Skip to content

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. -31.3.2011

04/05/2011

 

CapMan Oyj Pörssitiedote 4.5.2011 kello 8.30

CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1. -31.3.2011

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

– Konsernin liikevaihto oli 8,2 milj. euroa (11,4 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010).
– Konsernin liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa).
– Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa) ja Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
– Konsernin tulos ennen veroja oli 4,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 3,7 milj. euroa (3,5 milj. euroa).
– Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta oli 3,6 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 3,5 senttiä (3,3 senttiä).
– Hallinnoitavat pääomat olivat 3 415,6 milj. euroa 31.3.2011 (3 556,8 milj. euroa 31.3.2010).
– CapMan julkaisi 4.2.2011 päivitetyn strategian, uuden vision ja uudet taloudelliset tavoitteet.
– Olemme tarkentaneet tulosennustetta ja odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän vuoden 2010 liikevoiton lähinnä omien rahastosijoitustemme positiivisen arvonkehityksen seurauksena. Vuoden 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 milj. euroa. Helmikuussa CapManin vuoden 2011 liikevoiton odotettiin ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton.


Toimitusjohtaja Lennart Simonsen:
”Julkaisimme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä CapManin päivitetyn strategian ja uuden vision. Strategian toteuttamisessa pääpaino on kannattavuuden ja suorituskyvyn parantamisessa ja toimintamme yksinkertaistamisessa. Tavoitteenamme on näin parantaa valmiuksiamme toimia viiveettä moninaisessa markkinaympäristössä.

 
Sijoitustoimintamme aktiviteettitaso oli alkuvuonna hyvä. Olen tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen, johon vaikutti pääasiassa omien rahastosijoitustemme positiivinen arvonkehitys. Maaliskuussa toteutunut OneMed-irtautuminen palautti merkittävän osan CapMan Buyout VIII -rahaston kutsumista pääomista sen rahastosijoittajille, minkä seurauksena myös CapManin kassatilanne parani entisestään. Yrityskauppamarkkinan myönteinen kehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pankkirahoituksen saatavuus sekä yrityskauppoihin että kiinteistösijoituksiin on Pohjoismaissa hyvällä tasolla, ja laadukkaiden sijoitusmahdollisuuksien määrä on korkea kaikilla keskeisillä sijoitusalueillamme. Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Tavoitteenamme on aina myydä sijoituskohteemme parhaalla mahdollisella arvostustasolla, mikä saattaa vaikuttaa irtautumisten ajankohtaan. Varainhankintamarkkina on odotetusti pysynyt haastavana, mutta näemme merkkejä sen paranemisesta vuoden 2011 aikana. CapManin seuraavat merkittävät varainhankintakierrokset ajoittuvat vuodelle 2012.
 
Viimeisin toimintamme yksinkertaistamiseen liittyvä päätös on sulkea toimistomme Tanskassa. Odotamme jo tehtyjen sekä meneillään olevien yksinkertaistamistoimien tulosten alkavan näkyä tuloksessamme täysimääräisesti vuodesta 2012 alkaen.”

Liiketoiminta

CapMan on Pohjoismaissa ja Venäjällä toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka tekee myös itse sijoituksia rahastoihinsa. Konsernin hallinnoimien rahastojen sijoitustoiminnassa keskeinen periaate on aktiivinen vaikuttaminen sijoituskohteiden arvonnousuun. Konsernilla on kaksi toimintasegmenttiä, jotka ovat Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

Hallinnointiliiketoiminnan tulonlähteitä ovat hallinnointipalkkiot, voitonjako-osuustuotot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot. Hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultointituotot kattavat pääsääntöisesti yhtiön operatiivisen toiminnan kulut ja ovat luonteeltaan yleensä hyvin ennustettavia.

Rahastosijoitustoimintaan liittyvillä CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutoksilla ja realisoituneilla tuotoilla saattaa olla rahastojen sijoituskohteiden kehityksestä ja yleisestä markkinakehityksestä riippuen merkittävä positiivinen tai negatiivinen tulosvaikutus.

Koska voitonjako-osuustuotot ja rahastosijoitusten käyvät arvot voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljännesten välillä, tulee konsernin taloudellista kehitystä seurata pidemmällä aikajänteellä kuin vuosineljänneksittäin.

Merkittävät tapahtumat tammi-maaliskuussa 2011

CapMan julkisti 4.2.2011 yhtiön päivitetyn strategian ja uuden vision. CapManin vain englanniksi määritelty visio on ”to be the best-performing European private equity firm”. CapManin strategiana on yhdistää yrittäjähenkisten sijoitustiimien sekä CapManin vahvuudet tuottaakseen sijoittajilleen erinomaisia tuottoja. Lisäksi CapMan julkisti uudet taloudelliset tavoitteet, jotka liittyvät oleellisesti kannattavuuteen ja taseeseen. Tavoite oman pääoman tuotolle on yli 20 % vuodessa, ja tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 60 %. Osingonmaksupolitiikka on sama kuin aikaisemmin, ja sen mukaisesti CapManin tavoitteena on maksaa osinkoa vähintään 50 % nettotuloksesta. Jaettavien osinkojen määrään vaikuttavat tulevat voitot, taloudellinen asema ja kassavirrat. Kasvulle ei ole asetettu erillistä tavoitetta, mutta CapMan hyödyntää alan kasvumahdollisuuksia etenkin keskeisillä sijoitusalueillansa.

CapMan allekirjoitti 4.2.2011 aiesopimuksen kiinteistökonsultointitoimintansa myynnistä. Toteutuessaan kaupalla ei ole oleellista vaikutusta CapManin vuoden 2011 tulokseen, ja sen odotetaan toteutuvan viimeistään vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. 

Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys tammi-maaliskuussa 2011

Konsernin liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 8,2 milj. euroa (11,4 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2010). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat vertailukautta alemmat voitonjako-osuustuotot ja hallinnointipalkkiot. Operatiivisen toiminnan kulut olivat 8,3 milj. euroa (8,3 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0,5 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 4,8 milj. euroa (5,0 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen oli 3,7 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta oli 3,6 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 3,5 senttiä (3,3 senttiä).

Liikevaihto ja tulos neljännesvuosittain sekä tilikauden liikevaihto, liikevoitto ja tulos segmenteittäin on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Hallinnointiliiketoiminta

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 8,2 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Hallinnointipalkkiot laskivat odotetusti vertailukaudesta ja olivat 7,1 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Laskua selittävät vertailukauden jälkeen tehdyt irtautumiset sekä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tehty päätös leikata CapMan Technology 2007 -rahaston kokoa.

Kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat vertailukauden tasolla, 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Yhteensä hallinnointipalkkiot ja kiinteistökonsultoinnin tuotot olivat 7,6 milj. euroa (8,8 milj. euroa).

Voitonjako-osuustuotot olivat katsauskaudella 0,4 milj. euroa, ja niitä saatiin pääasiassa Finnmezzanine III B -rahastolta sen siirryttyä voitonjaon piiriin OneMed-irtautumisen seurauksena. Vertailukaudella voitonjako-osuustuotot olivat 2,4 milj. euroa.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli yhteensä 0,0 milj. euroa (3,2 milj. euroa) ja tulos 0,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa). CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Rahastosijoitustoiminta

Rahastosijoituksiin liittyvä käyvän arvon muutos oli katsauskaudella 4,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa), mikä vastaa 6,7 prosentin arvon nousua tammi-maaliskuussa 2011 (1,9 prosentin arvon nousua vertailukaudella). Käyvän arvon muutoksiin vaikutti kohdeyritysten oman kehityksen lisäksi niiden listattujen verrokkiyritysten markkina-arvojen kehitys. Rahastosijoitusten yhteenlaskettu käypä arvo oli 31.3.2011 yhteensä 64,4 milj. euroa (59,4 milj. euroa 31.3.2010).  

Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa) ja tulos 3,4 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Tulokseen vaikutti osuus Maneq-osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Maneq-yhtiöiden tulokseen vaikuttivat niiden tekemien sijoitusten käyvän arvon muutokset.

CapMan teki katsauskaudella uusia sijoituksia rahastoihinsa 4,4 milj. eurolla (1,4 milj. eurolla). Valtaosa sijoituksista tehtiin CapMan Buyout IX ja CapMan Public Market -rahastoihin. CapMan sai rahastoilta pääomanpalautuksia 10,1 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Valtaosa pääomanpalautuksista saatiin OneMed-irtautumisen seurauksena CapMan Buyout VIII -rahastolta. CapMan ei tehnyt katsauskaudella uusia sijoitussitoumuksia rahastoihin.

Jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä oli 30,3 milj. euroa 31.3.2011 (41,2 milj. euroa 31.3.2010). Nykyisten sijoitusten käypä arvo ja jäljellä olevien sijoitussitoumusten määrä olivat yhteensä 94,7 milj. euroa (100,6 milj. euroa). CapManin tavoitteena on sijoittaa hallinnoimiinsa rahastoihin jatkossa 1-5 prosenttia uusien rahastojen koosta rahaston kysynnästä ja CapManin omasta sijoituskapasiteetista riippuen.  

Tehdyt sijoitukset on arvostettu käypään arvoon kohdeyritysten osalta IPEVG:n suositusten (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) mukaisesti ja kiinteistöjen osalta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti liitteessä 1 määritellyllä tavalla. Käyvän arvon muutos ei ole kassavirtavaikutteinen.

Sijoitukset käypään arvoon ja jäljellä olevat sitoumukset sijoitusalueittain on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.

Tase ja rahoitusasema 31.3.2011

CapManin taseen loppusumma oli 156,0 milj. euroa 31.3.2011 (151,1 milj. euroa 31.3.2010). Pitkäaikaiset varat olivat 105,6 milj. euroa (112,5 milj. euroa), josta liikearvon osuus oli 6,4 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Liikearvo laski vertailukaudesta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tehdyn, teknologiatoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyneen alaskirjauksen seurauksena.

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahastosijoitukset olivat 64,4 milj. euroa (59,4 milj. euroa). Pitkäaikaisten saamisten määrä oli 19,7 milj. euroa (24,8 milj. euroa), ja niistä 19,0 milj. euroa (23,8 milj. euroa) oli lainasaamisia Maneq-rahastoilta. CapMan Oyj:n lisäksi CapManin henkilökunta on sijoittajina Maneq-rahastoissa. CapMan Oyj:n tuotto-odotus Maneq-rahastoilta vastaa pitkälti muiden CapManin rahastosijoitusten tuotto-odotusta. Maneq-rahastot maksavat CapMan Oyj:ltä saamilleen lainoille markkinaehtoisen koron.

 

Lyhytaikaiset varat olivat 46,9 milj. euroa (38,6 milj. euroa). Rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat eli lyhytaikaiset sijoitukset olivat vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä toteutuneen Access-kaupan ja helmikuussa 2011 toteutuneen OneMed-irtautumisen seurauksena 42,9 milj. euroa (30,2 milj. euroa).

 

CapMan Oyj:n oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) koko on 29,0 milj. euroa. Osingonjakoon liittyen hybridilainan korot on kirjattu koko vuoden osalta omasta pääomasta lainasopimusehtojen mukaisesti, ja ne maksetaan puolivuosittain. CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 44,4 milj. euron (53,8 milj. euron) pankkirahoituskokonaisuus, josta oli käytössä 34,4 milj. euroa (43,8 milj. euroa). Ostovelat ja muut velat olivat 37,2 milj. euroa (32,7 milj. euroa). Konsernin korolliset nettovelat olivat -7,8 milj. euroa (13,5 milj. euroa).

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 milj. euroa (11,8 milj. euroa). Rahastoilta saatavat hallinnointipalkkiotuotot maksetaan kahdesti vuodessa tammi- ja heinäkuussa, mikä näkyy rahavirtalaskelman käyttöpääomassa. Investointien rahavirta 12,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa) sisältää tehdyt rahastosijoitukset ja saadut pääoman palautukset. Rahavirta ennen rahoitusta oli 14,7 milj. euroa (12,2 milj. euroa) ja rahoituksen rahavirta -6,3 milj. euroa (-2,8 milj. euroa).

Avainlukuja 31.3.2011

CapManin omavaraisuusaste 31.3.2011 oli 54,7 prosenttia (52,6 prosenttia 31.3.2011). Oman pääoman tuotto oli 16,9 prosenttia (18,1 prosenttia) ja sijoitetun pääoman tuotto 16,6 prosenttia (18,0 prosenttia).  Tavoitetaso omavaraisuusasteelle oli vähintään 60 prosenttia ja oman pääoman tuotolle yli 20 prosenttia.

 

Avainlukuja
  31.3.11 31.3.10 31.12.10
Tulos / osake, senttiä 3,5 3,3 17,7
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,5 3,3 17,7
Oma pääoma / osake, senttiä * 97,2 90,3 107,7
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 84 255 467 84 281 766 84 255 467
Osakelukumäärä katsauskauden lopussa 84 281 766 84 281 766 84 281 766
Ulkona olevien osakkeiden määrä 84 255 467 84 255 467 84 255 467
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet kauden lopussa 26 299 26 299 26 299
Oman pääoman tuotto, % p.a.* 16,9 18,1 20,8
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 16,6 18,0 19,7
Omavaraisuusaste,% 54,7 52,6 58,5
Nettovelkaantumisaste,% -9,5 17,9 7,3

 

* IFRS:n mukaan 29,0 milj. euron joukkovelkakirjalaina on luettu mukaan omaan pääomaan osakekohtaisen oman pääoman laskemisessa ja oman pääoman tuoton laskemisessa. Osakekohtaisen tuloksen laskemisessa on huomioitu myös katsauskaudelle kohdistuvat joukkovelkakirjalainan korot (netto).

Varainhankinta katsauskaudella ja hallinnoitavat pääomat 31.3.2011

Hallinnoitavilla pääomilla tarkoitetaan rahastojen jäljellä olevaa sijoituskapasiteettia ja jo sijoitettua pääomaa hankintahintaan. Pääomat kasvavat uusien rahastojen varainhankinnan myötä ja laskevat tehtyjen irtautumisten seurauksena.

Varainhankintamarkkina pysyi odotetusti myös alkuvuonna vaikeana. CapMan jatkoi katsauskaudella varainhankintaa CapMan Mezzanine V -rahastoon.

Hallinnoitavat pääomat laskivat katsauskaudella 3 415,6 milj. euroon (3 556,8 milj. euroa 31.3.2010). Laskua selittävät vertailukauden jälkeen tehdyt irtautumiset sekä vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tehty päätös leikata CapMan Technology 2007 -rahaston kokoa. Pääomista 1 686,6 milj. euroa (1 829,0 milj. euroa) oli kohdeyrityssijoituksia tekevissä rahastoissa ja 1 729,0 milj. euroa (1 727,8 milj. euroa) kiinteistöpääomarahastoissa.

Tarkemmat tiedot hallinnoitavista rahastoista ja niiden sijoitustoiminnasta on esitetty liitteissä 1 ja 2.

Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.3.2011. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 2010. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan. Osakkeenomistajille maksettavan osingonmääräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille 11.4.2011.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Koen Dejonckheere, Conny Karlsson, Teuvo Salminen ja Heikki Westerlund. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Nora Kerppola ja Claes de Neergaard.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Nieminen. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Yhtiökokouksen hallitukselle antamat valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää enintään 8 000 000 omaa B-osaketta ja se on voimassa 30.6.2012 asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 12 000 000 yhtiön B-osaketta ja se on voimassa 30.6.2012 asti. Valtuutusten sisältöä on kuvattu tarkemmin 30.3.2011 annetussa pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi 30.3.2011 pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Teuvo Salminen (pj.) ja Conny Karlsson, palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Nora Kerppola (pj.), Koen Dejonckheere ja Claes de Neergaard, ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Westerlund (pj.), Koen Dejonckheere ja Teuvo Salminen.

Henkilöstö 

CapManin palveluksessa oli 31.3.2011 yhteensä 137 henkilöä (148 henkilöä 31.3.2010), joista 93 (102) työskenteli Suomessa ja loput muissa Pohjoismaissa, Venäjällä tai Luxemburgissa. Henkilöstö maittain ja tiimeittäin on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Osakkeet ja osakepääoma

CapMan Oyj:n osakepääomassa tai osakemäärässä ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia. Osakepääoma oli 771 586,98 euroa 31.3.2011. B-osakkeita oli 78 281 766 kappaletta ja A-osakkeita 6 000 000 kappaletta 31.3.2011.

B-osakkeilla on kullakin yksi ääni ja A-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Osakkeenomistajat

CapMan Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä nousi katsauskaudella lähes 10 prosenttia ja oli sen päättyessä 5 329 (4 789 osakkeenomistajaa 31.3.2010). Katsauskaudella ei annettu liputusilmoituksia.

Omat osakkeet

CapMan Oyj:n hallussa oli yhteensä 26 299 yhtiön omaa B-osaketta 31.3.2011. Omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Optio-ohjelmat

CapMan Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma henkilöstön kannustamiseksi ja sitouttamiseksi, Optio-ohjelma 2008. Optio-ohjelma 2008:aan kuuluu enintään 4 270 000 optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4 270 000 yhtiön B-osaketta. Optio-ohjelma 2008 jakautuu A- ja B-sarjoihin, joihin kuuluu molempiin enintään 2 135 000 optio-oikeutta. Yhden B-osakkeen merkintähinta 2008A-optioilla on 2,53 euroa ja 2008B-optioilla 0,96 euroa. Merkintäaika 2008A-optioilla alkoi 1.5.2011, ja alkaa 2008B-optioilla 1.5.2012. Optio-oikeuksilla tapahtuvista osakemerkinnöistä saatavat varat kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 2008A-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 811 500 kappaletta ja 2008B-sarjan optio-oikeuksia oli jaettu 1 630 000 kappaletta 31.3.2011.

Kaupankäynti ja markkina-arvon kehitys

CapMan Oyj:n B-osakkeiden päätöskurssi oli 1,60 euroa 31.3.2011 (1,74 euroa 31.3.2010). Katsauskauden keskikurssi oli 1,72 euroa (1,66 euroa), ylin kurssi 1,84 euroa (1,89 euroa) ja alin 1,58 euroa (1,34 euroa). CapMan Oyj:n B-osakkeiden vaihto kasvoi selvästi vertailukaudesta. Osakkeita vaihdettiin tammi-maalikuussa 7,8 milj. kappaletta (3,2 milj. kappaletta), mikä vastasi 13,4 milj. euron (5,4 milj. euron) vaihtoa. 

CapMan Oyj putosi 1.1.2011 pienten listayhtiöiden ryhmään Helsingin pörssissä. CapMan Oyj:n B-osakkeiden markkina-arvo 31.3.2011 oli 125,3 milj. euroa (136,2 milj. euroa 31.3.2010). Kaikkien osakkeiden markkina-arvo, jossa A-osakkeet on arvostettu B-osakkeiden katsauskauden päätöskurssiin, oli 134,9 milj. euroa (146,7 milj. euroa).

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CapMan on toimintansa kannattavuutta ja yksinkertaistamista painottavan strategiansa mukaisesti päättänyt sulkea Tanskan toimistonsa.

Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät

CapManin hallinnointiliiketoiminta on vuositasolla pääsääntöisesti kannattavaa, mutta yhtiön tuloksen ennustamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta sekä mahdollisten voitonjako-osuustuottojen ajoittumisen että rahastosijoitusten käypien arvojen kehittymisen osalta. Pohjoismaisten vientiteollisuuden toimialojen rakennemuutos saattaa vaikuttaa joidenkin kohdeyritystemme toimintaan ja kannattavuuteen heikentävästi. Varainhankintaympäristön odotetaan jatkuvan haastavana ainakin seuraavan vuoden ajan, mikä saattaa vaikuttaa tällä jaksolla tapahtuvan varainhankinnan lopputulokseen. EU:n sääntelyhankkeista Basel III ja Solvency II rajoittavat erityisesti eurooppalaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin. Tällä saattaa olla vaikutusta myös CapManin varainhankintaan ja sitä kautta hallinnoitavien pääomien määrään ja saataviin uusiin hallinnointipalkkioihin.

Toimintaympäristö

Pääomasijoitusrahastojen kysynnän pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen säilyneet hyvinä. Talouden taantuma ja sen seuraukset ovat hidastaneet selvästi pääomasijoitusalan kasvua. Varainhankintamarkkinan odotetaan edelleen pysyvän vaikeana vuonna 2011. Preqinin viimeaikaisen tutkimuksen* mukaan yli puolet tutkimukseen osallistuneista institutionaalisista sijoittajista aikoo kuitenkin sijoittaa enemmän pääomia pääomarahastoihin vuonna 2011 kuin vuonna 2010, mikä enteilee markkinan vähittäistä paranemista vuoden 2011 aikana. Yrityskauppamarkkinan vilkastuminen ja irtautumisista saatavat pääoman palautukset tukevat tätä kehitystä. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus kohdistuu tällä hetkellä etenkin pieniin ja keskisuuriin buyout-rahastoihin.

Sijoitustoiminnassa pääomasijoittaminen on vakiinnuttanut asemansa yritysjärjestelyiden ja kasvun rahoittamisessa, ja sen tyypillisimpiä käyttökohteita ovat edelleen eri toimialojen konsolidointijärjestelyt, perheyritysten sukupolvenvaihdokset ja julkisten palvelujen ja toimintojen yksityistäminen. Myös lisääntynyt yrittäjäaktiivisuus tuo alalle kasvua. Kiinteistörahastot ovat puolestaan saavuttaneet vakiintuneen aseman kiinteistöihin sijoittavien instituutioiden sijoitusallokaatioissa.  

CapMan jatkaa kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen kohdalla sijoitusstrategiansa toteuttamista. Pankkirahoituksen saatavuus yritysjärjestelyihin ja kiinteistösijoituksiin on Pohjoismaissa hyvällä tasolla. Kiinnostavien sijoituskohteiden määrä on pysynyt hyvänä kaikilla sijoitusalueillamme. Rahastojen salkuissa on useita kohteita, joista ollaan valmiita irtautumaan.

Kohdeyritystemme kehitys on ollut katsauskaudella pääosin hyvää, ja tulos- ja kasvuennusteet vuodelle 2011 ovat kokonaisuudessaan positiivisia. IPEVG-arvonmääritysperiaatteiden mukaisesti kohdeyritysten käypien arvojen kehitykseen vaikuttaa myös pörssilistattujen yhtiöiden tulosennusteiden kehittyminen ja toiminta-alueemme valuuttojen kurssikehitykset suhteessa euroon. Aiomme pitää rahastoissamme riittävät reservit yritysten kasvun ja rahoituksen tukemiseksi. Pitkäaikainen yhteistyö pohjoismaisten pankkien kanssa on meille erityisen tärkeää ja yhteistyö on toiminut hyvin.

Kiinteistömarkkinalla huomattava osa viime vuosina tehdyistä transaktioista on ollut kotimaisten, lähinnä institutionaalisten, sijoittajien välisiä kauppoja. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus on kuitenkin selkeästi kasvussa, mutta toistaiseksi niiden kiinnostus on kohdistunut lähinnä alhaisemman riskin ns. prime-kohteisiin, joita on ollut melko vähän tarjolla. Kasvavan kysynnän myötä tuottovaatimusten nousu on pysähtynyt, ja arvot ovat lähteneet pieneen kasvuun erityisesti kohteissa, joissa on alhainen vuokrakassavirtariski. Odotamme kiinteistökauppojen lisääntyvän vuoden 2011 aikana. Toimistokiinteistöjen vuokraustilanne on pysynyt tyydyttävällä tasolla ja kysynnässä on ollut havaittavissa elpymisen merkkejä. Vähittäiskaupankasvu oli vuoden 2011 kahden ensimmäisen kuukauden aikana noin 6 %, mikä heijastui positiivisesti erityisesti suurten kauppakeskusten kävijämääriin ja myynteihin. Kauppakeskusten myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan.

Kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla on käytettävissään noin 635 milj. euron varat uusiin ja jatkosijoituksiin, ja kiinteistöpääomarahastoilla on noin 310 milj. euron sijoituskapasiteetti pääosin nykyisen salkun kehittämiseksi.

Eurooppalaista vaihtoehtoista sijoitusluokkaa sääntelevä AIFM-direktiivi (Directive on Alternative Investment Fund Managers) hyväksyttiin Euroopan Parlamentissa marraskuussa 2010 ja sen odotetaan astuvan voimaan kesällä 2011. Kansalliseen lainsäädäntöön direktiivi on saatettava seuraavan kahden vuoden kuluessa. Direktiivi mm. edellyttää alan toimijoilta toimilupaa sekä asettaa merkittäviä muita vaatimuksia mm. rahastosijoittaja- ja viranomaisraportoinnin osalta. CapMan on organisaationsa ja toimintamalliensa ansiosta hyvässä asemassa direktiivin vastaanottamiseksi.

Tulevaisuuden näkymät

Hallinnointipalkkiot jäävät vuonna 2011 vuoden 2010 tasosta irtautumisten pienentäessä hallinnointipalkkiopohjaa ja seuraavien merkittävien varainhankintakierrosten ajoittuessa vuodelle 2012. Vuonna 2010 tehdyn uudelleenorganisoinnin seurauksena myös operatiivisen toiminnan kulut laskevat, mutta eivät samassa suhteessa kuin hallinnointipalkkiot. Jatkamme organisaatiomme kehittämistä keskeisten sijoitusalueiden kasvun varmistamiseksi. Hallinnointipalkkiot eivät kata operatiivisen toiminnan kuluja täysimääräisesti vuonna 2011.

Rahastoilla on salkuissaan useita kohdeyrityksiä ja kiinteistöjä, joiden irtautumisneuvottelut ovat käynnissä. Odotamme CapMan Equity VII A, B ja Sweden ja Finnmezzanine III A -rahastojen siirtyvän voitonjaon piiriin vuosina 2011-2012. Rahastosijoitusten käypien arvojen kehitys riippuu kohdeyritysten sekä yleisen markkinatilanteen kehityksestä, ja odotamme käypien arvojen kehityksen jatkuvan positiivisena vuonna 2011.

Olemme tarkentaneet tulosennustetta ja odotamme vuoden 2011 liikevoiton ylittävän vuoden 2010 liikevoiton lähinnä omien rahastosijoitustemme positiivisen arvonkehityksen seurauksena. Vuoden 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 milj. euroa.

Helmikuussa CapManin vuoden 2011 liikevoiton odotettiin ylittävän hieman vuoden 2010 liikevoiton.


CapMan Oyj -konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011 julkistetaan torstaina 11.8.2011.

 

Helsingissä 4.5.2011            

CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus:

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo 12.00 CapManin toimitiloissa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32. CapManin toimitusjohtaja Lennart Simonsen esittelee osavuosituloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen. Tilaisuudessa on tarjolla kevyt lounas.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan suomeksi ja englanniksi konsernin internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Lennart Simonsen, puh. 0207 207 567 tai 0400 439 684
talousjohtaja Niko Haavisto, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

 

* Preqin Research Report: Q1 2011 Private Equity Fundraising  Update.

 

 

Liitteet (taulukko-osan jälkeen):

Liite 1: CapMan Oyj -konsernin hallinnoimat rahastot 31.3.2011, milj. euroa
Liite 2: CapManin hallinnoimien rahastojen toiminta tammi-maaliskuussa 2011

 

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. 1.1.2011 voimaan tulleilla IFRS-standardeilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/11 1-3/10 1-12/10
Liikevaihto 8 185 11 449 38 150
Liiketoiminnan muut tuotot 0 57 22 963
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 276 -5 176 -25 241
Poistot ja arvonalentumiset -216 -223 -884
Liikearvon arvonalentuminen 0 0 -3 839
Liiketoiminnan muut kulut -2 821 -2 930 -12 835
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4 099 1 129 2 707
Liikevoitto 3 971 4 306 21 021
Rahoitustuotot ja -kulut 355 -85 560
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 455 789 2 358
Voitto ennen veroja 4 781 5 010 23 939
Tuloverot -1 125 -1 534 -6 383
Konsernin voitto 3 656 3 476 17 556
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot 3 -64 461
Konsernin laaja tulos yhteensä 3 659 3 412 18 017
Kauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 587 3 400 17 328
Määräysvallattomille omistajille 69 76 228
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 590 3 336 17 789
Määräysvallattomille omistajille 69 76 228
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, senttiä 3,5 3,3 17,7
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,5 3,3 17,7
Hybridilainan korko katsauskaudelta on huomioitu
osakekohtaisen tuloksen laskennassa.

 

KONSERNIN TASE (IFRS)
1 000 EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 558 768 602
Liikearvo 6 406 10 245 6 406
Muut aineettomat hyödykkeet 2 300 2 830 2 424
Osuudet osakkuusyrityksissä 6 860 7 336 6 400
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat sijoitukset
  Rahastosijoitukset 64 377 59 357 66 504
  Muut sijoitukset 598 569 619
Saamiset 19 657 24 836 24 778
Laskennalliset verosaamiset 4 885 6 585 4 923
105 641 112 526 112 656
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 954 8 360 4 619
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 378 2 894 980
Rahavarat 42 536 27 312 34 049
46 868 38 566 39 648
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501
Varat yhteensä 156 010 151 092 155 805
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 772 772 772
Ylikurssirahasto 38 968 38 968 38 968
Muut rahastot 38 679 38 546 38 679
Muuntoerorahasto 72 -328 69
Kertyneet voittovarat 3 443 -2 315 12 241
81 934 75 643 90 729
Määräysvallattomien omistajien osuus 342 180 273
Oma pääoma yhteensä 82 276 75 823 91 002
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3 081 1 885 3 078
Pitkäaikaiset korolliset velat 31 990 37 500 35 371
Muut velat 1 296 2 620 1 331
36 367 42 005 39 780
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 34 057 26 442 17 395
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 125 6 250 6 250
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat 185 572 1 378
37 367 33 264 25 023
Velat yhteensä 73 734 75 269 64 803
Oma pääoma ja velat yhteensä 156 010 151 092 155 805

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Määräys-
Kerty- vallat-
Yli- neet- tomien Oma
Osake- kurssi- Muut Muunto- voitto- omistajien pääoma
1 000 EUR pääoma rahasto rahastot erot varat Yht. osuus yht.
Oma pääoma
31.12.2009 772 38 968 37 347 -392 1 097 77 792 413 78 205
Optioiden kirjaus 1 199 -1 028 171 171
Osingonjako -3 370 -3 370 -309 -3 679
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414
Laaja tulos yhteensä 64 3 400 3 464 76 3 540
Oma pääoma
31.3.2010 772 38 968 38 546 -328 -2 315 75 643 180 75 823
Oma pääoma
31.12.2010 772 38 968 38 679 69 12 241 90 729 273 91 002
Optioiden kirjaus 143 143 143
Osingonjako -10 114 -10 114 -10 114
Oman pääoman
ehtoisen jvkl:n
korot (netto) -2 414 -2 414 -2 414
Laaja tulos yhteensä 3 3 587 3 590 69 3 659
Oma pääoma
31.3.2011 772 38 968 38 679 72 3 443 81 934 342 82 276

 

LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA (IFRS)
1 000 EUR 1-3/11 1-3/10 1-12/10
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 3 656 3 476 17 556
Oikaisut tilikauden voittoon -2 764 319 -15 958
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 892 3 795 1 598
Käyttöpääoman muutokset 2 010 8 700 9 003
Rahoituserät ja verot -508 -672 -4 580
Liiketoiminnan rahavirta 2 394 11 823 6 021
Investointien rahavirta 12 343 330 19 979
Rahavirta ennen rahoitusta 14 737 12 153 26 000
Maksetut osingot 0 0 -3 679
Rahoituksen muu nettorahavirta -6 250 -2 819 -6 250
Rahoituksen rahavirta -6 250 -2 819 -9 929
Rahavarojen muutos 8 487 9 334 16 071
Rahavarat kauden alussa 34 049 17 978 17 978
Rahavarat kauden lopussa 42 536 27 312 34 049

 

Segmentti-informaatio

Konsernissa on kaksi toimintasegmenttiä: Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta.

 

1-3/2011 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 5 978 2 207 8 185 0 8 185
Liikevoitto / -tappio 311 -338 -27 3 998 3 971
Tilikauden tulos 570 -338 232 3 424 3 656
Pitkäaikaiset varat 8 420 1 441 9 861 95 780 105 641
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 860 6 860
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501
1-3/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 9 263 2 186 11 449 0 11 449
Liikevoitto / -tappio 3 253 -14 3 239 1 067 4 306
Tilikauden tulos 2 675 -14 2 661 815 3 476
Pitkäaikaiset varat 16 451 1 625 18 076 93 602 111 678
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 2 135 0 2 135 5 201 7 336
1-12/2010 Hallinnointiliiketoiminta Rahastosijoi-tustoiminta Konserni yhteensä
1 000 EUR CapMan Private Equity CapMan Real Estate Yhteensä
Liikevaihto 29 745 8 405 38 150 0 38 150
Liikevoitto / -tappio 19 844 -908 18 936 2 085 21 021
Tilikauden tulos 15 326 -1 235 14 091 3 465 17 556
Pitkäaikaiset varat 9 272 1 519 10 791 101 865 112 656
Varat sisältävät:
Osuudet osakkuusyrityksissä 0 0 0 6 400 6 400
Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 3 501 0 3 501 0 3 501

 

 

Tuloverot

Konsernituloslaskelman tulovero muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Laskennalliset verot on laskettu kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä.

 

Osingot

Vuodelta 2010 osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 10,1 milj. euroa. Osinko maksettiin omistajille 11.4.2011. (Vuodelta 2009 osinkoa maksettiin 0,04 euroa osakkeelta, yhteensä 3,4 milj. euroa.)

 

Pitkäaikaiset varat
1 000 EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden alussa 66 504 59 421 59 421
Lisäysten kassavirta 4 432 1 391 11 822
Palautusten kassavirta -10 087 -2 425 -6 759
Käyvän arvon muutos 3 528 970 2 020
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 64 377 59 357 66 504
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahastosijoitukset kauden lopussa 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Buyout 32 198 34 298 36 933
Mezzanine 4 979 3 843 4 238
Russia 1 779 1 115 1 488
Public Market 3 684 2 320 3 610
Real Estate 5 672 4 474 5 302
Muut 11 273 8 240 10 307
Access 4 792 5 067 4 626
Yhteensä 64 377 59 357 66 504
Liiketoimet lähipiirin (osakkuusyritykset) kanssa
1 000 EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Pitkäaikaiset saamiset kauden lopussa 18 631 22 766 23 126
Lyhytaikaiset saamiset kauden lopussa 291 399 765
Pitkäaikaiset velat
1 000 EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Pitkäaikaiset korolliset velat kauden lopussa 31 990 37 500 35 371

 

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Voitonjako-osuustuotot kertyvät vaihtelevasti riippuen irtautumisten toteutumisajankohdasta. Yhdellä irtautumisella saattaa olla merkittävä vaikutus CapMan Oyj:n koko vuoden tulokseen.

 

Henkilöstö
Maittain 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Suomi 93 102 103
Tanska 3 3 3
Ruotsi 19 22 22
Norja 7 7 7
Venäjä 14 13 14
Luxemburg 1 1 1
Yhteensä 137 148 150
Tiimeittäin      
CapMan Private Equity 58 61 64
CapMan Real Estate 41 39 43
CapMan Platform 38 48 43
Yhteensä 137 148 150
Vastuusitoumukset
1 000 EUR 31.3.11 31.3.10 31.12.10
Muut vuokrasopimukset 8 635 10 412 9 191
Vakuudet ja muut vastuusitoumukset 67 173 67 332 68 146
Jäljellä olevat sitoumukset rahastoihin 30 264 41 188 36 299
Sitoumukset rahastoihin sijoitusalueittain
Buyout 13 574 20 715 15 910
Mezzanine 4 313 906 5 069
Russia 2 992 3 753 3 225
Public Market 964 2 620 1 443
Real Estate 1 181 1 326 1 215
Muut 5 275 9 699 7 414
Access 1 965 2 169 2 023
Yhteensä 30 264 41 188 36 299

 

Liikevaihto ja tulos vuosineljänneksittäin
Vuosi 2011
MEUR 1-3/11
Liikevaihto 8,2
   Hallinnointipalkkiot 7,1
   Voitonjako-osuustuotot 0,4
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,5
   Muut tuotot 0,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 4,1
Liikevoitto 4,0
Rahoitustuotot ja -kulut 0,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,5
Tulos ennen veroja 4,8
Konsernin kauden tulos 3,7
Vuosi 2010
MEUR 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-12/10
Liikevaihto 11,4 9,6 8,7 8,5 38,2
   Hallinnointipalkkiot 8,4 8,9 7,9 7,7 32,9
   Voitonjako-osuustuotot 2,4 0,1 0,1 0,0 2,6
   Kiinteistökonsultoinnin tuotot 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
   Muut tuotot 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,0 22,9 23,0
Operatiivisen toiminnan kulut -8,3 -8,6 -8,5 -17,4 -42,8
Sijoitusten käyvän arvon muutokset 1,1 -0,7 1,3 1,0 2,7
Liikevoitto 4,3 0,2 1,5 15,0 21,0
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,8 1,1 0,6 -0,1 2,4
Tulos ennen veroja 5,0 1,4 2,2 15,3 23,9
Konsernin kauden tulos 3,5 1,7 1,8 10,6 17,6

 

LIITE 1: CAPMAN OYJ -KONSERNIN HALLINNOIMAT RAHASTOT 31.3.2011, milj. euroa

Alla olevat taulukot kuvaavat CapManin hallinnoimien rahastojen tilannetta 31.3.2011. Analysoitaessa aikataulua, jolla rahastot voivat siirtyä voitonjakoon, on verrattava sijoittajien jo saaman kumulatiivisen kassavirran suhdetta kutsuttuun pääomaan. Voitonjakoon siirtymiseksi kutsuttu pääoma tulee palauttaa ja maksaa sille vuotuinen etuoikeutettu tuotto. Salkun käypä arvo, mukaan lukien rahaston mahdolliset nettokassavarat, kertoo sijoittajille jaettavissa olevan pääoman katsauskauden lopussa.

Voitonjaon piiriin siirtymiseksi tarvittavaa kassavirtaa arvioidessa on lisäksi huomioitava, että osassa rahastoista on vielä pääomaa kutsumatta. Viimeisen sarakkeen prosenttiosuus kertoo CapManin osuuden rahaston kassavirroista, jos rahasto on voitonjaon piirissä. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

Sarakeotsikoiden määritelmät on esitetty taulukoiden alapuolella.

 


 SUORIA KOHDEYRITYSSIJOITUKSIA TEKEVÄT RAHASTOT
             
  Koko

 
Kutsuttu pääoma Rahaston
nykyisen
salkun
Netto-
kassa-
Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus
      han-
kinta-
hinta
käypä arvo varat sijoit-
 tajille
hallin-
 nointi-
 yh-
tiölle
(carried
inte-
rest)
kassavir-rasta jos
rahasto on voiton-
 jaossa
Voitonjaon piirissä
olevat rahastot
               
Fenno Ohjelma 1)
ja FM II B yhteensä
76,0 74,7 8,1 5,8 0,4 145,0 9,3 10-20 %
FV V 169,9 165,7 33,4 18,2 1,2 249,5 7,8 20 %
FM III B 20,2 19,9 3,6 4,4 0,9 25,9 0,3 20 %
Yhteensä 266,1 260,3 45,1 28,4 2,5 420,4 17,4  
                 
Rahastot, joiden
odotetaan siirtyvän voitonjaon piiriin vuosien 2011-2012 aikana
               
CME VII A 156,7 152,8 86,0 96,0 4,2 134,2   20 %
CME VII B 56,5 56,5 32,5 40,6 2,3 61,4   20 %
CME SWE 67,0 66,4 36,8 41,1 1,9 57,7   20 %
FM III A 101,4 100,6 24,3 23,6 2,8 117,6   20 %
Yhteensä 381,6 376,3 179,6 201,3 11,2 370,9    
                 
Muut rahastot, jotka eivät vielä ole voitonjaon piirissä                
CME VII C 23,1 19,8 11,5 9,5 0,1 8,2   20 %
CMB VIII 2) 440,0 358,7 247,4 214,5 2,5 106,4   14 %
CM LS IV 54,1 42,1 30,8 30,3 0,4     10 %
CMT 2007 2), 6) 99,6 64,5 43,9 51,6 1,0     10 %
CMR 118,1 54,7 28,4 33,1 4,6     3,4 %
CMPM 138,0 111,4 83,7 99,9 0,6 51,3   10 %
CMB IX 294,6 149,3 135,2 142,5 1,2     10 %
CMM IV 4) 240,0 230,0 141,6 135,8 39,6 78,1   15 %
CMM V 60,0 18,8 18,0 18,8 0,7     10 %
Yhteensä 1 467,5 1 049,3 740,5 736,0 50,7 244,0    
                 
Rahastot, joilla ei ole voitonjako-
potentiaalia CapManille
               
FM III C, FV IV, FV V ET, SWE LS 3), SWE Tech 2), 3) ja FM II A, C, D 2)                
Yhteensä 316,1 301,9 47,0 29,0 3,3 225,6    
                 
Kohdeyritys-
sijoituksia tekevät rahastot yht.
2 431,3 1 987,8 1 012,2 994,7 67,7 1 260,9 17,4  

 

 

KIINTEISTÖPÄÄOMARAHASTOT
                 
  Alku- peräinen Kut-
suttu
Rahaston
nykyisen salkun
Netto- kassa- Toteutunut
kassavirta
CapManin osuus
  sijoitus- kapasi- teetti pää-
oma
han-
kinta-
hinta
käypä arvo varat sijoit-
tajille
hallin-
 nointi-
 yh-
tiölle
(carried
inte-
rest)
kassavir-rasta jos rahasto
on voiton- jaossa
Rahastot, jotka eivät ole voitonjaon piirissä                
CMRE I 5)                
  oma
  pääoma
  ja jvkl
200,0 188,5 65,0 51,6   195,2 27,4 26 %
  velka-
  rahoitus
300,0 277,2 88,1 88,1        
  Yhteensä 500,0 465,7 153,1 139,7 3,6 195,2 27,4  
                 
CMRE II                
  oma
  pääoma
150,0 98,4 103,9 91,7   0,5   12 %
  velka-
  rahoitus
450,0 252,9 239,1 239,1        
  Yhteensä 600,0 351,3 343,0 330,8 -2,0

 
0,5    
                 
CMHRE                
  oma
  pääoma
332,5 309,3 348,4 282,3   21,1   12 %
  velka-
  rahoitus
617,5 526,5 502,7 502,7        
  Yhteensä 950,0 835,8 851,1 785,0 -7,0 21,1    
                 
PSH Fund                
  oma
  pääoma
5,0 3,5 3,4 5,4       10 %
  velka-
  rahoitus
8,0 8,0 7,9 7,9        
  Yhteensä 13,0 11,5 11,3 13,3 0,4      
                 
Kiinteistö-
rahastot yht.
2 063,0 1 664,3 1 358,5 1 268,8 -5,0 216,8 27,4  
                 
Kaikki rahastot yht. 4 494,3 3 652,1 2 370,7 2 263,5 62,7 1 477,7 44,8  

 

Rahastojen lyhenteet:

CMB = CapMan Buyout CMRE = CapMan Real Estate
CME = CapMan Equity CMT 2007 = CapMan Technology 2007
CMLS = CapMan Life Science FM = Finnmezzanine Fund
CMM = CapMan Mezzanine FV = Finnventure Fund
CMHRE = CapMan Hotels RE PSH Fund = Project Specific Hotel Fund
CMPM = CapMan Public Market Fund SWE LS = Swedestart Life Science
CMR = CapMan Russia Fund SWE Tech = Swedestart Tech

 

Rahastotaulukoiden sarakeotsikoiden selitteet

 

Koko / Alkuperäinen sijoituskapasiteetti:

Sijoittajien kokonaissitoumus rahastoon eli rahaston alkuperäinen koko. Kiinteistöpääomarahastojen kohdalla sijoituskapasiteetti käsittää myös rahaston velkaosuuden.

Kutsuttu pääoma:

Sijoittajien rahastoon maksama pääoma katsauskauden loppuun mennessä.

Rahaston nykyisen salkun käypä arvo:

Rahastojen sijoitukset kohdeyrityksiin on arvostettu käypään arvoon (fair value) IPEVG:n (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, www.privateequityvaluation.com) suositusten mukaisesti ja sijoitukset kiinteistöihin ulkopuolisten asiantuntijoiden arvonmääritysten mukaisesti.

Käypä arvo on määrä, jolla sijoitus voisi raportointipäivänä aidosti vaihtaa omistajaa asiaa tuntevien ja liiketoimeen halukkaiden osapuolten välillä. Pääomasijoitustoiminnan luonteen mukaisesti rahastojen salkuissa on sijoituskohteita, joiden käypä arvo ylittää hankintahinnan sekä sijoituskohteita, joiden käypä arvo alittaa hankintahinnan.

Nettokassavarat:

Sijoittajan osuutta arvioitaessa on otettava huomioon salkun käyvän arvon lisäksi rahaston nettokassavarat. Kiinteistöpääomarahastojen velkarahoitusosuudet on esitetty taulukossa omilla riveillään.

CapManin osuus kassavirrasta, jos rahasto on voitonjaon piirissä:

Kun rahasto on tuottanut sijoittajille rahastosopimuksissa määritellyn kumulatiivisen etuoikeutetun tuoton, siirtyy rahasto voitonjaon piiriin ja hallinnointiyhtiölle jaetaan voitonjako-osuutta tulevista kassavirroista voitonjakosopimusten mukaisesti (ns. carried interest).

Kassavirralla tarkoitetaan sekä rahastojen jakamaa voittoa että pääomanpalautuksia. Edellisen voitonjaon jälkeen mahdollisesti kutsuttu uusi pääoma sekä sille kuuluva etuoikeutettu vuotuinen tuotto tulee kuitenkin palauttaa sijoittajille ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan maksaa.

 

Taulukoiden alaviitteet

1) Ns. ”vanhat rahastot”: Finnmezzanine Rahasto II B (perustettu 1998, voitonjakoon 2006). Fenno Rahasto (perustettu 1997, voitonjakoon 2005), Skandia I (perustettu 1997, voitonjakoon 2005) ja Skandia II (perustettu 1997, voitonjakoon 2004) muodostavat yhdessä Fenno Ohjelman, jota hallinnoidaan yhdessä Fenno Management Oy:n kanssa.

2) Rahastoon kuuluu kaksi tai useampia juridisia yksiköitä (rinnakkaiset rahastot on esitetty erillisenä vain jos niiden sijoitusfokukset tai portfoliot poikkeavat merkittävästi toisistaan).

3) Valuuttamääräiset erät on arvostettu 31.3.2011 keskikurssiin.

4) CapMan Mezzanine IV: Kutsuttu sitoumus sisältää 192 milj. euron suuruisen Leverator Oyj:n liikkeelle laskeman joukkovelkakirjalainan. Toteutunut kassavirta sisältää maksut joukkovelkakirjalainan merkitsijöille ja rahaston yhtiömiehille.

5) CapMan Real Estate I: Toteutunut kassavirta sisältää jvk:n takaisinmaksun ja kassavirran rahaston yhtiömiehille. Edellisen voitonjaon jälkeen kutsuttua pääomaa on palauttamatta sijoittajille yhteensä 54,9 milj. euroa. Tämä pääoma ja sille maksettava vuotuinen etuoikeutettu tuotto tulee maksaa sijoittajille, ennen kuin uutta voitonjakoa voidaan jakaa.

CapManin johto pitää epätodennäköisenä, että CapMan Real Estate I-rahastolta saataisiin tulevaisuudessa uutta voitonjakoa. Rahasto on tämän vuoksi siirretty pois ryhmästä voitonjaon piirissä olevat rahastot. Rahaston vuonna 2007 maksamasta voitonjaosta jätettiin aikanaan tulouttamatta noin 6 milj. euroa siltä varalta, että saatua voitonjakoa jouduttaisiin tulevaisuudessa palauttamaan.

6) CapMan Technology 2007: Liittyen marraskuussa 2010 ilmoitettuun teknologiasijoitustoiminnan uudelleenorganisointiin CapMan Technology 2007-rahastojen kokoa on leikattu 30 prosentilla.

LIITE 2: CAPMANIN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN TOIMINTA TAMMI-MAALISKUUSSA 2011

CapManin hallinnoimien pääomarahastojen sijoitustoiminta muodostui katsauskaudella suoraan kohdeyrityksiin tehtävistä sijoituksista Pohjoismaissa ja Venäjällä (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksista (CapMan Real Estate). Kohdeyrityssijoituksia tekevien rahastojen sijoitukset kohdistuvat kahdelle keskeiselle sijoitusalueelle Pohjoismaissa ja yhdelle sijoitusalueelle Venäjällä. Sijoitusalueet ovat keskikokoiset yritysjärjestelyt (CapMan Buyout), sijoitukset pääasiassa keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin (CapMan Russia) ja merkittävät vähemmistö-sijoitukset pieniin ja keskisuuriin listattuihin yrityksiin (CapMan Public Market). Kiinteistöpääomarahastojen sijoitusfokus on kiinteistökohteissa pääasiassa Suomessa. Lisäksi CapManilla on kaksi muuta sijoitusaluetta (CapMan Technology ja CapMan Life Science), jotka eivät tee uusia sijoituksia, vaan keskittyvät nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen. Nämä sijoitusalueet raportoidaan CapMan Private Equityn alla ryhmässä Muut.

CAPMAN PRIVATE EQUITY

Sijoitukset kohdeyrityksiin tammi-maaliskuussa 2011

Rahastot tekivät katsauskaudella kolme uutta sijoitusta ja muutaman lisäsijoituksen yhteensä 67,3 milj. eurolla. Lisäsijoitusten osuus summasta oli noin kymmenesosa. Uusia sijoituskohteita olivat Design-Talo Oy ja Eastway Oy sekä vielä julkaisematon Public Market -sijoituskohde. Vertailukaudella rahastot tekivät kolme uutta sijoitusta ja useita lisäsijoituksia 22,2 milj. eurolla.

Irtautumiset kohdeyrityksistä tammi-maaliskuussa 2011

Rahastot irtautuivat katsauskaudella lopullisesti kahdeksasta yrityksestä. Kokonaan irtauduttiin Aerocrine AB:sta, Affecto Oyj:stä, EM4, Inc:sta, Jolife AB:sta, OneMed Groupista, Region Aviasta, SaaSplaza B.V:sta ja SMEF Group A/S:stä. Merkittäviä osittaisia irtautumisia ei toteutunut. Katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten hankintahinta oli yhteensä 112,6 milj. euroa. Vertailukaudella irtauduttiin lopullisesti neljästä ja osittain yhdestä yrityksestä, joiden hankintahinta oli 32,4 milj. euroa.

Muut tapahtumat katsauskaudella

Cardinal Foods, jonka suurimpia omistajia ovat CapMan Equity VII -rahastot, allekirjoitti maaliskuussa sopimuksen tytäryhtiönsä Norsk Kyllingin myynnistä REMA Industrierille.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Rahastot irtautuivat Fastrax Oy:stä katsauskauden jälkeen huhtikuussa,

CAPMAN REAL ESTATE

Sijoitukset ja sitoumukset kiinteistöihin ja kiinteistöhankkeisiin tammi-maaliskuussa 2011

Kiinteistöpääomarahastot eivät tehneet uusia sijoituksia katsauskaudella. Lisäsijoituksia tehtiin useisiin kohteisiin yhteensä 7,2 milj. eurolla. Lisäksi kiinteistöpääomarahastot olivat 31.3.2011 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita yhteensä 63,0 milj. eurolla. Vertailukaudella rahastot tekivät yhden uuden sijoituksen ja useita lisäsijoituksia yhteensä 12,9 milj. eurolla. Sitoumukset uusien hankkeiden rahoittamiseksi olivat 28,0 milj. euroa 31.3.20011.

Irtautumiset kiinteistökohteista tammi-maaliskuussa 2011

Katsauskaudella toteutui CapMan Real Estate I -rahaston irtautuminen Kiinteistö Oy Munkkiniemen puistotie 25:stä. Toteutuneen irtautumisen hankintahinta oli 11,8 milj. euroa. Vertailukaudella toteutui yksi irtautuminen, jonka hankintahinta oli 8,7 milj. euroa.

RAHASTOJEN SIJOITUSTOIMINTA LUKUINA

Rahastojen sijoitukset ja irtautumiset hankintahintaan, milj. euroa

          1-3/2011        1-3/2010       1-12/2010
Uudet ja jatkosijoitukset            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 67,3   22,2   196,2  
  Buyout   53,2   11,2   118,0
  Russia   0,2   4,2   14,4
  Public Market   13,9   4,5   35,6
  Muut   0,0   2,3   28,2
Kiinteistöpääomarahastot 7,2   12,9   45,6  
Yhteensä 74,5   35,1   241,8  
             
Irtautumiset*            
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 112,6   32,4   114,4  
  Buyout   82,2   11,6   66,3
  Russia   10,0    
  Public Market   6,5   14,3   19,1
  Muut   13,9   6,5   29,0
Kiinteistöpääomarahastot 11,8   8,7   8,7  
Yhteensä 124,4   41,1   123,1  

 

* ml. osittaiset irtautumiset ja mezzanine-lainojen lyhennykset.

Kiinteistörahastot olivat lisäksi 31.3.2011 sitoutuneet rahoittamaan kiinteistöhankintoja ja -hankkeita 63 milj. eurolla.

 

Rahastojen yhteenlaskettu salkku* 31.3.2011, milj. euroa

  Salkku Salkku Osuus salkusta
  hankinta- käypään (käypä arvo) %
  hintaan arvoon  
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot 1 012,2 994,7 43,9
Kiinteistöpääomarahastot 1 358,5 1 268,8 56,1
Yhteensä 2 370,7 2 263,5 100,0
       
Kohdeyrityssijoituksia tekevät rahastot      
  Buyout 739,4 719,8 72,4
  Russia 28,4 33,1 3,3
  Public Market 83,7 99,9 10,1
  Muut 160,7 141,9 14,2
Yhteensä 1 012,2 994,7 100,0

 

*Hallinnoitavien rahastojen kaikkien sijoituskohteiden muodostama kokonaisuus.

Jäljellä oleva sijoituskapasiteetti

Toteutuneiden ja arvioitujen kulujen jälkeen kohdeyrityssijoituksia tekevillä rahastoilla oli 31.3.2011 jäljellä noin 635 milj. euroa uusiin kohdeyrityssijoituksiin ja jatkosijoituksiin. Jäljellä olevista pääomista noin 410 milj. euroa oli varattu buyout-sijoituksiin (ml. mezzanine-sijoitukset), noin 80 milj. euroa teknologiasijoituksiin, noin 20 milj. euroa life science -sijoituksiin, noin 80 milj. euroa CapMan Russia-tiimin sijoituksiin ja noin 45 milj. euroa CapMan Public Market -tiimin sijoituksiin. Kiinteistöpääomarahastojen jäljellä oleva sijoituskapasiteetti oli yhteensä noin 310 milj. euroa, ja se on varattu pääasiassa rahastojen nykyisten sijoituskohteiden kehittämiseen.