Skip to content

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

16/03/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / yhtiökokouksen päätökset
16.3.2022 klo 10.30

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon- ja pääomanpalautuksenmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että CapMan Oyj:n vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,15 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus koostuvat osinko-osuudesta, joka on 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,11 euroa osakkeelta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä on 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,06 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 18.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 25.3.2022.

Toinen erä on 0,07 euroa osakkeelta ja muodostuu osinko-osuudesta, joka on 0,02 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka on 0,05 euroa osakkeelta. Toinen erä maksetaan syyskuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää maksusta erikseen ja vahvistaa toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 14.9.2022. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 16.9.2022 ja alustava maksupäivä 23.9.2022.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Johan Bygge, Catarina Fagerholm, Johan Hammarén, Mammu Kaario, Olli Liitola ja Andreas Tallberg valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota rahana seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 4 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei toimi samalla hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja muille hallituksen jäsenille 3 250 euroa. Lisäksi hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio ja korvata matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,94 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä yhtiökokouksen päivämääränä vastasi noin 8,94 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Helsinki 16.3.2022

CapMan Oyj

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. + 358 40 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.