Skip to content

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

02/02/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / Kutsu yhtiökokoukseen
2.2.2023 klo 8.15

Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                                                 

CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä maaliskuuta 2023 kello 10.00 alkaen Kämp Symposionissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta. Osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää ennakkoon kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen

2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen esittäminen.

Yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus tulee sisältämään Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja se tulee saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 21.2.2023.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan noin 45,7 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,17 euroa osakkeelta vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella. Osinko ja pääomanpalautus koostuisivat osinko-osuudesta, joka olisi 0,08 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,09 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Osinko ja pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä olisi 0,09 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,05 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksettaisiin 24.3.2023.

Toinen erä olisi 0,08 euroa osakkeelta ja muodostuisi osinko-osuudesta, joka olisi 0,04 euroa osakkeelta, ja pääomanpalautusosuudesta, joka olisi 0,04 euroa osakkeelta. Toinen erä maksettaisiin syyskuussa 2023 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi maksusta erikseen ja vahvistaisi toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 13.9.2023. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä olisi 15.9.2023 ja alustava maksupäivä 22.9.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä Yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.
Palkitsemispolitiikka julkistetaan pörssitiedotteella ja se tulee saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 21.2.2023.

11. Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen

Yhtiön vuoden 2022 palkitsemisraportti tulee saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteeseen www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 21.2.2023.

12. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 5000 euroa kuukaudessa (2022: 5000 euroa)
  • Hallituksen varapuheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2022: 4000 euroa)
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4000 euroa kuukaudessa (2022: 4000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
  • Hallituksen jäsenet: 3250 euroa kuukaudessa (2022: 3250 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2022: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2022: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

14. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

  • Johan Bygge
  • Catarina Fagerholm
  • Johan Hammarén
  • Mammu Kaario
  • Olli Liitola

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi edellä mainituksi toimikaudeksi valitaan Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Joakim Frimodigin ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaarion.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Andreas Tallberg on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja Joakim Frimodigia ja Johan Hammarénia lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton Yhtiöstä, koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana toiminut Yhtiön toimitusjohtajana. Joakim Frimodig ja Johan Hammarén ovat ei-riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka hallituksen jäseniä he ovat.

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen CV on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/hallitus/.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja tilintarkastajan matkakulut korvataan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi Kristina Sandin.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

10 YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun julkistamisesta myös muulla tavalla.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

18 Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,86 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

19. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 8,86 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

20. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

21. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka, palkitsemisraportti sekä vuosikertomus 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/ viimeistään 21.2.2023. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 29.3.2023.

C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 8.2.2023 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään 10.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa ilmoittautumisen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajan Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa Yhtiökokouksessa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaihin 10.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tarvittaessa omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa asiasta tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatuin tavoin. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen sijasta käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Yhteisö valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 8.2.2023 klo 12.00 – 10.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/

Sähköinen ennakkoäänestys vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänten on oltava perillä Innovatics Oy:lla ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeen omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi. Kokouspaikassa ja kokousjärjestelyissä noudatetaan asianmukaisia terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä turvallisen Yhtiökokouksen varmistamiseksi. Yhtiö kehottaa Yhtiökokoukseen ilmoittautuneita äänestämään ennakkoon ja pidättäytymään henkilökohtaisesta osallistumisesta, jos heillä on flunssan kaltaisia oireita.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään osakkeenomistajille sähköpostitse ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen agm@capman.com. Kysymysten on oltava perillä viimeistään 1.3.2023 klo 16.00. Yhtiön pyrkii vastaamaan tällaisiin kysymyksiin verkkosivuillaan osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viimeistään 6.3.2023. Yllä mainitulla tavalla esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

CapManilla on kokouskutsun päivänä 2.2.2023 yhteensä 158,054,968 osaketta, jotka edustavat 158,054,968 ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 26,299 omaa osaketta.

Helsingissä 2.2.2023

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, CapMan Oyj, puh. 040 590 1043

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 190 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi