Skip to content

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

21/03/2018

CapMan Buyout lehdistötiedote                                                              21.3.2018 klo 17.45

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia Oyj listautuu Helsingin Pörssiin

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin, Hong Kongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

CapMan Buyoutin kohdeyhtiö Harvia listautuu Helsingin Pörssiin. CapMan sijoitti Harviaan vuonna 2014, ja sen hallinnoimat rahastot CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky omistivat yhteensä 69,5 prosenttia Harvian osakkeista ennen listautumista. CapManin hallinnoimat rahastot jäävät merkittäviksi osakkeenomistajiksi yhteensä yli 20 prosentin osuudella listautumisannin jälkeen.

Harvia Oyj:n (”Harvia” tai ”Yhtiö”) hallitus on yhdessä Myyjien (määritelty jäljempänä) puolesta toimivien CapMan Buyout X Fund A L.P:n ja CapMan Buyout X Fund B Ky:n (yhdessä ”CapManin Hallinnoimat Rahastot”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Listautumisannin (määritelty jäljempänä) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) Listautumisannissa on 5,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (määritelty jäljempänä), mikä vastaa noin 93,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) Prelistalla arviolta 22.3.2018.

Listautumisannissa Harvia laskee liikkeeseen yhteensä 9 014 436 Yhtiön uutta Osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), minkä lisäksi CapManin Hallinnoimat Rahastot ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) myyvät 1 250 729 Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (Uudet Osakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä ”Tarjottavat Osakkeet” ja Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä ”Listautumisanti”). Myytäväksi tarjottavien osakkeiden määrä on yhteensä 2 789 838 sisältäen mahdolliset lisäosakkeet.

”CapMan sijoitti Harviaan neljä vuotta sitten, ja näimme jo silloin listautumisen yhtenä houkuttelevana tavoitteena yhtiölle. Olemme kehittäneet Harviaa kohti tätä päämäärää vahvistamalla johtoa, panostamalla kansainväliseen kasvuun sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta sekä kehittämällä prosesseja ja raportointia pörssiyhtiön vaatimalle tasolle. Haluan kiittää yhtiön johtoa ja koko henkilökuntaa erinomaisesta työstä. CapMan jää merkittäväksi omistajaksi myös listautumisen jälkeen ja olen vakuuttunut siitä, että Harvialla on erittäin hyvät lähtökohdat jatkaa strategiansa toteuttamista pörssiyhtiönä”, kertoo CapMan Buyoutin partneri, Anders Björkell.

”Harvia on tänään yksi johtavista sauna ja spa -alan toimijoista. Harvian perheen viitoittama tie, yhdistettynä erittäin osaavaan ja motivoituneeseen henkilökuntaan ja CapManin ammattitaitoiseen tiimiin, on onnistuneesti kehittänyt Harvian pörssiyhtiöksi. Tästä haluan sekä omasta että koko Harvian johdon puolesta esittää lämpimät kiitokset kaikille mukana olleille. On erittäin mieluisaa, että sekä CapMan että Harvian perhe jäävät edelleen merkittäviksi omistajiksi. Toivotamme samalla myös kaikki uudet omistajat tervetulleiksi mukaan kiinnostavaan yhtiöön ja kasvavaan sauna ja spa -markkinaan”, sanoo Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju.

Harvian pörssitiedote on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.harvia.fi.

Lisätietoja:
Anders Björkell, partneri, CapMan Buyout, puh. 040 537 7566

CapMan
www.capman.fi
@CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

Harvia
www.harvia.fi

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. [1] Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja [2] ja Yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2017 oli 60,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,3 miljoonaa ja oikaistu liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 365 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Yhtiön pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös Yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa

Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville

oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[1] Kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemä Harvian tilaama analyysi.

[2] Harvian brändi oli tunnetuin saunabrändi Harvian tilaamassa kansainvälisen liikkeenjohdon konsulttiyrityksen syksyllä 2017 tekemässä kuluttajatutkimuksessa (n=810) suomalaisille, ruotsalaisille, saksalaisille, venäläisille ja yhdysvaltalaisille kuluttajille.