Skip to content

CapMan Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedote

07/02/2024

CapMan Oyj
Pörssitiedote / tilinpäätöstiedote
7.2.2024 klo 8.00

CapMan Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätöstiedote

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 2023:

  • Konsernin liikevaihto oli 59,4 milj. euroa 1.1.–31.12.2023 (67,5 milj. euroa 1.1.–31.12.2022), laskua 12 prosenttia.
  • Konsernin liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (53,1 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,7 milj. euroa (55,7 milj. euroa).
  • Lasku liikevoitossa johtui pääosin sijoitusten käyvän arvon muutoksista –6,1 milj. euroa (+36,5 milj. euroa).
  • Konsernin liikevaihto ilman voitonjako-osuustuottoja, eli palkkiotuotot, oli 56,2 milj. euroa (57,9 milj. euroa).
  • Palkkiotuottojen vertailukelpoinen kannattavuus oli 9,7 milj. euroa (9,5 milj. euroa), kasvua 2 prosenttia.
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 0,8 senttiä (24,8 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 1,9 senttiä (26,4 senttiä).
  • CapMan Oyj sopi joulukuussa ostavansa Dasos Capital Oy:n.
  • Hallitus arvioi, että tilikaudelta 2023 jaettaisiin osinkoa 10 senttiä osakkeelta, josta ehdotetaan 6 senttiä/osakkeelta maksettavaksi keväällä ja 4 senttiä/osakkeelta syksyllä perustuen hallituksen päätökseen.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tilinpäätöstiedotteesta kaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätöstiedote taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla yhdessä tulosjulkistusesityksen kanssa osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/tulos-raportit/.

Toimitusjohtajan kommentti:

”Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin, mutta kokonaisuutena vuoden tulos jäi heikoksi sijoitusten käyvän arvon muutosten takia. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kasvustrategiamme on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja 2024 tulee olemaan CapManille vahvan kasvun vuosi.

Palkkiotuottojen kannattavuus jatkoi kasvua

Hallinnointiliiketoiminta ja hankintarengas CaPS kehittyivät hyvin markkinatilanne huomioiden. Palkkiopohja vahvistui uusien hallinnoitavien rahastojen sekä CaPSin vahvan kasvun myötä. Palkkiotuottojen kannattavuus, joka on toimintamme keskeinen avainluku, jatkoi positiivista kehitystä vuoden 2023 aikana maltillisen kulukehityksen tukemana. Palkkiotuottojen kannattavuus on kasvanut vuosittain jo neljän peräkkäisen vuoden ajan ja odotan kasvun jatkuvan.

Voitonjako-osuustuotot ja eteenkin käyvän arvon muutokset kehittyivät edellisvuotta heikommin, mistä syystä vuoden 2023 kokonaistulos jäi edellisestä vuodesta. CapManin omat rahastot kehittyivät keskimäärin positiivisesti pääoma- ja infrastruktuurirahastojen vahvan kehityksen ansiosta. Isoin yksittäinen tekijä vertailuvuotta heikommalle tulokselle oli ulkopuolisten venture capital rahastojen arvonkehitys, joka vahvasti positiivisen 2022 jälkeen kääntyi negatiiviseksi vuonna 2023.

Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus uusia rahastoja kohtaan luo edellytyksiä kasvulle

Vaikeutuneesta varainkeruumarkkinasta huolimatta onnistuimme laajentamaan asiakaskuntaamme entisestään kansainvälisten instituutionalisten sijoittajien kesken. Vuoden 2023 aikana keräsimme lähes 400 milj. euroa uusia hallinoitavia pääomia. Yli puolet varoista tulivat Pohjoismaiden ulkopuolelta ja noin kolmannes sijoittajilta, jotka tekivät ensimmäisen sijoituksensa CapManin rahastoon. Tämä on osoitus rahastojemme vahvasta arvonluonnista sekä kyvystämme realisoida arvoa sijoittajille ja tehdä uusia houkuttelevia sijoituksia hidastuneesta transaktiomarkkinasta ja epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Varainkeruuta edistettiin kaikilla sijoitusalueilla. Vuoden loppupuolella perustimme yhteiskuntakiinteistöihin sijoittavan Social Real Estate -rahaston, jonka varainkeruun tavoitteena on 500 milj. euroa muutaman seuraavan vuoden aikana. Lippulaivarahasto Nordic Real Estate IV valmistautuu varainkeruuseen ja odotamme sen pitävän ensimmäisen sulkemisen vuoden 2024 aikana, ja saavuttavan lopullisessa sulkemisessa 750 milj. euron koon. Toinen infrastruktuurirahasto jatkaa varainkeruuta ja on nyt saavuttanut lähes 300 milj. euron koon, ylittäen edellisen rahaston koon jo 50 prosentilla. Private Equity -strategioiden osalta Growth-tiimi on jatkanut vakuuttavaa toimintaansa. Tiimin kolmas rahasto keräsi 2023 loppupuolella huomattavan määrän sitoumuksia ja rahaston odotetaan pitävän ensimmäisen sulkemisensa alkuvuonna 2024. Näiden ja muiden kuluvan vuoden varainkeruuhankkeiden ansiosta hallinnoitavien pääomien odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden 2024 aikana.

Laajentuminen luonnonvarasijoittamiseen Dasos Capital yrityskaupan myötä

Joulukuussa sovimme hankkivamme kestävään metsä- ja luonnonvarasijoittamiseen keskittyvän Dasos Capitalin. Dasos on alan johtava toimija eurooppalaisen sijoitusportfolion laajuudessa, sijoittajien kansainvälisyydellä ja vahvalla tuottohistorialla mitattuna. Yhteensopivuus CapManin kasvustrategian ja kestävyystekijöihin keskittyvän toiminnan kanssa on erinomainen. Kaupan toteutuessa CapManin hallinnoitavat varat kasvavat välittömästi noin 630 milj. eurolla. Yhdistämällä Dasoksen tiimin osaamisen kasvavassa omaisuusluokassa CapManin kokemukseen tuotteiden skaalaamisesta luomme erinomaiset edellytykset uuden liiketoiminta-alueen nopealle kasvulle.

Edistämme missiotamme olla Pohjoismaiden vastuullisin pääomasijoittaja osana kaikkien rahastojen arvonluontityötä. Vuoden 2023 lopussa asetimme toiminnallamme nettonollapäästötavoitteen vuodelle 2040, eli 10 vuotta globaalia tavoitetta aikaisemmin. Tavoite koskee CapManin oman toiminnan lisäksi kaikkia sijoituskohteitamme. Pelkästään päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan ole riittävää ja olemme siksi yhtenä ensimmäisistä alallamme aloittaneet hankkeen edistääksemme luontopositiivisia toimintamalleja kaikilla sijoitusalueillamme.

Haluan kiittää CapManin sijoittajia ja osakkeenomistajia luottamuksesta ja kaikkia työntekijöitämme hyvästä työstä ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme. Jatkamme strategiamme suunnitelmallista toteuttamista ja olemme hyvässä asemassa saavuttamaan kasvutavoitteemme. Rakennamme yhtiöstä määrätietoisesti kansainvälisempää, kestävämpää ja taloudellisesti vahvempaa listaamattoman markkinan edelläkävijää.”

Pia Kåll

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-12/23 1-12/22
Liikevoitto 4,7 53,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Liikearvon arvonalentuminen 2,6
Uudelleenjärjestelykulut 1,5
Yritysostoihin liittyvät kulut 0,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 2,0 2,6
Oikaistu liikevoitto 6,7 55,7
Katsauskauden tulos 3,4 41,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Liikearvon arvonalentuminen 2,6
Uudelleenjärjestelykulut 1,2
Yritysostoihin liittyvät kulut 0,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,7 2,6
Oikaistu katsauskauden tulos 5,1 43,6
Osakekohtainen tulos, senttiä 0,8 25,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 1,1 1,7
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 1,9 26,8
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,8 24,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 1,1 1,6
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,9 26,4

Hallituksen ehdotus varojenjaosta

Hallituksen 27.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta. Hallitus arvioi, että tilikaudelta 2023 osinkoa jaettaisiin kokonaisuudessaan yhteensä 0,10 euroa osakkeelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,06 euroa osakkeelta vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella. Osingon maksupäivä olisi 9.4.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään lisäosingosta enintään 0,04 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus päättäisi lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 18.9.2024.

CapMan Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 37,5 milj. euroa 31.12.2023.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

CapManin varojenjakopolitiikan mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa varojenjakoa.  Yhtiön tavoitteena on jakaa jakokelpoisten pääomien puitteissa vähintään 70 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin tilikauden tuloksesta vähennettynä sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutuksella. CapMan voi lisäksi jakaa varoja sijoitustoiminnasta kertyneistä tuotoista huomioiden kuitenkin tuleviin sijoituksiin kohdistuvat ennakoidut pääomatarpeet.

Hallinnointi- ja Palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden.

Näkymäarvio vuodelle 2024

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen. Näistä syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2024.

CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2024 aikana. Yhtiö arvioi myös palkkiotuottojen kannattavuuden kasvavan vuoden 2024 aikana. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/lyhyesti/tapahtumat/. Tilaisuuden kieli on englanti ja sen yhteydessä on mahdollisuus esittää kysymyksiä johdolle. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 7.2.2024

CAPMAN OYJ
Hallitus

Yhteystiedot:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 2023 tilinpäätöstiedote

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä noin viiden miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti sekä sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 180 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi