Yhtiökokoukset

2023 varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous (”Yhtiökokous”) järjestettiin keskiviikkona 15.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Keskeisiä päivämääriä

 • 2.2.2023 Yhtiökokouskutsun julkaisu
 • 8.2.2023 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa (klo 12.00)
 • 21.2.2023 Vuosikertomus julkaistaan
 • 1.3.2023 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille (klo 16.00)
 • 3.3.2023 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 6.3.2023 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/
 • 10.3.2023 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy (klo 16.00)
 • 10.3.2023 Määräaika hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10.00)
 • 15.3.2023 Yhtiökokous (klo 10.00)
 • 17.3.2023 Varojenjaon 1. erän täsmäytyspäivä
 • 24.3.2023 Varojenjaon 1. erän maksupäivä
 • 15.9.2023 Varojenjaon 2. erän alustava täsmäytyspäivä
 • 22.9.2023 Varojenjaon 2. erän alustava maksupäivä

Yhtiökokousmateriaalit

Yhtiökokouskutsu

2022 Tilinpäätöstiedote

Joakim Frimodig CV

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja ja äänestysohjeet

2022 Vuosikertomus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti 2022

Toimitusjohtajan katsaus (webcast & esityskalvot)

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yleiset käytännöt

Yleistä yhtiökokouksesta

CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun aikana. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:

 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallituksen jäsenten valinta
 • hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
 • tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 • osakepääoman korottamisesta ja alentamisestä päättäminen
 • yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen.
 • hallitukselle annattavista valtuutuksista päättäminen.

Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla. Yleensä kokouskutsu julkistetaan tammikuun lopussa ja määräpäivä vaatimusten esittämiselle on tammikuun alussa.

Yhtiökokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja tarvittaessa pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla CapManin internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Edellisten vuosien yhtiökokousasiakirjat pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta. Vuosittainen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien henkilötiedot ja tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.