Skip to content

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

03/02/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / kutsu yhtiökokoukseen
3.2.2022 klo 8.05

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen             

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 16. päivänä maaliskuuta 2022 kello 10.00 alkaen CapMan-konsernin pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 4. kerros, 00130 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä ja tilintarkastaja eivät osallistu Yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksesta ei myöskään järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön toimitusjohtaja Joakim Frimodigin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan ennen Yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Johan Aalto. Mikäli asianajaja Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia Yhtiökokouksen puheenjohtajana, Yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouksessa pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön Senior Legal Counsel Pasi Erlin. Mikäli Pasi Erlinillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua Yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n Innovatics Oy:lle toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön 22.2.2022 pörssitiedotteella julkaistava vuoden 2021 vuosikertomus esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus tulee sisältämään Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se tulee saataville 22.2.2022 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan noin 56,9 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,15 euroa osakkeelta vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta, joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,11 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,06 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 25.3.2022.

Toinen erä olisi 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,05 euroa osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.9.2022. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi 16.9.2022 ja alustava maksupäivä 23.9.2022.

Todetaan, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voi vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

10. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön palkitsemisraportin.

Koska Yhtiökokoukseen voi osallistua ainoastaan ennakkoäänestyksen kautta, katsotaan Yhtiön 22.2.2022 pörssitiedotteella julkistettava vuoden 2021 palkitsemisraportti esitetyksi Yhtiökokoukselle. Yhtiön vuoden 2021 palkitsemisraportti tulee saataville 22.2.2022 myös Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

11. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2021: 5 000 euroa)
  • Hallituksen varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000 euroa)
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2021: 4 000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
  • Hallituksen jäsenet: 3 250 euroa kuukaudessa (2021: 3 250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2021: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2021: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

  • Johan Bygge
  • Catarina Fagerholm
  • Johan Hammarén
  • Mammu Kaario
  • Olli Liitola
  • Andreas Tallberg

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Eero Heliövaara on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Johan Hammarén on ei-riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäsen hän on, sekä ei-riippumaton Yhtiöstä, koska Hammarén on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Kristina Sandin.

16. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

17. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

18. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ 22.2.2022 alkaen. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 30.3.2022.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon alla kuvatulla tavalla.

1. Oikeus osallistua

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 9.2.2022 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajan Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.2.2022 klo 12.00 – 10.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Sähköisesti Inderesin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Inderesin elektronisessa ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla (www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/) saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 9.2.2022 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehet eivät voi osallistua Yhtiökokoukseen fyysisesti ja heidänkin tulee äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 9.2.2022 klo 12.00 alkaen tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä 10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä Innovatics Oy:llä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtuutusasiakirjat on toimitettava ja niillä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Lisätietoa tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.3.2022. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.  Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@capman.com viimeistään 8.2.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä Yhtiöllä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi Yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 9.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 2.3.2022 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com. Kysymysten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ 7.3.2022 alkaen. Kysymysten esittämisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 3.2.2022 yhteensä 156,617,293 osaketta, jotka edustavat 156,617,293 ääntä.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 3.2.2022

CAPMAN OYJ

Hallitus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varallisuuden hallinnoinnin, sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) vuonna 2012. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi