Skip to content

CapMan Oyj:n 2020 tilinpäätöstiedote

04/02/2021

CapMan Oyj pörssitiedote / Tilinpäätöstiedote / 4.2.2021 klo 8.30

CapMan Oyj:n 2020 tilinpäätöstiedote

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–12 2020:

  • Konsernin liikevaihto oli 43,0 milj. euroa 1.1.–31.12.2020 (49,0 milj. euroa 1.1.–31.12.2019), laskua 12 prosenttia vertailukaudesta.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 30,9 milj. euroa (32,8 milj. euroa), laskua 6 prosenttia vertailukaudesta. Hallinnointipalkkiot olivat 28,9 milj. euroa (24,7 milj. euroa), kasvua 17 prosenttia. Liikevoitto oli 9,1 milj. euroa (raportoitu 6,0 milj. euroa, vertailukelpoinen 10,2 milj. euroa)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 11,4 milj. euroa (15,7 milj. euroa), laskua 28 prosenttia vertailukaudesta, ja liikevoitto 5,0 milj. euroa (9,1 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (raportoitu 10,2 milj. euroa, vertailukelpoinen 10,4 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli 12,3 milj. euroa (raportoitu 19,4 milj. euroa, vertailukelpoinen 25,0 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 3,3 senttiä (raportoitu 9,0 senttiä, vertailukelpoinen 11,6 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3,8 mrd euroa 31.12.2020.
  • Hallitus ehdottaa tilikaudelta 2020 14 sentin varojenjakoa/osake, josta osinkoa 2 senttiä/osake ja pääomanpalautusta 12 senttiä/osake. Varojenjako maksettaisiin kahdessa samansuuruisessa erässä kuuden kuukauden välein.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Olemme vuoden 2020 aikana kasvattaneet hallinnoitavia pääomiamme ja palkkiopohjaamme merkittävästi. Tämä on heijastunut palkkiotuottojen kannattavuuteen, joka on ennätystasolla. Samalla toistuvien palkkioiden merkitys tulonmuodostukselle kasvaa tasaisesti. Sijoitustuottomme kehittyivät vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja muutos oli selvästi positiivinen koko vuodelta alkuvuoden jyrkän laskun jälkeen. Olemme tänä vuonna toteuttaneet useita kasvu- ja kehityshankkeita, jotka tukevat valittua strategista suuntaamme ja joiden avulla luomme pohjaa tulevien vuosien kasvulle.

Hallinnoitavat pääomat saavuttivat vuoden lopussa 3,8 miljardin euron ennätystason. Vuoden viimeisen kuuden kuukauden aikana ne kasvoivat yli 700 miljoonaa euroa, eli yli 20 prosenttia. Jatkoimme CapMan Nordic Real Estate III -rahaston varainhankintaa ja rahasto on jo tässä vaiheessa ylittänyt tavoitekokonsa. Rahastoon tammikuuhun mennessä saatujen 535 milj. euron sijoitussitoumusten ansiosta se on CapManin historian suurin. CapMan Growth II -rahasto ylitti niin ikään tavoitekokonsa ja se suljettiin 97 miljoonan euron suuruisena. Molemmat rahastot ovat jo tehneet useita sijoituksia. Odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vuonna 2021 uusien rahastojen ja varainkeruuprojektien myötä.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa. Segmentin liikevaihto laski 6 prosenttia, vertailukautta alhaisempien voitonjako-osuustuottojen takia. Hallinnointipalkkiomme kuitenkin kasvoivat yli 17 prosenttia vertailukaudesta uusien hallinnoitavien pääomien ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 9 miljoonaa euroa, kasvua yli 50 prosenttia, johtuen sekä palkkioiden kasvusta että parantuneesta kulutehokkuudesta.

Palveluliiketoimintamme liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa ja liikevoitto 5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Segmentin liikevaihto laski 28 prosenttia vertailukaudesta, johtuen pääosin viime vuotta pienemmistä transaktiopohjaisista palkkioista. Palveluliiketoiminnan toistuvat palkkiotuotot kasvoivat yhteensä 14 prosenttia viime vuodesta.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli vuoden lopussa yli 13 miljoonassa eurossa, kasvua 7 prosenttia vertailukaudesta. Kasvu muodostui lähes kokonaan toistuvista palkkioista. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on yli nelinkertaistunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja odotamme positiivisen kehityksen jatkuvan lähivuosina.

Tasesijoitustemme käyvät arvot ovat vaihdelleet viime vuoden aikana seuraten markkinan kehitystä. Raportoimamme käyvät arvot nousivat noin 7 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä, mikä heijastaa useiden sijoituskohteiden parantuneita näkymiä. Alkukevään jyrkän laskun jälkeen rahastot ovat kehittyneet hyvin ja sijoitustemme käyvät arvot nousivat 4,4 miljoonaa euroa koko vuodelta 2020.

Palkkiopohjamme on vakaa ja kasvava, ja toistuvat tulovirrat tukevat palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kehitystä. Monessa rahastossamme on merkittävää voitonjakopotentiaalia, jonka realisointia piristyvä irtautumismarkkina auttaa. Loppuvuoden 2020 vahva tulos antaa suuntaa vuoden 2021 kehitykselle.

Taseemme on vahva ja likviditeettimme on erittäin hyvä. Vuodenvaihteessa omavaraisuusasteemme oli 52 prosenttia ja likvidit varat olivat lähes 60 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 maksetaan 14 senttiä per osake, osinkona ja pääomanpalautuksena. Tämän myötä CapManin varojenjako osakkeenomistajille nousisi kahdeksatta peräkkäistä vuotta.”

Hallituksen ehdotus varojenjaosta

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Hallitus esittää yhtiön 17.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n jakokelpoisista varoista tilikaudelta 2020 jaettaisiin osakkeenomistajille yhteensä 0,14 euroa/osake, eli yhteensä noin 21,9 milj. euroa. Varojenjako jakautuisi osinkoon 0,02 euroa/osake, eli yhteensä noin 3,1 milj. euroon, sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaan pääomanpalautukseen 0,12 euroa/osake, eli yhteensä noin 18,8 milj. euroon. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 72,2 milj. euroa 31.12.2020. Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa samansuuruisessa erässä kuuden kuukauden välein.

CapManin hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg:

”CapManin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksetaan yhteensä 14 senttiä/osake osinkoa ja pääomanpalautusta. Markkinoilla yleistyvän käytännön mukaisesti ehdotamme, että yhtiön varojenjako osakkeenomistajille toteutetaan kahdessa erässä vuodesta 2021 eteenpäin. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen, ja yhtiö kasvattaa tämän ehdotuksen myötä vuosittaista varojenjakoaan kahdeksatta peräkkäistä vuotta.”

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

Näkymäarvio vuodelle 2021

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2021 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2021.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-12/20 1-12/19
Liikevoitto 12,3 19,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,1
Lahjoitukset 0,3
Liikearvon arvonalentuminen 4,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 5,7
Oikaistu liikevoitto 12,3 25,0
Katsauskauden tulos 6,3 15,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,0
Lahjoitukset 0,3
Liikearvon arvonalentuminen ja muut arvonalentumiset 2,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 4,1
Oikaistu katsauskauden tulos 6,3 20,0
Osakekohtainen tulos, senttiä 3,3 9,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 3,3 11,9
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,3 9,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 2,6
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 3,3 11,6
% 31.12.20 31.12.19
Oman pääoman tuotto, % p.a. 5,2 12,7
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. 5,2 16,0
Omavaraisuusaste, % 51,9 59,9

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.00

CapMan esittelee tuloksen klo 9.00 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2020-q4-results. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 4.2.2021

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 2020 Tilinpäätöstiedote

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä lähes neljän miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.