Skip to content

Norvestia Oyj:n hallitus tukee CapMan Oyj:n tekemää vaihtotarjousta Norvestian osakkeista

18/11/2016

CapMan Oyj        Pörssitiedote     18.11.2016 klo 17.10

Norvestia Oyj:n hallitus tukee CapMan Oyj:n tekemää vaihtotarjousta Norvestian osakkeista

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj (”CapMan tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) hallituksen lausunnon CapManin vapaaehtoisesta julkisesta vaihtotarjouksesta koskien Norvestian osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita (”Vaihtotarjous”).

Norvestian hallitus on 18.11.2016 julkaistussa lausunnossaan ilmoittanut pitävänsä vallitsevissa olosuhteissa Vaihtotarjouksen ehtoja taloudellisesti kohtuullisina ja vaihtotarjouksen hyväksymistä suositeltavana vaihtoehtona Norvestian osakkeenomistajille verrattuna liiketoiminnan jatkamiseen itsenäisenä yhtiönä tai verrattuna muihin hallituksen arvioimiin mahdollisiin vaihtoehtoihin.

Norvestian hallitus pitää Vaihtotarjousta ja sen mukaista Norvestian osakkeesta tarjottavaa Tarjousvastikkeen määrää vallitsevissa olosuhteissa Norvestian osakkeenomistajille kohtuullisena (englanniksi ”fair”) huomioiden Norvestian hallituksen lausunnossa tarkemmin esitetyt näkökohdat. Norvestian hallitus suosittelee, että Norvestian osakkeen­omistajat hyväksyvät CapManin Vaihtotarjouksen.

Norvestian hallitus on muodostanut Vaihtotarjouksen arviointia ja käsittelyä varten kokoonpanon, joka koostuu CapManista riippumattomista hallituksen jäsenistä, eli Hannu Syrjäsestä, Georg Ehrnroothista ja Arja Talmasta.

Norvestian hallituksen lausunto sekä Nordea Corporate & Investment Bankingin valmistelema Fairness Opinion -lausunto ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

 

CAPMAN OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 559 6580

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Kekeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

Liite: Norvestia Oyj:n hallituksen lausunto CapMan Oyj:n vapaaehtoisesta julkisesta osakevaihtotarjouksesta koskien Norvestia Oyj:n osakkeita

 

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.

 

 Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa, tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

CapManin osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. CapManin osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.