Skip to content

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1–9 2022

27/10/2022

CapMan Oyj pörssitiedote / osavuosikatsaus
27.10.2022 klo 8.00

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1–9 2022

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–9 2022:

  • Konsernin liikevaihto oli 47,8 milj. euroa 1.1.–30.9.2022 (38,1 milj. euroa 1.1.–30.9.2021), kasvua 26 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 45,6 milj. euroa (32,4 milj. euroa), kasvua 41 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 38,8 milj. euroa (31,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 14,7 milj. euroa (10,0 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (3,0 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liikevoitto oli 32,0 milj. euroa (23,1 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 22,0 senttiä (15,8 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 4,9 mrd euroa 30.9.2022, kasvua 586 milj. euroa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.9.2022. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”CapManin tulos on ennätystasolla ja yhtiö on sekä operatiivisesti että taloudellisesti vahvempi kuin koskaan aikaisemmin. Heikentyneillä markkinanäkymillä ja lisääntyneillä epävarmuustekijöillä on toistaiseksi ollut maltillinen vaikutus CapManin kehitykseen. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 48 miljoonaa euroa, kasvua 26 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikevoitto oli 46 miljoonaa euroa, kasvua 41 prosenttia viime vuoden ennätyslukemista. Kaikkien liiketoimintasegmenttien kannattavuus parani viime vuodesta ja olemme vuoden 2022 aikana ylittäneet kaikki pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme.

Hallinnoitavat pääomat olivat vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen lopussa 4,9 miljardia euroa ja ne kasvoivat noin 14 prosenttia vuodentakaisesta tasosta. Olemme kuluvan vuoden aikana keränneet uutta pääomaa rahastoihimme yli 500 miljoonaa euroa. Markkinan lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on säilynyt hyvänä.

Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on vakaata ja ennustettavaa. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on jatkanut useamman vuoden kestänyttä tasaista kasvuaan ja oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa jälleen uudella ennätystasolla. Kasvu vuoden 2022 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 35 prosenttia viime vuoden vastaavista luvuista kasvavien hallinnointipalkkioiden sekä hyvin kehittyvän palveluliiketoiminnan ansiosta. Odotamme palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden paranevan merkittävästi tulevien vuosien aikana.

Voitonjako-osuustuottojen osuus CapManin tulonmuodostuksessa on selvässä kasvussa. Voitonjaon piirissä olevissa rahastoissa on jäljellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat meneillään ja joista kertyy voitonjako-osuustuottoja aina irtautumisten toteutuessa. Lisäksi usea rahasto on lähellä voitonjakoa ja odotamme osan niistä siirtyvän voitonjakoon seuraavan 12 kuukauden aikana.

Tasesijoitustemme käyvät arvot ovat tämän vuoden aikana nousseet peräti 32 miljoonaa euroa pitkään jatkuneen onnistuneen arvonluontityön seurauksena. Viimeaikainen markkinakehitys on vaikuttanut tasesijoitustemme käypään arvoon negatiivisesti laskevien arvostustasojen kautta. Usean yhtiön vahvan operatiivisen kehityksen ja useamman menestyksekkäästi toteutuneen irtautumisen myötä käypien arvojen nettomuutos on kuitenkin ollut selvästi positiivinen. Rahastoihimme tällä hetkellä kerätystä pääomasta noin 30 prosenttia on vielä sijoittamatta ja vallitsevassa markkinatilanteessa näemme useita houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

Taseemme ja likviditeettimme ovat vahvat. Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa omavaraisuusasteemme oli yli 50 prosenttia ja likvidit varat olivat lähes 60 miljoonaa euroa. CapManin tavoitteena on maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa. Viimeaikainen tuloskehitys, pitkän aikavälin kasvuodotukset ja vahva tase tukevat tätä tavoitetta.

Päivitetyn strategiamme myötä olemme nostaneet vastuullisuuden kaiken toimintamme keskiöön. Visiomme on olla Pohjoismaiden vastuullisin pääomasijoittaja. Olemme suoriutuneet erittäin hyvin viime vuoden aikana toteutuneissa vastuullisen sijoittamisen arvioissa ja esimerkiksi moni GRESB-kokonaisuuden mukaisesti raportoiva kiinteistö- ja infrastruktuurirahastomme on parantanut tuloksiaan viime vuoteen verrattuna ja yksi on edelläkävijä omassa verrokkiryhmässään. Kehitämme jatkuvasti kestävää sijoittamista ja kohteiden kestävää arvonluontia edistäviä työkaluja, laajennamme sijoituspolitiikkojamme ja ohjeistuksiamme ja jatkamme vaikuttavuuden mittaamista. Seuraamme myös toiminnallemme asetettuja ESG-tavoitteita ja tulemme raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta ensimmäistä kertaa vuodelta 2022.

Olen erittäin tyytyväinen CapManin saavutuksiin vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Edistimme keskeisiä varainhankinta- ja arvonluontihankkeitamme suunnitellusti ja toteutimme strategiaamme laajasti. Liiketoimintamme pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat erittäin vahvat, mikä heijastuu myös syyskuussa lanseeratussa päivitetyssä strategiassamme. Tavoitteemme on hallinnoitavien pääomien tuplaaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Kunnianhimoinen tavoite rakentuu vahvan orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen yhdistelmään ja sen perustana on listaamattoman markkinan houkuttelevat fundamentit sekä CapManin vahva asema. Pitkän aikavälin kasvunäkymien valossa nostimme kasvutavoitteen 10 prosentista 15 prosenttiin.

Lyhyellä aikavälillä odotamme yrityskauppa- ja transaktioaktiviteetin sekä varainhankinnan hidastumista yleisen markkinatilanteen lisääntyneen epävarmuuden seurauksena. Yksittäisistä vaikutuksista huolimatta suhtaudumme luottavaisin mielin kykyymme kasvaa ja luoda pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme yli syklien.”

Joakim Frimodig

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-9/22 1-9/21
Liikevoitto 45,6 32,4
Katsauskauden tulos 36,0 26,0
Osakekohtainen tulos, senttiä 22,3 16,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 22,0 15,8
% 30.9.22 30.9.21
Oman pääoman tuotto, % p.a. 36,2 29,9
Omavaraisuusaste, % 51,3 51,0

Taloudelliset tavoitteet

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapMan pitää näkymäarvio vuodelle 2022 muuttumattomana

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2022.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2022-q3-results/. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 27.10.2022

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-9 2022 osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,9 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi