Skip to content

CapMan Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2017

01/02/2018

CapMan Oyj   Tilinpäätöstiedote                                                    1.2.2018 klo 08.30

CapMan Oyj:n Tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2017               

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-31.12.2017:

  • Konsernin liikevaihto oli 34,8 milj. euroa (26,7 milj. euroa 1.1.-31.12.2016).
  • Liikevoitto oli 19,5 milj. euroa (18,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 23,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 15,5 milj. euroa (15,3 milj. euroa).  Vertailukelpoinen tulos oli 19,5 milj. euroa (10,9 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 10,2 senttiä (16,1 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 13,0 senttiä (11,2 senttiä).
  • Mari Simula nimitettiin CapManin rahastosijoittajasuhteista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 5.12.2017 alkaen.
  • Scala Fund Advisory yhtiöitettiin CapManin tytäryhtiöksi joulukuussa.
  • CapMan perusti Nordic Property Income – ja Growth Equity -rahastot joulukuussa.
  • CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan vuodelta 2017 0,11 euroa per osake.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-12/17 1-12/16
Liikevaihto, milj. euroa 34,8 26,7
Liikevoitto, milj. euroa 19,5 18,7
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 23,9 14,5
Konsernin tulos, milj. euroa 15,5 15,3
Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 19,5 10,9
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 10,2 16,1
Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 13,0 11,2
 
  31.12.2017 31.12.2016
Oman pääoman tuotto, % p.a 11,5 14,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 10,1 10,9
Omavaraisuusaste, % 60,0 56,6
Nettovelkaantumisaste, % 19,4 14,5


Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Kokonaisuudessaan vuosi 2017 oli CapManille erinomainen. Kasvatimme vertailukelpoista liikevoittoamme noin 24 miljoonaan euroon ja nostimme vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksemme 16 prosenttia 13,0 senttiin. Osakekurssimme nousi vuoden aikana noin 40 prosenttia ja osingot huomioituna osakkeenomistajien kokonaistuotto ylitti 49 prosenttia vuonna 2017. Olimme näillä mittareilla Helsingin pörssin parhaiten menestyneitä yhtiötä.

Vuoden aikana saimme päätökseen strategisesti merkittävän Norvestian yrityskaupan ja siihen liittyvän integraation. Yrityskaupan seurauksena yhtiömme tase kasvoi ja vahvistui, minkä lisäksi liiketoimintaportfoliomme täydentyi Growth Equity -sijoitusalueella. CapMan nousi myös alkuvuodesta Helsingin Pörssin keskisuurten yritysten luokkaan ja osakkeenomistajiemme määrä nousi yli 16 000:een, joka on 37 prosenttia enemmän viime vuoteen nähden.

Vuonna 2017 CapMan uudistui ja palasi kasvu-uralle. Panostimme kasvuun erityisesti hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan osalta lanseeraamalla uusia sijoitusalueita, rahastoja ja sijoitustuotteita. Näistä voimme olla ylpeitä muun muassa uudesta Growth Equity kasvusijoitusrahastosta, jonka perustimme joulukuussa. Myös toisella uudella sijoitusalueella CapMan Infrassa on meneillään useita hankkeita, ja suunnittelemme CapMan Infra-rahaston perustamista vuonna 2018. CapMan Real Estate liiketoiminnassa teimme lukuisia, menestyksekkäitä sijoituksia ja irtautumisia vuoden aikana, minkä lisäksi lanseerasimme uudet pohjoismaiset CapMan Nordic Real Estate II – ja CapMan Nordic Property Income -rahastot. BVK:n mandaatin laajennus 500 miljoonaan euroon oli myös meille hieno saavutus.

Vuonna 2017 lisäarvotyömme konkretisoitui myös muilla liiketoiminta-alueillamme: CapMan Growth Equity myi Idean Enterprise Oy:n, jolla oli merkittävä vaikutus vuoden kokonaistulokseemme. Syksyn aikana CapMan Buyout irtautui onnistuneesti Oral Hammaslääkäreistä ja teki sijoituksen KotiSun Groupiin. CapMan Credit-liiketoiminnassamme teimme useita sijoituksia vuoden aikana ja huolimatta haastavasta markkinaympäristöstä Venäjällä, onnistuimme kohdeyhtiöidemme kehittämisessä vuonna 2017.

Palveluliiketoimintamme kasvoi voimakkaasti. Hankintaorganisaatio CaPSin sopimusvolyymit kasvoivat 24 prosenttia 149 miljoonaan euroon vuonna 2017. Vuoden loppupuolella yhtiöitimme Scala Fund Advisoryn. Tämä järjestely mahdollistaa Scalan keskittymisen omaan ydinliiketoimintaan ja selkeyttää tämän palveluliiketoiminnan asemaa markkinoilla.

Tavoitteenamme on kasvattaa CapManistä johtava, aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa entistä joustavampia ja monipuolisempia sijoitustuotteita ja -palveluita aiempaa laajemmalle sijoittajakunnalle. Tavoitteenamme on jatkaa kasvupanostuksiamme vuonna 2018 nykyisissä sijoitus- ja palvelualueissa sekä uusissa segmenteissä. Kasvua vahvistamaan tulemme lähivuosina lanseeraamaan uusia sijoitustuotteita ja tämän myötä hallinnointi- ja palveluliiketoimintamme kannattavuus tulee parantumaan. Ensimmäiset askeleet tavoitteemme saavuttamiseksi on otettu vuonna 2017, ja odotamme näiden panostusten konkretisoituvan vuonna 2018.

Haluan lämpimästi kiittää onnistuneesta vuodesta 2017 osakkeenomistajia, rahastosijoittajiamme ja CapManin koko henkilöstöä. Olemme vuoden aikana vieneet CapManiä kohti modernia ja kehittyvää, pääomasijoitusalan yhtiötä, ja olemme nyt hyvässä asemassa jatkamaan yhtiön kasvattamista ja kehittämistä.”

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2018

Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen kasvun jatkuvan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2018 aikana. Tavoitteenamme on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi. CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvä vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2018.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

     
MEUR 1-12/17 1-12/16
     
Liikevoitto 19,5 18,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 1,8 -7,1
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot 0,6 2,8
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 1,2  
Edullisesta kaupasta syntyvä voitto   -13,9
Aiemman omistusosuuden uudelleenarvostustappio   4,0
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 0,1 2,3
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,0
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,3
Uudelleenjärjestelykulut 1,0  
Liikearvon arvonalentuminen 1,5  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 4,4 -4,2
Oikaistu liikevoitto 23,9 14,5
     
Katsauskauden tulos 15,5 15,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 1,7 -7,2
Voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointi 0,1 1,8
Uudelleenjärjestelykulut 0,8  
Liikearvon arvonalentuminen 1,5  
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,3
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 4,0 -4,4
Oikaistu katsauskauden tulos 19,5 10,9
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 10,4 16,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,8 -5,0
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 13,1 11,2
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,2 16,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,7 -4,9
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 13,0 11,2

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen katariina.kataja@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 1.2.2018

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj 1.1.-31.12.2017 tilinpäätöstiedote

CapMan www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.