Skip to content

CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

03/02/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / tilinpäätöstiedote
3.2.2022 klo 8.00

CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–12 2021:

  • Konsernin liikevaihto oli 52,8 milj. euroa 1.1.–31.12.2021 (43,0 milj. euroa 1.1.–31.12.2020), kasvua 23 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 44,6 milj. euroa (12,3 milj. euroa).
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 43,6 milj. euroa (33,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (9,5 milj. euroa).*)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 8,6 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa). *)
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 32,7 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 21,4 senttiä (3,3 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,5 mrd euroa 31.12.2021, kasvua 690 milj. euroa viimeisen 12 kuukauden aikana.
  • Hallitus ehdottaa tilikaudelta 2021 15 sentin varojenjakoa/osake, josta osinkoa 4 senttiä/osake ja pääomanpalautusta 11 senttiä/osake.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tilinpäätöstiedotteesta kaudelta 1.1.–31.12.2021. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

*) Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan raportoitavien segmenttien koostumuksen muutosta 1.1.2021 alkaen.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Vuosi 2021 oli CapManin koko pörssihistorian vahvin liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna. Vuoden 2021 liikevaihto oli 53 miljoonaa euroa, kasvua 23 prosenttia vuodesta 2020 ja liikevoitto oli vastaavasti 45 miljoonaa euroa, kasvua 262 prosenttia vuodesta 2020. Vuoden 2021 ennätystuloksen taustalla ovat erityisesti vahva kansainvälinen varainhankinta, onnistunut arvonluontityö ja hyvin toteutuneet irtautumiset.

Visiomme on olla pohjoismainen listaamattoman markkinan johtava toimija. Tähän visioon pohjautuva strategiamme on edistynyt monella rintamalla vuoden 2021 aikana. Olemme strategiamme mukaisesti laajentaneet rahastojemme sijoittajapohjaa, monipuolistaneet tarjoomaamme listaamattomassa markkinassa ja keskittyneet aktiiviseen ja vastuulliseen arvonluontiin.

Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2021 lopussa 4,5 miljardia euroa ja ne kasvoivat lähes 700 miljoonaa euroa vuoden aikana. Keräsimme pääomaa muun muassa uusiin Residential- ja Credit-rahastoihimme sekä CapMan Wealth Servicen uuteen sijoitusohjelmaan. Meillä on käynnissä useita varainkeruuhankkeita muun muassa seuraavaan Infra-rahastoon sekä useisiin kiinteistörahastoihin. Nämä hankkeet etenevät suunnitelmiemme mukaisesti ja odotamme kasvun hallinnoitavissa pääomissa jatkuvan vuoden 2022 aikana.

Usean rahaston onnistuneen arvonluontityön ja käynnissä olevien irtautumisprosessien seurauksena rahastoissamme on merkittävää voitonjakopotentiaalia. Saimme vuoden aikana voitonjako-osuustuottoja CapMan Mezzanine V -rahastosta ja odotamme CapMan Nordic Real Estate -rahaston siirtyvän voitonjakoon lähikuukausina. Myös useat muut rahastot ovat kehittyneet vahvasti ja lähestyvät nyt voitonjakoa.

Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 44 miljoonaa euroa vuonna 2021, kasvua 29 prosenttia vuodesta 2020. Liikevaihto kasvoi uusien hallinnoitavien pääomien ja voitonjako-osuustuottojen ansiosta. Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa, kasvua 39 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoittoa kasvatti tuottojen merkittävä kasvu yhdistettynä kulutason hallittuun kehitykseen.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 4 miljoonaa euroa vuonna 2021. Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankintapalvelu CaPS sekä raportointi- ja analytiikkapalvelu JAY Solutions kehittyivät molemmat vahvasti. CaPSin liikevaihto jatkoi kasvuaan ja toiminta oli hyvin kannattavaa. JAY Solutionsin liiketoiminta kasvoi merkittävästi uusien asiakkuuksien sekä B2B -liiketoiminnan kasvun myötä.

Hallinnointi- ja palveluliiketoimintojen palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on jatkanut kasvamista ja oli vuonna 2021 ennätystasolla. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on vakaata ja ennustettavaa ja se on kasvanut keskimäärin noin 50 prosenttia vuodessa viimeisen neljän vuoden aikana. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kasvun jatkuvan vahvana myös vuoden 2022 aikana, erityisesti kasvavien hallinnoitavien pääomien ansiosta.

Vuotta 2021 kuvastaa erityisesti onnistunut arvonluontityö. Tasesijoitustemme käyvät arvot nousivat 34 miljoonaa euroa vuonna 2021. Positiivinen kehitys oli laajamittaista ja koski kaikkia aktiivisia strategioitamme sekä ulkopuolisia rahastosijoituksiamme. Onnistunut arvonluontityö näkyi myös sijoitusten realisoinneissa. Sijoitusten nettorahavirta CapManille oli 18 milj. euroa.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2021 lopussa omavaraisuusasteemme oli 53 prosenttia ja likvidit varat olivat 65 miljoonaa euroa. Hallitus esittää vuoden 2022 yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 15 senttiä per osake. Vuoden 2021 tulos oli 21 senttiä per osake. Tämän myötä varojenjako kasvaisi yhdeksättä peräkkäistä vuotta osinkopolitiikkamme mukaisesti.

CapManin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävä. Meillä on mahdollisuus ja vahva halu kehittää sijoituskohteitamme ympäristöystävällisimmiksi, sosiaalisesti kestävimmiksi ja hyvän hallinnointitavan mukaisiksi ja näin rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa Pohjoismaissa. Olemme jalkauttaneet uutta ESG-strategiaa, jonka myötä kestävyystekijät tulevat järjestelmällisesti osaksi kaikkea toimintaamme. Osana tätä työtä olemme asettaneet selkeitä kestävyystavoitteita sekä CapManille että hallinnoimillemme rahastoille. Sitoudumme siihen, että toiminnallamme hillitsemme ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen asettamien rajojen mukaisesti. Sitoudumme lisäksi edistämään hyvinvoivien, monimuotoisten ja osallistavien työyhteisöjen muodostamista osana aktiivista arvonluontia.

Olemme vuoden 2021 aikana nostaneet liiketoimintamme ja tuloksemme uudelle tasolle. Lähivuosina jatkamme panostuksiamme kasvuun ja erityisesti toimintamme kansainvälistymiseen. Kaiken toimintamme ytimessä on jatkossakin aktiivinen ja vastuullinen arvonluontityö. Tämä kasvun ja arvonluonnin yhdistelmä parantaa tuloksentekokykyämme ja auttaa meitä toteuttamaan visiotamme olla pohjoismainen listaamattoman markkinan johtava toimija.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-12/21 1-12/20
Liikevoitto 44,6 12,3
Katsauskauden tulos 35,4 6,3
Osakekohtainen tulos, senttiä 21,9 3,3
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 21,4 3,3
% 31.12.21 31.12.20
Oman pääoman tuotto, % p.a. 29,4 5,2
Omavaraisuusaste, % 53,3 51,9

Hallituksen ehdotus varojenjaosta

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Hallitus esittää yhtiön 16.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n jakokelpoisista varoista tilikaudelta 2021 jaettaisiin osakkeenomistajille yhteensä 0,15 euroa/osake, eli yhteensä noin 23,5 milj. euroa. Varojenjako jakautuisi osinkoon 0,04 euroa/osake, eli yhteensä noin 6,3 milj. euroon, sekä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaettavaan pääomanpalautukseen 0,11 euroa/osake, eli yhteensä noin 17,2 milj. euroon. CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 56,9 milj. euroa 31.12.2021. Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

Näkymäarvio vuodelle 2022

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2022.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2021-q4-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Koronavirustilanteesta johtuen yhtiö ei järjestä tiedotustilaisuutta toimistollaan.

Helsinki 3.2.2022

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 2021 tilinpäätöstiedote

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.