Skip to content

CapMan Oyj:n 1–3 2020 osavuosikatsaus

23/04/2020

CapMan Oyj pörssitiedote / Q1 2020 osavuosikatsaus
23.4.2020 klo 8.30

CapMan Oyj:n 1–3 2020 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–3 2020:

  • Konsernin liikevaihto oli 11,9 milj. euroa 1.1.–31.3.2020 (9,3 milj. euroa 1.1.–31.3.2019), kasvua 28 prosenttia vertailukaudesta.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 7,2 milj. euroa (6,4 milj. euroa), kasvua 12 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 1,9 milj. euroa (0,8 milj. euroa), kasvua 134 prosenttia vertailukaudesta.
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 4,8 milj. euroa (2,9 milj. euroa), kasvua 66 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 3,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa), kasvua 69 prosenttia vertailukaudesta.
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli -8,4 milj. euroa (3,9 milj. euroa) johtuen omien sijoitusten käyvän arvon muutoksesta.
  • Konsernin liikevoitto oli -6,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli -5,3 senttiä (2,4 senttiä).
  • CapMan maksoi osinkoja ja pääomanpalautusta yhteensä 0,13 euroa osakkeelta vuodelta 2019, (0,12 euroa osakkeelta vuodelta 2018).

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1–3 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Olemme ennennäkemättömässä markkinatilanteessa meneillään olevan koronaviruskriisin johdosta. Kriisin vaikutukset ovat havaittavissa henkilökohtaisella, yrityskohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla kansainvälisessä liiketoimintaympäristössämme. Markkinaturbulenssi on painanut omaisuusarvoja huomattavasti viimeisten kuukausien aikana, mikä näkyy myös CapManin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen kehityksessä omien sijoitusten negatiivisena arvojen muutoksena.

Hallinnointi- ja palveluliiketoimintamme on kuitenkin vankalla pohjalla ja kehitys on ollut hyvää kriisistä huolimatta. Liikevaihtomme kasvoi 28 % ja palkkiotuottojemme kannattavuus lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Hallinnointiliiketoimintamme kasvoi 12 prosenttia usean toteutuneen strategisen hankkeen ansiosta. Hallinnointipalkkiot ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, mikä tuo liiketoiminnallemme ennustettavuutta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa, kasvua yli 100 prosenttia vertailukaudesta, johtuen sekä palkkioiden kasvusta että parantuneesta kulutehokkuudesta. Markkinatilanne vaikuttaa kuitenkin sijoittajien valmiuteen tehdä uusia sijoituspäätöksiä ja monet varainhankintaprojektit ovat viivästyneet alkuperäisistä suunnitelmista. Odotamme tästä huolimatta kuluvalle vuodelle kasvua hallinnoitavissa pääomissa sekä hallinnointipalkkioissa viime vuoden vertailukelpoisista tasoista. Epävarmasta markkinatilanteesta johtuen joidenkin rahastojen siirtyminen voitonjakoon saattaa pitkittyä.

Palveluliiketoimintamme kasvoi katsauskaudella 66 prosenttia vertailukaudesta ja palveluliiketoiminnan liikevoitto kasvoi vastaavasti 3,0 miljoonaan euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. CaPSin ja JAMin saamista palkkioista suuri osa on toistuvaa palkkiotuottoa. Scala on toteuttanut useita projekteja ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen hankevirta on edelleen hyvä, mutta toiminta on riippuvainen varainhankintamarkkinan tilanteesta.

Omien sijoitustemme käypien arvojen muutokset muodostavat merkittävän osan CapManin tuloksesta ja niiden vaihtelulla on suuri vaikutus ansaintamalliimme. Raportoimamme käyvät arvot laskivat noin 8,4 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Koronakriisi on iskenyt merkittävimmin kohdeyhtiösijoituksiimme, joiden käyvät arvot laskivat keskimäärin 20 prosenttia alkuvuonna. Infrasijoitustemme ja kiinteistösijoitustemme käyvät arvot laskivat keskimäärin 4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Käypien arvojen muutokset ovat suurelta osin laskennallisia, sillä rahastomme keskittyvät pitkän aikavälin arvonluontiin ja irtautuvat kohteistaan arvonluontisuunnitelman mukaisesti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä irtautumisten myötä realisoitunut arvonmuutos oli positiivinen. Oma taseemme on aiempaa paremmin sijoitettu selviämään markkinaturbulenssista. Olemme viime vuosina markkinasalkun myynnin myötä allokoineet pääomiamme muun muassa infra- ja kiinteistösijoituksiin, jotka ovat tässä kriisitilanteessa defensiivinen omaisuusluokka.

Likviditeettitilanteemme on hyvä ja taseemme ja rahoitusasemamme ovat vahvoja. Ensimmäisen neljänneksen lopussa rahavarat olivat 53,8 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on 40 miljoonan euron rahoituslimiitti, josta on nostettu 20 miljoonaa euroa. Olemme myös kiinnittäneet erityistä huomiota kustannuksiimme ja ryhtyneet nopeisiin toimenpiteisiin kulutason sopeuttamiseksi tavoitteena tukea yhtiön lähiajan kannattavuutta.

Meille tärkeintä vallitsevissa olosuhteissa on työntekijöidemme terveyden ja hyvinvoinnin takaaminen ja haluan erityisesti kiittää heitä huomattavista panostuksista ja joustavuudesta viime aikoina. Olemme aktiivinen ja kohdesijoituksiamme tukeva omistaja, joka pyrkii varmistamaan sijoitusten lyhyen ja pitkän aikavälin menestyksen. Näinä haastavina aikoina toimintamme yhteiskunnallinen merkitys korostuu. Pyrimme nyt tekemään kauaskantoisia ja vastuullisia toimenpiteitä, joiden avulla voimme luoda merkittävää pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja osakkeenomistajillemme.”

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvion vuodelle 2020 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2020 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2020.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-3/20 1-3/19
Liiketappio (-voitto) -6,0 4,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 0,8
Lahjoitukset 0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,9
Oikaistu liiketappio (-voitto) -6,0 5,6
Katsauskauden tulos -7,4 4,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 0,7
Lahjoitukset 0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,8
Oikaistu katsauskauden tulos -7,4 4,8
Osakekohtainen tulos, senttiä -5,4 2,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,6
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä -5,4 3,0
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -5,3 2,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä -5,3 2,9
% 31.3.20 31.3.19
Oman pääoman tuotto, % p.a. -26,0 12,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. -26,0 15,0
Omavaraisuusaste, % 47,4 52,6

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2020-q1-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 23.4.2020

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-3 2020 osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi