Skip to content

CapMan Oyj:n 1–3 2024 osavuosikatsaus

03/05/2024

CapMan Oyj
Pörssitiedote / osavuosikatsaus
3.5.2024 klo 8.00

CapMan Oyj:n 1–3 2024 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat 1–3 2024:

  • Hallinnoitavat pääomat olivat 5,7 mrd euroa 31.3.2024 (5,0 mrd euroa 31.12.2023).
  • Konsernin liikevaihto oli 18,4 milj. euroa 1.1.–31.3.2024 (15,1 milj. euroa 1.1.–31.3.2023).
  • Palkkiotuotot olivat 14,9 milj. euroa (15,1 milj. euroa).
  • Voitonjako-osuustuotot olivat 3,5 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).
  • Liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
  • Palkkiotuottojen kannattavuus oli 2,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 1,5 senttiä (0,2 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 2,2 senttiä (0,2 senttiä).
  • CapMan Oyj sai maaliskuussa päätökseen Dasos Capital Oy:n hankinnan.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–31.3.2024. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://capman.com/fi/osakkeenomistajat/tulos-raportit/.

Toimitusjohtajan kommentti:

CapManin vuosi on alkanut vahvasti, haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana hallinnoitavat pääomat kasvoivat 5,7 miljardiin euroon, kasvua oli edellisen tilikauden päätökseen verrattuna 13 %. Tämän lisäksi olemme huhtikuun aikana onnistuneesti saaneet päätökseen kaksi merkittävää varainkeruuta. Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat credit-rahastomme voitonjako-osuustuottojen ajamana.

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22 prosenttia

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihtomme kasvoi 22 % vuoden takaisesta. Kasvun pääajurina oli credit-rahastomme voitonjako-osuustuotot sen irtauduttua kahdesta sijoituksesta kauden aikana. Palkkiotuotot olivat hieman alle viime vuoden tason, mutta näkyvyys niiden tulevaan kehitykseen on parantunut Nordic Infrastructure II – rahaston saavutettua ja Growth Equity III rahaston ylitettyä tavoitekokonsa. Näiden lisäksi 1. maaliskuuta toteutettu Dasos Capitalin hankinta ja sen suunnitellusti etenevä kehitys tukee palkkiotuottojen kasvua tulevina kausina. Transaktion ja viimeaikaisten rahastojen sulkemisten tulosvaikutus on täysimääräisesti nähtävissä tuloksessa toisesta neljänneksestä alkaen.

Sijoitusten käyvän arvon muutokset tukivat tulosta omien tasesijoitusten muutoksen ollessa 1.5 % katsauskaudella, pääosin CapManin hallinnoimien Private Equity -rahastojen positiivisen kehityksen ajamana. Myös ulkopuoliset rahastosijoitukset kehittyivät katsauskaudella hyvin. Markkinatilanteen takia erityisesti ulkopuolisten venture capital -sijoitusten arvoissa on kuitenkin vielä syytä varautua volatiliteettiin.

Onnistunutta varainhankintaa ja hallinnoitavien pääomien voimakasta kasvua

Hallinnoitavat pääomat kasvoivat 13 prosenttia 5,7 miljardiin euroon ensimmäisellä neljänneksellä. Sen lisäksi huhtikuun aikana olemme keränneet yli 110 miljoona euroa uutta pääoma Infrastruktuuri ja Growth rahastoihin.

Maaliskuun alussa saimme päätökseen Dasos Capitalin oston ja perustimme luonnonvarasijoituksiin keskittyvän CapMan Natural Capital sijoitusalueen. Dasos Capital on jatkanut varainhankintaa avoimelle Dasos Sustainable Forest and Wood III -rahastolleen. Maaliskuun lopussa Natural Capital -sijoitusalueen hallinnoimat pääomat olivat yhteensä 714 milj. euroa.

CapMan Nordic Infrastructure II rahasto saavutti lopullisessa sulkemisessa huhtikuun lopulla 375 miljoonan euron koon, eli saavutti lähes kaksinkertaisen koon verrattuna Infrastructure I -rahastoon. Sijoitusstrategia on houkutteleva erityisesti kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, ja noin 70 prosenttia rahaston pääomasta on Pohjoismaiden ulkopuolelta.

CapMan Growth Equity III -rahasto ylitti helmikuussa ensimmäisen sulkemisensa yhteydessä tavoitekokonsa ja saavutti asetetun 130 milj. euron maksimikokonsa lopullisen sulkemisen yhteydessä, huhtikuussa. Nopea varainhankinta ja laadukas sijoittajakunta ovat osoitus strategian erinomaisesta tuottohistoriasta. Huhtikuussa rahasto julkisti myös ensimmäisen investointinsa ympäristöteknologiayhtiö Tanaan.

Vuoden 2023 lopussa perustimme Social Real Estate -rahaston, joka on jo tehnyt kaksi sijoitusta Suomessa ja Tanskassa. Rahaston varainhankinta jatkuu, ja tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonaa euroa tulevina vuosina. Varainhankinta Nordic Real Estate IV -lippulaivarahastoon on alkanut, ja tavoitteenamme on ensimmäinen sulkeminen vuoden 2024 aikana ja 750 miljonan euron tavoitekoko rahaston lopullisessa sulkemisessa.

Kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Aktiivisen omistajuuden kautta osallistumme kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Sijoituksissamme yhdistämme järjestelmällisesti vastuullisuuden ja taloudellisen arvonluonnin. Olemme julkaisseet sijoituskohteidemme vastuullisuustyön kehitystä kuvaavan vastuullisuusraporttimme vuodelta 2023. Raportti on laadittu GRI:n mukaisesti, ja siinä kerrotaan omistuksissamme tehdystä vastuullisuustyöstä kiinteistöjen, infrastruktuurin, private equity ja credit-rahastojen osalta.

Pia Kåll

toimitusjohtaja, CapMan Oyj

Avainlukuja

MEUR 1-3/24 1-3/23
Liikevoitto 7,3 0,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,3
Vertailukelpoinen liikevoitto 8,6 0,5
Katsauskauden tulos 4,9 0,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,2
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 6,2 0,8
Osakekohtainen tulos, senttiä 1,5 0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, senttiä 2,3 0,2
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,5 0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,7
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,2 0,2

 

% 31.3.24 31.3.23
Oman pääoman tuotto, % p.a. 15,3 2,4
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % p.a. 19,1 2,4
Omavaraisuusaste, % 50,1 44,1

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

CapManin varojenjakopolitiikan mukaisesti yhtiö maksaa kestävää ja ajan kuluessa kasvavaa varojenjakoa. Yhtiön tavoitteena on jakaa jakokelpoisten pääomien puitteissa vähintään 70 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin tilikauden tuloksesta vähennettynä sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutuksella.  CapMan voi lisäksi jakaa varoja sijoitustoiminnasta kertyneistä tuotoista ottaen kuitenkin huomioon tuleviin sijoituksiin kohdistuvat ennakoidut pääomatarpeet.

Hallinnointi- ja palveluliiketoimintojen yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 15 prosenttia vuodessa ennen voitonjako-osuustuottoja. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 50 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain, ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden.

Näkymäarvio vuodelle 2024

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoiminnan luonteeseen liittyvät vuositason vaihtelut. CapManin hallinnoitavilta rahastoilta saatavilla voitonjako-osuustuotoilla sekä CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Sijoituskohteiden kehityksen sekä kohteista irtautumisen lisäksi monet muut sijoituskohteista tai CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sekä voitonjako-osuustuottojen määrään ja ajoitukseen. Näistä syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2024.

CapMan arvioi hallinnoitavien pääomien kasvavan vuoden 2024 aikana. Yhtiö arvioi myös palkkiotuottojen kannattavuuden kasvavan vuoden 2024 aikana. Arviot eivät sisällä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tiedotustilaisuuden webcast tänään klo 9.30

CapMan esittelee tuloksen klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa, joka on seurattavissa webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/q1-2024. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Helsinki 3.5.2024

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Atte Rissanen, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 040 5732

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1–3 2024 osavuosikatsaus

Tietoa CapManista

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 5 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu hankinta- ja ostotoiminnan palvelut. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi