Skip to content

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa olemassa olevien, vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisen lunastamisen

20/03/2018

CapMan Oyj lehdistötiedote                                                            20.3.2018 klo 14.00

CapMan harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa olemassa olevien, vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen vapaaehtoisen lunastamisen

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

CapMan Oyj (”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden euromääräisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan, jonka arvioitu maturiteetti on viisi vuotta (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina olisi tarkoitus laskea liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa. Tavoiteltu lainapääoma on 50 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti lunastavansa vapaaehtoisesti takaisin 15.10.2015 liikkeeseen laskemansa, 15.10.2019 erääntyvät 30 miljoonan euron joukkovelkakirjat (ISIN: FI4000176466) (”Olemassa Olevat Joukkovelkakirjat”) kertyneine ja maksamattomine korkoineen Olemassa Olevien Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti arviolta 18.4.2018. Vapaaehtoisen takaisinlunastamisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Joukkovelkakirjalainan onnistunut hinnoittelu. 

Joukkovelkakirjalainalle haetaan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää CapManin olemassa olevien velkojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien Olemassa Olevien Joukkovelkakirjojen lunastaminen, sekä muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

OP Yrityspankki Oyj toimii Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. +358 50 465 4125

CapMan
www.capman.fi
@CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

HUOMATUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapMan Oyj:n (”CapMan”) arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään CapManin arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. CapManilla tai OP Yrityspankki Oyj:llä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset CapManin arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities Act) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi.

CapMan ei ole antanut valtuutusta Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainaa tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC, muutoksineen) mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”). Joukkovelkakirjalainaan liittyvää tarjousta yleisölle Relevantissa Jäsenvaltiossa ei voida tehdä, ellei Joukkovelkakirjalainaan liittyvää ostotarjousta voida tehdä yleisölle relevantissa Jäsenvaltiossa Esitedirektiivin seuraavien poikkeusten nojalla, jos nämä on implementoitu Relevantissa Jäsenvaltiossa: (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille; (b) alle 100 tai, jos Relevantti jäsenvaltio on implementoinut vuoden 2010 esitettä koskevan muutosdirektiivin relevantit säännökset, alle 150 luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle (jotka ovat muita kuin Esitedirektiivissä määriteltyjä kokeneita sijoittajia), kuten Esiteasetuksessa on sallittu, tai (c) muissa olosuhteissa, jotka kuuluvat Esitedirekiivin artiklan 3(2) soveltamisalaan, edellyttäen että sellainen tarjoaminen ei edellytä, että CapMan tai OP Yrityspankki Oyj julkaisisivat esitteen Esitedirektiivin artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät esitettä Esitedirektiivin artiklan 16 mukaisesti. Ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. seurauksena. ”Vuoden 2010 esitettä koskevalla muutosdirektiivillä” viitataan direktiiviin 2010/73/EU, jolla muutettiin Esitedirektiiviä.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joukkovelkakirjalainaa koskevaa esitettä ei ole, eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) (a) henkilöille joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.