CapMan Wealth Services Oy:n ilmoitus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR)

Joulukuu 2022

CapMan Wealth Services Oy (”CWS”) tekee seuraavan ilmoituksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (2019/2088), (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”) artiklojen 3(2), 4(5) ja 5(1) mukaisesti.

Tämä ilmoitus on päivätty 23.12.2022 ja siinä yhdistyy tietoja, joita aikaisemmin on sisällytetty CapManin vastuullisuuspolitiikkaan sekä CapManin verkosivuilla osiossa ”Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen”.

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

CWS:n Sijoituspalvelut sisältävät neuvonantopalveluja sekä täyden valtakirjan varainhoitopalveluja. Tiimi toimii aktiivisena salkunhoitajana ja valitsee kolmannen osapuolen hallinnoimia listaamattomia ja listattuja rahastoja asiakkaiden puolesta.

CWS ottaa huomioon kestävyysriskit sijoituspalveluissaan. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Ympäristöriskit voivat liittyä muun muassa ilmastoriskeihin (fyysiset riskit ja siirtymäriskit), luonnon monimuotoisuuteen tai päästöihin. Yhteiskuntaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin hankintaketjussa, sekä työntekijöiden tai vuokralaisten tyytyväisyyteen, tai muihin tekijöihin. Hallintotapaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien asioiden riittämättömään hallinnointiin, johdon palkitsemiseen, korruptioon, lahjontaan, kyberturvallisuuteen tai tietosuojaan. Mahdollisilla sijoituksia altistavilla kestävyysriskeillä voi olla kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Politiikat ja prosessit kestävyysriskien tunnistamiseksi ja priorisoinniksi on kuvattu CapManin ESG-sijoituspolitiikasta (englanniksi). •

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla

Uskomme, että kestävyystekijät vaikuttavat sekä tuottoihin että riskitasoihin pitkän aikavälin sijoitustoiminnassa ja se sisällytetään sijoituksia koskevaan päätöksentekoon sijoitusstrategiasta yksittäisen instrumentin valintaan.

Valintaprosessi sisältää yksityiskohtaisen ESG-tietoihin perustuvan analyysin sekä tarvittaessa laadulliset haastattelut salkunhoitajien ja analyytikkojen kanssa. Erityisesti rahastojen ESG-integraatio, hiili-intensiivisyys, implementaatio ja sitouttamispolitiikka ovat keskiössä. Neuvonantotiimi monitoroi valittuja managereita systemaattisesti ESG-tietoihin perustuvan analyysin sekä tarvittaessa salkunhoitajien haastattelujen kautta. Sijoituspalveluissa keskitytään erityisesti seuraaviin osa-alueisiin:

  • Asiakkaan ESG-liitännäisten mieltymysten kartoittaminen
  • Vastuullisuustekijöiden huomiominen jokaista sijoituspäätöstä tehdessä – yhdessä riskitason ja tuottojen kanssa
  • Sijoitusten kohdistaminen matalahiilisten vaihtoehtojen tukemiseksi
  • Seuraavien kestävyystekijöiden sisällyttäminen rahastoanalyyseihin: hiili-intensiteetti, green-to-brown liikevaihto, hallinnointitavat, YK:n Global Compactin ja OECD:n ohjeistuksen vastainen toiminta
  • Edistää ratkaisuja, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
  • Salkku- ja rahastotason vastuullisuusraportointi

Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

CWS huomioi kestävyysriskien sisällyttämisen palkitsemisessa SFDR:n artiklassa 5 kuvatulla tavalla. Kestävyysriskit otetaan huomioon niiden avainhenkilöiden, jotka tekevät sijoituspäätöksiä tai jotka antavat sijoitusneuvoja, palkitsemisessa. CWS voi pidättää ja joissain tapauksissa vaatia lyhyen aikavälin suoritukseen perustuvan palkitsemisen takaisinmaksua, mikäli olennaisia CapManin politiikkoja (mukaan lukien Code of Conduct sekä kestävyyteen ja ESG-asioihin liittyvät politiikat) on merkittävästi rikottu tai merkittävä kestävyysriski on toteutunut.

Lue lisää wealth.capman.com