Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

08/05/2014

CapMan Oyj osavuosikatsaus 8.5.2014 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 7,0 milj. euroa (6,8 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2013).
  • Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 1,2 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 1,2 milj. euroa (2,6 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 1,1 senttiä (2,3 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3 084,6 milj. euroa 31.3.2014 (3 250,1 milj. euroa 31.3.2013).
  • CapManin rahoitusasema säilyi vahvana.
  • Uudet rahastositoumukset kasvattivat CapMan Buyout X ja CapMan Nordic Real Estate -rahastojen kokoa yhteensä noin 14 prosenttia. 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapMan Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

 

Avainlukuja

  1-3/14 1-3/13
Liikevaihto, milj. euroa 7,0 6,8
Liikevoitto, milj. euroa 1,7 2,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 1,2 2,7
Konsernin voitto, milj. euroa 1,2 2,6
Tulos / osake, senttiä 1,1 2,3
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,1 2,3
     
  1-3/14 1-3/13
Oman pääoman tuotto, % p.a. 7,3 12,6
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 6,9 10,7
Omavaraisuusaste,% 56,8 63,0
Nettovelkaantumisaste,% 17,3 26,7

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Kehityksemme oli myönteistä alkuvuonna 2014. Ennusteita hitaampi kasvu Euroopassa kuitenkin näkyy edelleen varovaisuutena monilla toimialoilla. Myös Pohjoismaiden välillä on havaittavissa selviä ilmapiirieroja, Suomen jäädessä yhä jälkeen Ruotsin ja Norjan kehitystahdista. Ukrainan kriisi on hidastanut joitakin Venäjä-liiketoiminta-alueeseemme liittyviä hankkeita. Se luo kuitenkin myös mielenkiintoisia mahdollisuuksia kilpailun vähentyessä. Sijoittajien kiinnostus kiinteistö- ja velkasijoittamiseen, jotka tuottavat tasaista kassavirtaan perustuvaa tuottoa, on kasvanut.

Arvonkehitystyö kohdeyrityksissämme jatkui aktiivisena. Onnistuimme hyvin tavoitteessamme kehittää norjalaisesta Espirasta toimialansa markkinajohtaja. Irtautuminen tuo toteutuessaan hyvän kassavirran rahastosijoittajille, joihin myös CapMan lukeutuu. Toimenpideohjelmat haastavammissa kohdeyrityksissä alkavat pikkuhiljaa purra ja odotamme niissä selvää tulosparannusta seuraavan 12 kuukauden aikana.

Markkinalla on monia mielenkiintoisia sijoituskohteita, joiden kehitystä olemme seuranneet jo pitkään ja rahastomme ovatkin alkuvuodesta olleet aktiivisia sijoitusrintamalla. Viimeisin Buyout-sijoituksemme Harvia on hyvä esimerkki kasvumahdollisuuksia avaavasta yhteistyöstä perheyritysten ja pääomasijoittajien välillä. Myös pohjoismainen kiinteistörahastomme on jatkanut sijoitustoimintaansa strategian mukaisesti erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa.

Vahva rahoitusasemamme luo hyvän pohjan strategian toteuttamiselle.”

CapMan pitää vuoden 2014 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena. 

Näkymien perustelut:

Palkkiotuotot kattavat kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2014 aikana.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys vaikuttaa merkittävästi vuoden 2014 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2014 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten kehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

 

Helsingissä 8.5.2014            

CAPMAN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.