CapMan AIFM Oy:n ilmoitus kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR)

Joulukuu 2022

CapMan AIFM Oy (”CapMan AIFM”), CapManin vaihtoehtorahastojen hallinnointiyhtiö, tekee seuraavan ilmoituksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (2019/2088), (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”) artiklojen 3(1), 4(1)(a) ja 5(1) mukaisesti.

Tämä ilmoitus on päivätty 22.12.2022 ja siinä yhdistyy tietoja, joita aikaisemmin on sisällytetty CapManin vastuullisuuspolitiikkaan sekä CapManin verkosivuilla osiossa ”Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen”.

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

CapMan AIFM sisällyttää kestävyysriskit päätöksentekoprosessiinsa SFDR:n artiklassa 3 kuvatulla tavalla.  Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Ympäristöriskit voivat liittyä muun muassa ilmastoriskeihin (fyysiset riskit ja siirtymäriskit), luonnon monimuotoisuuteen tai päästöihin. Yhteiskuntaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin hankintaketjussa, sekä työntekijöiden tai vuokralaisten tyytyväisyyteen, tai muihin tekijöihin. Hallintotapaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien asioiden riittämättömään hallinnointiin, johdon palkitsemiseen, korruptioon, lahjontaan, kyberturvallisuuteen tai tietosuojaan. Mahdollisilla sijoituksia altistavilla kestävyysriskeillä voi olla kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Ennen sijoituspäätöstä ja osana analyysia CapMan tunnistaa oleelliset kestävyysriskit, jotka liittyvät ehdotettuun sijoitukseen. Sijoituspäätöksissä huomioidaan oleelliset sijoituspolitiikat ja tavoitteet, mukaan lukien suunnitelma kestävyysriskien lieventämiseksi kohdetasolla.

Politiikat ja prosessit kestävyysriskien tunnistamiseksi ja priorisoinniksi on kuvattu CapManin Vastuullisen sijoittamisen politiikasta (englanniksi). CapMan rajoittaa sijoituksia tietyille toimialoille ja toimintoihin kuten kuvattu Rajoituslistassa (englanniksi).

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus yhteisön tasolla

CapMan AIFM huomioi pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset sijoituspäätöksiin SFDR:n artiklassa 4 kuvatulla tavalla.

Kestävyystekijät voivat vaikuttaa kohteen liikevaihtoon ja kustannusrakenteeseen tai niillä voi olla ulkopuolisiin sidosryhmiin ulottuvia vaikutuksia esimerkiksi yhteisön elämänlaatuun tai asiakkaiden kokemaan arvoon.  Vastaavasti ne voivat myös vaikuttaa sijoituksen tuottoon. CapMan pyrkii sisällyttämään kestävyystekijöitä osaksi ydinliiketoimintaa ja luomaan vahvaa kulttuuria, joka edistää kestäviä käytäntöjä CapManilla sekä kohdeyhtiöissä ja kiinteistöissä.

Nämä pääasialliset haitalliset kestävyystekijät tunnistetaan ja niitä priorisoidaan osana CapManin due diligence -prosesseja, jotka on kuvattu CapManin Vastuullisen sijoittamisen politiikassa.

CapMan AIFM arvioi haitallisia kestävyystekijöitä vuosittain ja ilmoittaa tiedot ilmoituksessa sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan englanniksi ja siitä on saatavilla yhteenveto suomeksi.

Principal Adverse Impacts Statement 

Ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista – yhteenveto suomeksi

Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

CapMan AIFM huomioi kestävyysriskien sisällyttämisen palkitsemisessa SFDR:n artiklassa 5 kuvatulla tavalla.

Kestävyysriskit otetaan huomioon niiden avainhenkilöiden, jotka tekevät sijoituspäätöksiä tai jotka antavat sijoitusneuvoja, palkitsemisessa. CapMan AIFM voi pidättää ja joissain tapauksissa vaatia lyhyen aikavälin suoritukseen perustuvan palkitsemisen takaisinmaksua, mikäli olennaisia CapManin politiikkoja (mukaan lukien Code of Conduct sekä kestävyyteen ja ESG-asioihin liittyvät politiikat) on merkittävästi rikottu tai merkittävä kestävyysriski on toteutunut.

Soveltaminen

Tämä ilmoitus kattaa SFDR:n voimaantulon 10.3.2021 jälkeen perustetut ja/tai uusille sijoituksille avoimet CapMan AIFM:in hallinnoimat rahastot. Ilmoituksen kattamat CapMan AIFM:in hallinnoimat rahastot on listattu alla yhdessä niiden SFDR:n mukaisen luokituksen kanssa.

 

Rahasto Art Kohderyhmä (sijoittajat)  Art 8 tuotekohtaiset tiedot (Art 10 mukaisesti)
Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund 8 Ammattimaiset ja ei-ammattimaiset sijoittajat CMNPI Tietoa rahastosta -asiakirja
CapMan Residential FCP-RAIF 8 Ammattimaiset sijoittajat Sisällytetään ainoastaan sijoittajille ja potentiaalisille sijoittajille tarkoitettuun rahastodokumentaatioon
CapMan Hotels II FCP-RAIF 8 Ammattimaiset sijoittajat Sisällytetään ainoastaan sijoittajille ja potentiaalisille sijoittajille tarkoitettuun rahastodokumentaatioon
CapMan Nordic Infrastructure II SCSp 8 Ammattimaiset sijoittajat Sisällytetään ainoastaan sijoittajille ja potentiaalisille sijoittajille tarkoitettuun rahastodokumentaatioon
CapMan Special Situations Ky 6 Ammattimaiset sijoittajat
Nest Capital III Ky 6 Ammattimaiset sijoittajat
Erikoissijoitusrahasto CWS Investment Partners Fund 6 Ammattimaiset sijoittajat
Erikoissijoitusrahasto CWS Investment Partners Fund II 6 Ammattimaiset sijoittajat
Erikoissijoitusrahasto CapMan Tre Smeder

 

6 Ammattimaiset sijoittajat