Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

07/11/2013

CapMan Oyj osavuosikatsaus 7.11.2013 klo 8.15

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

       ·         Konsernin liikevaihto oli 23,2 milj. euroa (21,3 milj. euroa tammi-syyskuussa 2012).

       ·         Konsernin liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

       ·         Konsernin tulos ennen veroja oli 3,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 3,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa).

       ·         Kauden tulos/osake oli 2,4 senttiä (0,5 senttiä).

       ·         Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (tappio 1,3 milj. euroa). Rahastosijoitustoiminnan liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (3,2 milj. euroa).

       ·         Hallinnoitavat pääomat olivat 3 172,6 milj. euroa 30.9.2013 (2 977,7 milj. euroa 30.9.2012).

       ·         CapManin hallinnoimat rahastot toteuttivat useita uusia sijoituksia ja irtautumisia katsauskaudella ja sen jälkeen.

       ·         CapMan sai rahastoilta kassavirtaa pääomanpalautusten ja voitonjako-osuustuottojen muodossa yhteensä 8,7 milj. euroa (4,8 milj. euroa) katsauskaudella toteutuneiden irtautumisten seurauksena. Katsauskauden jälkeen toteutuneet irtautumiset toivat lisäksi noin 6 milj. euroa kassavirtaa pääomanpalautuksina konsernille.

       ·         CapMan-konserni korvaa nykyisen hybridilainan 30 milj. euron lainakokonaisuudella, jonka rahoituskustannukset ovat 40 prosenttia nykyisen hybridilainan kustannuksia alhaisemmat.

·         Joakim Rubin jää pois johtoryhmästä 11.11.2013 alkaen, mutta jatkaa Public Market -tiimin vetäjänä. 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-9/13 1-9/12
Liikevaihto, milj. euroa 23,2 21,3
Liikevoitto, milj. euroa 4,2 1,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,8 2,7
Konsernin voitto, milj. euroa 3,9 2,3
Tulos / osake, senttiä 2,4 0,5
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,4 0,5
     
  1-9/13 1-9/12
Oman pääoman tuotto, % p.a. 6,3 3,7
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 5,9 4,4
Omavaraisuusaste,% 70,3 62,2
Nettovelkaantumisaste,% 2,5 22,9

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Euroopassa kesän jälkeen virinnyt lievä optimismi näkyi muun muassa arvonkehityksessä Public Market rahastossa. Myös transaktioaktiviteetti osoitti selvästi piristymisen merkkejä sekä irtautumisissa että uusien sijoitusten osalta. Kuitenkin joillain toimialoilla erityisesti teolliseen tuotantoon sidoksissa olevissa yrityksissä markkinatilanne on edelleen tiukka.

Liiketoimintamme luonne on hyvin pitkäjänteinen. Yhden neljänneksen tulos voi vaihdella paljon riippuen erityisesti irtautumisten ajoituksesta. Uusien rahastojen onnistuneen keräämisen myötä palkkiomme ovat tasapainossa kulujen kanssa. Pääomahankinta jatkuu ja antaa siten hyvän pohjan tulevien vuosien liiketoiminnan kehittämiselle. Uusien strategisten hankkeiden (uudet rahastot ja valikoidut yrityskaupat) suunnittelu jatkuu, mutta pyrimme valikoimaan kasvun kohteet erityisellä huolellisuudella ottaen huomioon synergiat ja positiivisen osakekohtaisen tulosvaikutuksen.

Vahvistamme CapManin rahoitusasemaa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainan sekä uuden hybridilainan. Uusi ylimerkitty lainakokonaisuus mahdollistaa nykyisen hybridilainan takaisinmaksun säilyttäen samalla hyvän likviditeettiasemamme.”

CapMan pitää vuoden 2013 tulosarvion ennallaan:

Arvioimme liikevoiton kasvavan vuoden 2012 tasosta.

Näkymät vuodelle 2013:

Hallinnointipalkkioiden kehitys vuonna 2013 riippuu irtautumisten ajankohdista nykyisissä rahastoissa sekä aktiivisesti keräyksessä olevien rahastojen koosta ja ajoituksesta. Arvioimme hallinnointipalkkioiden kattavan kulut vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.

Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2013 aikana. Irtautumisten ajankohdat vaikuttavat Hallinnointiliiketoiminnan vuoden 2013 tulokseen rahastoilta saatavien voitonjako-osuustuottojen kautta, mikäli irtautuva rahasto on voitonjaon piirissä tai siirtymässä voitonjakoon irtautumisen myötä.

Rahastosijoitustoiminnan tulos riippuu pääosin sijoitusten arvonkehityksestä niissä rahastoissa, joissa CapMan on merkittävä sijoittaja. Uskomme, että rahastosijoitustemme käyvät arvot kehittyvät positiivisesti myös kuluvan vuoden aikana.

 

Helsinki 7.11.2013
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125
Jerome Bouix, liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 020 720 7558 tai 040 820 8541 

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.