numeroon +358 207 207 519,
d)    sähköpostitse osoitteeseen agm2011@capman.com, tai
e)     telefaksilla numeroon +358 207 207 550.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon perjantaina 18.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaihin 25.3.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan Oyj, Osakerekisteri, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

 

4. Muut tiedot

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2011 yhteensä 84.281.766 osaketta, jotka jakautuvat 6 000 000 A-sarjan osakkeeseen ja 78 281 766 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat kukin kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeet kukin yhden äänen. Äänien kokonaislukumäärä on siten 138 281 766, ja ne jakautuvat A-sarjan osakkeiden 60 000 000 ääneen ja B-sarjan osakkeiden 78 281 766 ääneen.

 

Helsingissä, helmikuun 4. päivänä 2011

 

CapMan Oyj

 

Hallitus

 

 

Lisätietoja:
Heidi Sulin, head of legal and compliance, puh. +358 207 207 517

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com
 
CapMan 

CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimivat pääomasijoittaja, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,5 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.