Skip to content

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

06/02/2014

CapMan Oyj tilinpäätöstiedote 6.2.2014 klo 8.30

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2013:

  • Konsernin liikevaihto oli 29,8 milj. euroa (27,3 milj. euroa vuonna 2012).
  • Konsernin liikevoitto oli 3,3 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
  • Konsernin tulos ennen veroja oli 2,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 1,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli -1,2 senttiä (0,3 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3 098,2 milj. euroa 31.12.2013 (3 126,7 milj. euroa 31.12.2012).
  • CapManin hallinnoimat rahastot irtautuivat tilikaudella lopullisesti yhteensä 11 kohdeyrityksestä, minkä seurauksena CapMan-konserni sai rahastoilta kassavirtaa yhteensä 19,2 milj. euroa (9,2 milj. euroa).
  • Palkkiot ja kulut olivat tasapainossa tilikauden toisella puoliskolla. Palkkiotuotot kasvoivat vertailukaudesta yhteensä 5,5 prosenttia.
  • CapMan maksoi takaisin 29 milj. euron hybridilainan ja laski liikkeeseen uuden lainakokonaisuuden, jonka rahoituskustannukset ovat 40 prosenttia alhaisemmat.
  • CapMan Oyj:n hallitus esittää osingoksi 0,04 euroa per osake. 

 

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-12/13 1-12/12
Liikevaihto, milj. euroa 29,8 27,3
Liikevoitto, milj. euroa 3,3 2,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 2,0 3,3
Konsernin voitto, milj. euroa 1,5 2,7
Tulos / osake, senttiä -1,2 0,3
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -1,2 0,3
     
  1-12/13 1-12/12
Oman pääoman tuotto, % p.a. 2,0 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 3,5 4,3
Omavaraisuusaste,% 58,9 61,9
Nettovelkaantumisaste,% 22,3 32,2

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Onnistuimme parantamaan hallinnointiliiketoimintamme kannattavuutta merkittävästi. Kulutasapainon rinnalla saavutimme myös tavoittelemamme hyvän rahoitusaseman sekä joustavuuden pääomarakenteessa. Vuoden 2008 hybridilainan takaisinmaksun johdosta merkittävästi alentuneet rahoituskustannukset näkyvät osakekohtaisessa tuloksessamme vuodesta 2014 alkaen.

Markkinan yleiskuva piristyi Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, mutta kotimarkkinoistamme Suomen ja Venäjän kansantalouksien hidas kehitys vaikutti negatiivisesti varsinkin omien rahastosijoitustemme käypien arvojen muutokseen vuoden 2013 toisella puoliskolla. Myös toimialojen kehitys jatkoi eriytymistään. Kehitys oli heikointa salkuissa olevissa teollisuustuotantoon sidoksissa olevissa yrityksissä, joihin käynnissä oleva rakennemuutos vaikuttaa eniten. Monet näistä sijoituksista tehtiin ennen finanssikriisin alkua ja arvonkehitystyön vieminen päätökseen kestää niissä ennakoitua kauemmin.

Hyödynsimme vuoden aikana aktiivisesti irtautumismarkkinaa, tosin aivan loppuvuodesta tavoittelemiemme irtautumisten toteutuminen siirtyi alkaneen vuoden puolelle. Hyvä irtautumistahti merkitsisi meille erinomaista positiivista kassavirtaa rahastosijoitusten palautuksien kautta.”

Tulosarvio vuodelle 2014:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena.  

    

Näkymät vuodelle 2014:

Palkkiotuotot kattavat kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2014 aikana.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys vaikuttaa merkittävästi vuoden 2014 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2014 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten kehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

 

Helsinki 6.2.2014
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, senior partner, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 0207 207 583 tai 050 465 4125
Jerome Bouix, liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 020 720 7558 tai 040 820 8541 

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.