Skip to content

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

01/03/2019

CapMan Oyj pörssitiedote 1.3.2019 klo 10.30

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25. päivänä maaliskuuta 2019 kello 10.00 alkaen yhtiön tiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

Osakkeenomistajia pyydetään ottamaan huomioon, ettei ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen vaikuta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen järjestämiseen 13.3.2019 tai siihen ilmoittautumiseen. Kumpaankin kokoukseen on ilmoittauduttava erikseen.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,06 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 27.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 3.4.2019.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, kokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla CapMan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. CapMan Oyj:n 13.3.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja (sisältäen mahdollisen voitonjakoa koskevan päätöksen) on saatavilla samassa osoitteessa varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 8.4.2019 alkaen.

C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 13.3.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/,

b) sähköpostitse osoitteeseen egm@capman.com,

c) kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj/EGM, Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella, sekä

d) puhelimitse Nelli Backille +358 407 022 299 (arkisin klo 9.00-16.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon keskiviikkona 13.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eikä yllä mainittua erillistä ilmoittautumista tarvitse tehdä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymiseksi, valtakirjojen antamiseksi ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumiseksi. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan Oyj/EGM, Ludviginkatu 6, 4 krs., 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2019 yhteensä 152 453 966 osaketta ja ääntä.

Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita yhteensä 26 299 kappaletta.

Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2019

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, General Counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi