Skip to content

CapMan Oyj:n 1–9 2023 osavuosikatsaus

26/10/2023

CapMan Oyj
Pörssitiedote / osavuosikatsaus
26.10.2023 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–9 2023 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–9 2023:

  • Konsernin liikevaihto oli 45,3 milj. euroa 1.1.–30.9.2023 (47,8 milj. euroa 1.1.–30.9.2022), laskua 5 prosenttia.
  • Konsernin liikevaihto ilman voitonjako-osuustuottoja, eli palkkiotuotot, oli 42,3 milj. euroa (42,3 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto oli 9,5 milj. euroa (45,6 milj. euroa).
  • Palkkiotuottojen kannattavuus, eli konsernin liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia, oli 8,3 milj. euroa (7,7 milj. euroa), kasvua 7 prosenttia.
  • Hallinnointiliiketoiminnan liikevaihto oli 37,2 milj. euroa (38,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 11,7 milj. euroa (14,7 milj. euroa).
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 7,8 milj. euroa (8,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
  • Sijoitustoiminnan liiketappio oli 2,1 milj. euroa (liikevoitto 32,0 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 4,4 senttiä (22,0 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 5,0 mrd euroa 30.9.2023.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.9.2023. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla yhdessä tulosjulkistusesityksen kanssa osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Olen tyytyväinen hallinnointipalkkioiden ja palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden kasvuun. Lisäksi omat rahastomme kehittyivät positiivisesti katsauskaudella.

Tulos luotiin globaalisti epävarmassa markkinassa. Lisääntyneet geopoliittiset jännitteet ovat tehneet toimintaympäristöstä arvaamattomamman. Samanaikaisesti Euroopassa viime vuoden aikana nopeasti nousseiden korko- ja inflaatiotasojen näkymät ovat tasaantuneet, mikä puolestaan parantaa toimintamme ennakoitavuutta.

Viimeaikainen transaktioaktiviteetti rahastoissamme osoittaa, että olemme onnistuneet toteuttamaan sijoitusstrategioitamme hidastuneesta markkinasta huolimatta. Kuluvan vuoden aikana olemme toteuttaneet seitsemän uutta sijoitusta ja neljä irtautumista rahastoista, joista viimeisimmät ovat CapMan Nordic Real Estate III -rahaston sijoitus Ruotsissa sijaitsevaan logistiikkakeskushankkeeseen, ja CapMan Nordic Property Income -rahaston irtaantuminen Tanskassa sijaitsevasta varastokiinteistöstä.

Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvuaan

Vakaat ja ennustettavat palkkiotuotot ovat liiketoimintamme perusta. Sekä hallinnointipalkkiot että hankintapalvelu CaPS kasvoivat selkeästi vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

Palkkiotuottojen positiivinen kehitys yhdistettynä maltilliseen kulukehitykseen kasvatti palkkiotuottoihin perustuvaa kannattavuutta seitsemän prosenttia.

Palkkiotuottojen kannattavuuden parantaminen on yksi liiketoimintamme pääpainopisteistä myös jatkossa. Palkkiotuottojen hyvän kehityksen takia operatiivinen rahavirta oli jälleen vertailukautta vahvempi.

Katsauskauden voitonjako-osuustuotot saatiin kesällä ensimmäisen Growth rahaston irtautumisten myötä. Meillä on tällä hetkellä käynnissä useampi irtautuminen voitonjaon piirissä olevista tai sitä lähenevistä rahastoista, ja näiden toteutuessa odotamme lisää voitonjako-osuustuottoja seuraavan 12 kuukauden aikana.

Pohjoismainen listaamaton markkina kiinnostaa erityisesti kansainvälisesti  

Listaamattoman markkinan pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset, vaikka varainhankintaprosessit ovat vallitsevassa markkinatilanteessa pidentyneet. Erityisesti kansainväliset sijoittajat ovat halukkaita sijoittamaan pohjoismaiseen listaamattomaan markkinaan ja olemme valikoituneet usean suuren instituution luottokumppaniksi.

Sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on säilynyt hyvänä ja olemme keränneet vuoden 2023 aikana noin 260 miljoona euroa uutta pääomaa infrastruktuuri-, kiinteistö- ja private equity -rahastoihimme sekä mandaatteihimme ja edistäneet onnistuneesti hankkeita kaikilla sijoitusalueillamme. Odotamme uusia sitoumuksia loppuvuoden aikana useaan käynnissä olevaan varainkeruuhankkeeseen.

Arvonluonti omissa rahastoissa jatkui positiivisena, ulkopuoliset rahastot edelleen miinusmerkkiset

Sijoitukset CapManin omiin rahastoihin kehittyivät keskimäärin positiivisesti katsauskaudella. Käyvän arvon muutokset ilman ulkopuolisia rahastosijoituksia olivat +2,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 2 prosentin arvonnousua. Ulkopuolisten, lähinnä venture capital -rahastojen negatiivinen käyvän arvon muutos taittui kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta vuodenvaihteen tasoon verrattuna arvonmuutos on edelleen negatiivinen. Tästä johtuen sijoitusten käyvät arvot laskivat kokonaisuudessaan katsastuskaudella prosentin.

Työ kestävän kehityksen parissa näkyy tuloksissa

Olemme jatkaneet kestävän kehityksen edistämistä liiketoiminnassamme sekä tulosten mittaamisessa.

Esimerkkinä positiivisesta kehityksestä rahastomme pärjäsivät hyvin vuotuisissa kiinteistö- ja infrastruktuurirahastojen kestävyyttä arvioivissa GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -arvioinneissa. Kuudesta arvioidusta kiinteistörahastosta kaikki paransivat tuloksiaan ja kolme rahastoa, CapMan Hotels II, CapMan Nordic Property Income ja BVK Residential Mandate, saavuttivat neljä tähteä viidestä. Ensimmäinen infrastruktuurirahastomme paransi tulostaan ja oli jälleen neljän tähden arvosanallaan eurooppalaisen verrokkiryhmän kärkineljänneksessä.

Toteutamme visiotamme olla vastuullisin pääomasijoittaja Pohjoismaissa integroimalla kestävyystekijöitä osaksi kaikkea CapMan-konsernin sekä sijoituskohteidemme toimintaa ja on hienoa nähdä, että johdonmukainen työ tuottaa tulosta myös riippumattomissa arvioinneissa.

Päivitetty varojenjakopolitiikka tukee strategisia tavoitteitamme

Taseemme on vahva ja likviditeettimme hyvällä tasolla.

Olemme sitoutuneita kasvustrategiaan, jonka keskeinen tavoite on hallinnoitavien pääomien kaksinkertaistaminen 10 miljardiin euroon kuluvan strategiajakson aikana. Kasvavat hallinnoitavat pääomat lisäävät palkkiotuottoja ja sen myötä liikevoittoa ja arvoa osakkeenomistajille.

Tämä tavoite perustuu yhtiön strategiaan kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Pohjoismaisen pääomasijoitusmarkkinan pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset. Omaisuusluokka jatkaa kasvua vallitsevista talousnäkymistä huolimatta ja houkuttelee uutta ja entistä monimuotoisempaa sijoittajakuntaa. Sijoittajakysyntä CapManin tuotteita kohtaan on vahva ja meillä on hyvät edellytykset edelleen vahvistaa positiotamme kansainvälisten sijoittajien luottokumppanina kotimarkkinoillamme.

Vahva tase tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista. Taseen aktiivisella käytöllä muun muassa sijoittamalla omiin rahastoihin CapMan edistää sijoitusalueiden nopeampaa kasvattamista. Tästä syystä hallitus on päättänyt siirtyä tulosperusteisempaan varojenjakopolitiikkaan, joka parhaiten tukee pitkäaikaista kasvua.

CapManin päivitetyn varojenjakopolitiikan mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa varojenjakoa.  Yhtiön tavoitteena on jakaa jakokelpoisten pääomien puitteissa vähintään 70 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin tilikauden tuloksesta vähennettynä sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutuksella. CapMan voi lisäksi jakaa varoja sijoitustoiminnasta kertyneistä tuotoista huomioiden kuitenkin tuleviin sijoituksiin kohdistuvat ennakoidut pääomatarpeet.

Meillä on erinomaiset edellytykset saavuttaa strategiset tavoitteemme samaan aikaan kun osallistumme vastuullisen yhteiskunnan rakentamiseen sijoittamalla kasvaviin, vastuullisesti johdettuihin yrityksiin ja toimivaan, kestävää kehitystä edistävään infrastruktuuriin ja kiinteistöihin.”

Pia Kåll

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1–9/23 1–9/22
Liikevoitto 9,5 45,6
Katsauskauden tulos 8,4 36,0
Osakekohtainen tulos, senttiä 4,4 22,3
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,4 22,0
% 30.9.23 30.9.22
Oman pääoman tuotto, % p.a. 8,5 36,2
Omavaraisuusaste, % 48,8 51,3

Taloudelliset tavoitteet

CapManin päivitetyn varojenjakopolitiikan mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa varojenjakoa.  Yhtiön tavoitteena on jakaa jakokelpoisten pääomien puitteissa vähintään 70 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin tilikauden tuloksesta vähennettynä sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutuksella. CapMan voi lisäksi jakaa varoja sijoitustoiminnasta kertyneistä tuotoista huomioiden kuitenkin tuleviin sijoituksiin kohdistuvat ennakoidut pääomatarpeet. Viime vuosien tavoin varojenjako toteutettaisiin kaksi kertaa vuodessa. CapManin aikaisempi politiikka oli maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapManin pitää näkymäarvionsa vuodelle 2023 ennallaan

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2023 aikana. Yhtiön tavoitteena on liikevoiton kasvu ilman voitonjako-osuustuottoja ja käyvän arvon muutoksia. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden liiketoiminnan kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2023.

Päivitetyn varojenjakopolitiikan perusteella CapManin hallitus odottaa ehdottavansa vuoden 2024 yhtiökokoukselle 8–12 sentin varojenjakoa osakkeelta vuodelta 2023, mikä vastaisi 12,7–19,1 miljoonan euron kokonaisvarojenjakoa. Viime vuosien tavoin varojenjako voi muodostua osingosta sekä pääomanpalautuksesta. Hallitus tekee varojenjakoehdotuksen yhtiökokoukselle, ja lopullinen varojenjako perustuu yhtiökokouksen päätökseen.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2023-q3-results/. Tilaisuuden kieli on englanti ja sen yhteydessä on mahdollisuus esittää kysymyksiä johdolle. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 26.10.2023

CAPMAN OYJ
Hallitus

Yhteystiedot:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-9 2023 osavuosikatsaus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi